Keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

Puiduvarumine põhineb kliendi soovidel toote ja teenuse nõuete osas. Kõigis puiduvarumisega seotud tegevustes lähtume ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest. Oma tegevuses lähtume pikaajalistest perspektiividest - järjepidevalt parendada ettevõtte efektiivsust, konkurentsivõimet ja juhtimissüsteemi mõjusust toetudes analüüsile.
 
Rõhutame ja peame tähtsaks võimet varuda puitu ja teostada töövõttu vastavalt kehtivale seadusandlusele ning headele metsanduslikele tavadele. Samadele alustele on rajatud meie koostöö puidutarnijate ja töövõtjatega, tuginedes oma eriala spetsialistidele. Nende põhimõtete elluviimiseks oleme järjepidevad, nõudlikud ja korrektsed rutiinide järgimisel.

Olles üks suurtest ettevõtetest metsandusvaldkonnas tahame olla eeskujulik jätkusuutliku metsanduse arendaja, arvestades võimalikke eripärasid.

Teadvustame oma mõjusid keskkonnale ja kohustume olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid vähendama.

Arendame põhitegevust koostöös sidusrühmadega olles positiivselt meelestatud suhtlemisel keskkonna- ja kvaliteediküsimustes ning rõhutame oma töötajate kvaliteedi- ja keskkonnateadlikkuse tõusu tähtsust, mis on vastavuses meie juhtimispõhimõtetega.

Juhtimispõhimõtted väljendavad ettevõtte vastutust ja kohustumust oma klientide, töötajate, omanike, koostööpartnerite, ühiskonna ja keskkonna ees.
 
Metsä Forest Eesti AS väldib puitu, mis on seotud järgmiste tegevustega:

  • ebaseaduslikult varutud puit;
  • puit, mis on varutud traditsionaalseid ja kodanikuõigusi rikkudes;
  • puit, mis on varutud kõrge kaitseväärtusega metsadest, mida majandustegevus ohustab;
  • puit, mis on varutud metsadest, mis võetakse kasutusele istanduste või mittemetsa-maana;
  • puit, mis on varutud geneetiliselt muundatud taimedest istutatud metsadest;
  • puit, mis on varutud rikkudes mistahes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhiprintsiipe, nagu neid on selgitatud Fundamentaalsete printsiipide ja Töökoha-õiguste ILO 1998. aasta deklaratsioonis.

Käitumiseeskiri Metsä Group'i tarnijatele

 

Metsä Group on pühendunud jätkusuutlikkusele, ärieetika kõrgetele standarditele ja aususele, mis peegeldub Metsä Group’i jätkusuutlikkuse printsiipides ja käitumiseeskirjas. Ettevõte Metsä Forest Eesti AS kuulub kontserni Metsä Group. Metsä Group ootab kõigilt oma tarnijatelt pühendumust jätkusuutlikkusele ja kinnipidamisele ühtsetest headest tööstandarditest ja ärieetikast. Tarnija nõustub täitma nõudeid, mis on sätestatud käesolevas Metsä Group’i tarnijate käitumiseeskirjas. Lisaks on Metsä Group ja tarnija nõus järgnevate tingimustega tarnelepingutes.

Seadused ja eeskirjad

Tarnija kohustub täitma oma asukohamaa kehtivaid seadusi ja eeskirju.

Korruptsioon

Korruptsioon mistahes vormis on keelatud. Töötaja ei tohi pakkuda, anda või vastu võtta mistahes kingitust või tasu, mida võib tõlgendada kui pistist. Iga pistise nõue või pakkumine tuleb tagasi lükata ja sellest tuleb teatada juhtkonnale.

Orjatöö

Orjatöö mistahes vormis on keelatud. Silmas on peetud ka võlaorjust.

Lapstööjõu kasutamine

Lapstööjõu kasutamine mistahes vormis on keelatud. 

Ahistamine

Austatakse iga üksikisiku väärikust, privaatsust ja isikuõigusi. Töötajad ei tohi olla kehalise karistamise või kehalise, seksuaalse, psühholoogilise või sõnalise ahistamise ja kuritarvitamise subjektid. 

Tasustamine

Palgad tarnija ettevõttes peavad olema võrdsed või ületama kehtiva seadusandlusega kehtestatud miinimumpalka.

Tööaeg

Tarnija peab täitma tööaja kohta kehtivaid seadusi ja nõudeid.

Diskrimineerimine

Kõiki tarnija töötajaid olenemata rassist, rahvusest, sotsiaalsest taustast, võimalikust puudest, seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest või religioossest veendumusest, samuti soost või vanusest peab kohtlema vastavalt võimetele ja kvalifikatsioonile. Eelnev hõlmab muuhulgas tööle värbamist, tasustamist, edutamist, soodustusi, koolitusi, tööseisakuid ja töölepingu lõpetamist.

Töötervishoid ja -ohutus

Tarnija kohustub pakkuma töötajaile ohutut ja tervislikku töökeskkonda vältimaks õnnetusi ja vigastusi ning varustab ohutute ja tervislike töövahenditega vastavalt kehtivale seadusandlusele ja täidab seda kui miinimumi. Rakendatakse standardit OHSAS 18001 või mõnda samaväärset.

Ühingu- ja kollektiivlepinguvabadus

Tarnija kohustub austama töötajate seaduslikku õigust ühingu- ja kollektiivlepinguvabadusele.

Keskkond

Tarnija täidab oma tegevustes keskkonnaalaseid regulatsioone ja standardeid ning järgib keskkonna­teadlikke praktikaid kõikjal, kus ta tegutseb. Keskkonnakoormus viiakse miinimumini ja tegutsetakse keskkonda säästvalt. Rakendatakse standardit ISO 14001 või mõnda samaväärset.

Tooteohutus

Kõik tooted ja teenused peavad vastama kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, mis on määratletud asjassepuutuvates lepingu osades ja vastavad kõigile seadusest tulenevatele nõuetele. Tarnija peab juhtima hügieeni ja tooteohutuse riske läbi kