Keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

Puiduvarumine põhineb kliendi soovidel toote ja teenuse nõuete osas. Kõigis puiduvarumisega seotud tegevustes lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest. Oma tegevuses lähtume pikaajalistest perspektiividest - järjepidevalt parendada ettevõtte efektiivsust, konkurentsivõimet ja juhtimissüsteemi mõjusust toetudes analüüsile.
 
Rõhutame ja peame tähtsaks võimet varuda puitu ja teostada töövõttu vastavalt kehtivale seadusandlusele ning headele metsanduslikele tavadele. Samadele alustele on rajatud meie koostöö puidutarnijate ja töövõtjatega, tuginedes oma eriala spetsialistidele. Nende põhimõtete elluviimiseks oleme järjepidevad, nõudlikud ja korrektsed rutiinide järgimisel.

Olles üks suurtest ettevõtetest metsandusvaldkonnas tahame olla eeskujulik jätkusuutliku metsanduse arendaja, arvestades võimalikke eripärasid.

Teadvustame oma mõjusid keskkonnale ja kohustume olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid vähendama.

Arendame põhitegevust koostöös sidusrühmadega olles positiivselt meelestatud suhtlemisel keskkonna- ja kvaliteediküsimustes ning rõhutame oma töötajate kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkuse tõusu tähtsust, mis on vastavuses meie juhtimispõhimõtetega.

Juhtimispõhimõtted väljendavad ettevõtte vastutust ja kohustumust oma klientide, töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ja keskkonna ees.
 
Metsä Forest Eesti AS väldib puitu, mis on seotud järgmiste tegevustega:

  • ebaseaduslikult varutud puit;
  • puit, mis on varutud traditsionaalseid ja kodanikuõigusi rikkudes;
  • puit, mis on varutud kõrge kaitseväärtusega metsadest, mida majandustegevus ohustab;
  • puit, mis on varutud metsadest, mis võetakse kasutusele istanduste või mittemetsa-maana;
  • puit, mis on varutud geneetiliselt muundatud taimedest istutatud metsadest;
  • puit, mis on varutud rikkudes mistahes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhiprintsiipe, nagu neid on selgitatud Fundamentaalsete printsiipide ja Töökoha-õiguste ILO 1998. aasta deklaratsioonis.

Käitumiseeskiri Metsä Group'i tarnijatele

 

Metsä Group on jätkusuutliku biomajanduse teerajaja, kes kasutab jätkusuutlikult majandatud põhjamaistest metsadest pärit taastuvat puitu. Metsä Group hõlmab emaettevõtet Metsäliitto Cooperative, selle kaht ettevõtet Metsä Forest ja Metsä Wood, Cooperative'i tütar- ja sidusettevõtteid Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre ning Metsä Spring. Meie eesmärk on olla eelistatud partner jätkusuutliku äri arendamisel. See on võimalik üksnes vastutustundlike äripartnerite võrgustikuga.

Oleme pühendunud Metsä Groupi käitumisjuhendis kirjeldatud terviklusele, jätkusuutlikkusele ja kõrgetele standarditele ning eeldame, et meie tarnijad pühenduvad samaväärsetele standarditele. Igalt tarnijalt ja tema vastavatelt kontserni ettevõtetelt eeldatakse Metsä Groupi tarnijate käitumisjuhendi ning kõikide tarnelepingutes kokku lepitud lisanõuete järgimist.

SEADUSED JA MÄÄRUSED

Tarnijal on kohustus järgida enda äritegevuse asukohariigis kehtivaid seaduseid ja määruseid.

INIM- JA TÖÖÕIGUSTE JÄRGIMINE 

Tarnijalt eeldatakse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis ja ILO töötajate õigusi käsitlevates standardites rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste järgimist. Tarnijad kohustuvad tegutsema kooskõlas ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega. Tarnija võtab kasutusele meetmed, et heastada potentsiaalselt tekitatud kahjud inimõigustele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata võimalikele kõrvalmõjudele rühmadele või üksikisikutele, kes võivad olla haavatavamad, näiteks võõrtöölistele.

Sunniviisilise töö keeld 

Igasugune sunniviisiline töö on keelatud. See hõlmab moodsa orjanduse vorme, inimkaubandust ja võlaorjust. Keelatud on töötasude või isikut tõendavate dokumentide kinnipidamine, liikumise piiramine, värbamistasude maksmine ja ähvardamise või heidutamise teel tööle sundimine.

Lapstööjõu kasutamise keeld 

Igasugune lapstööjõu kasutamine on keelatud. Tarnija järgib alati ILO vanuse alammäära konventsiooni (nr 138) ja tagab, et töö ei ohustaks noorte töötajate tervist, ohutust, arengut või koolis käimist.

Õiglased tööhõivetavad

Töötasud, sealhulgas ületunnitöö ja soodustused, on tarnijate ettevõtetes kohaldatavate õigusnormidega nõutud tasemega võrdsed või ületavad seda. Tarnijad järgivad tööaja suhtes kohaldatavaid seaduseid, rahvusvahelisi konventsioone ja tegevusala standardeid. Tarnija tagab, et kõikidel töötajatel on allkirjastatud tööleping keeles, mida nad mõistavad, sealhulgas teave nende õiguste, kohustuste ja töötingimuste kohta.

Ühinemisvabadus ja õigus kollektiivläbirääkimisi pidada 

Tarnija on kohustatud austama töötajate ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste seaduslikku õigust.

Võrdsed võimalused ja diskrimineerimiskeeld 

Tarnijalt eeldatakse, et ta tagab kõikidele oma töötajale võrdsed võimalused ega luba diskrimineerimist. Mitte kedagi ei diskrimineerita soo (sealhulgas raseduse), vanuse, päritolu, rahvuse, keele, usu, veendumuse, seisukoha, poliitilise tegevuse, ametiühingu tegevuse, peresuhete, terviseseisundi, puude, seksuaalse sättumuse, muude isikuomaduste alusel või muudel põhjustel, mis ei ole seotud tööalaste nõudmistega.

Ahistamise keeld

Igasugune ahistamine on keelatud. Iga inimese isiklikku  väärikust tuleb austada. Tarnija tagab, et tema  organisatsioonis ei toimu ahistamist või mis tahes muud  vastuvõetamatut käitumist, sealhulgas seksuaalne  ahistamine, solvamine, kiusamine, heidutamine,  ähvardamine, kuritarvitamine, ärakasutamine või  vägivald.

Eraelu puutumatuse austamine

Eeldatakse, et tarnija austab kõigi õigust eraelu  puutumatusele ja töötleb isikuandmeid andmetöötluse  heade tavade ja kehtivate õigusnormide järgi.

TERVISHOID JA OHUTUS

Tarnija on kohustatud tagama ohutu ja tervisliku  töökeskkonna, et vältida õnnetusi, vigastusi ja haigusi,  ning vajaduse korral peab tarnija tagama ohutud ja  tervislikud elamisvõimalused vähemalt kohaldatava  kohaliku seaduse järgi. Tarnija tuvastab ohtlikud  materjalid, kemikaalid ja ained ning tagab nende ohutu  käsitsemise, transpordi, säilitamise, ringlussevõtu ja  kasutusest kõrvaldamise.  Tarnija tagab, et töötajad on niisuguste küsimustega  kursis ja saanud vastava väljaõppe. Rakendada tuleb  ISO 45001 / OHSAS 18001 töökoha ohutusjuhtimise  süsteemi või sellega samaväärset süsteemi.

VASTUTUSTUNDLIKUD ÄRITAVAD

Konfidentsiaalsus  Tarnija kaitseb konfidentsiaalset äriteavet, nõustub kasutama  niisugust teavet ainult ühiselt kokkulepitud eesmärgil ja piirab  teabe avalikustamist vaid neile, kellel Metsä Groupiga  koostööd tehes on selge vajadus niisuguse teabe saamiseks.

Korruptsioonivastane tegevus

Igasugune korruptsioon ja altkäemaksu andmine ja/või  võtmine on keelatud, sealhulgas isikliku kasu või ärieelise  saamine või saamise üritamine sobimatute või  ebaseaduslike meetmete kaudu. Tarnija ei tohi mitte  kunagi pakkuda Metsä Groupi töötajatele kingitusi,  külalislahkust või muid hüvitisi, mille väärtus ületab  põhjendatud väärtuse. Kingitused või külalislahkus pole  lubatud hankemenetluse või muu otsuse langetamise  protsessi ajal.

Huvide konfliktide vältimine

Vältida tuleb igasugust huvide konflikti. Tarnijal on  kohustus avaldada Metsä Groupile kõik võimalikud  huvide konfliktid, kui tarnija neist teada saab.

Aus konkurents

Tarnija konkureerib ausalt, ei osale kartellides ega  muudes konkurentsipiirangutes ja järgib alati  kohaldatavat konkurentsiõigust.

Kaubanduseeskirjade täitmine

Tarnijalt eeldatakse kohaldatavate  kaubandusembargode, sanktsioonide ja tolli impordi- ning  ekspordieeskirjade järgimist. Igasugune seos terrorismi  rahastamisega on rangelt keelatud. Metsä Group eeldab,  et organisatsiooni teavitatakse viivitamata kõikidest  muudatustest, mis mõjutavad tarnija suutlikkust järgida  kohaldatavate kaubanduseeskirjade nõudeid.

Rahapesu- ja maksudest hoidumise keeld

Igasugune rahapesu on keelatud. Kõik maksud ja  maksulaadsed tasud tuleb deklareerida ning maksta  nõuetekohaselt järgides kohalduvaid õigusakte. Tarnijalt  eeldatakse, et ta võtab kasutusele kõik vajalikud  ettevaatusabinõud, et vältida igasugust osalemist  rahapesuga või maksudest hoidumisega seotud  tegevustes.

Tooteohutus 

Kõik tooted ja teenused peavad vastama õigusnõuetele  ning lepingutes sätestatud kvaliteedi ja ohutuse  kriteeriumidele. Tarnija peab haldama hügieeni ja  tooteohutusega seotud riske terves tarneahelas. Tarnija  peab kasutama teadaoleva päritoluga toormaterjale ning  tagama toormaterjalide ja valmis toodete jälitatavuse ning  on kohustatud seda teavet küsimisel Metsä Groupiga  jagama. Tarnija peab tagama, et tarnitud tooted on  inimestele ja keskkonnale ohutud.

Äritegevuse järjepidevuse haldamine 

Tarnija peab olema kursis äritegevuse järjepidevusega  seotud riskidega nii tootmises kui ka tarneahelas. Tarnijal  peab olema mõju vähendamise kava kõikide peamiste  äritegevuse järjepidevuse riskide jaoks. Tarnija valmistub  ka globaalsete riskide tekkimiseks, nagu pandeemiad,  looduskatastroofid, küberründed ja terrorism.

KESKKONNASÄÄSTLIKKUS  

Tarnija järgib tema tegevusele kohalduvaid  keskkonnaalaseid määruseid ja standardeid ning järgib  keskkonnateadlikke tavasid kõikides tegutsemiskohtades.  

Mõju keskkonnale minimeeritakse ja keskkonda arvestavat  tegutsemist arendatakse pidevalt, sealhulgas kaitstakse  bioloogilist mitmekesisust ning kasutatakse tõhusalt  toormaterjale, vett ja energiat. Maad omatakse, hangitakse ja  kasutatakse vastutustundlikult. Tarnijal soovitatakse  kehtestada kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise  sihtväärtused kooskõlas teadusel tuginevate sihtväärtuste  algatuse Science Based Targets Initiative meetodiga.  Rakendada tuleb ISO 14001 keskkonnajuhtimise süsteemi või  sellega sarnast süsteemi.

PIDEV ARENG

Tarnijalt eeldatakse sobivate meetmete kehtestamist  tagamaks, et selles tarnija käitumisjuhendis kirjeldatud  nõudeid täidetakse. Peale selle kohustub tarnija oma tegevust  neid nõudeid järgides pidevalt arendama.

TARNEAHEL

Tarnijal on kasutusel sobivad meetmed tagamaks, et kõik  tema tarnijad tunnustavad ja austavad selle tarnija  käitumisjuhendi või tarnija enda samaväärse  käitumisjuhendi nõudeid.

JÄRELEVALVE

Metsä Group viib läbi süsteemseid tarnija hindamisi ja auditeid, et kontrollida tarnija vastavust sellele tarnija  käitumisjuhendile. Metsä Groupi vastavuse ja eetika  kanal veebis on avatud tarnija töötajatele selle Metsä  Groupi tarnija käitumisjuhendi rikkumistest teatamiseks. Rikkumistest saab teatada anonüümselt. 

Tarnija kohustub parandama igasuguse mittevastavuse. Tarnija tagab ka, et tema töötajatel ja sidusrühmadel on  võimalus tõstatada probleeme või esitada kaebusi, ning niisuguste juhtumitega tegelemiseks on kasutusel sobivad  meetmed. 

Kaitstakse kõigi heas usus probleemi tõstatanud inimeste  õigusi ja privaatsust ning igasugune kättemaks on lubamatu.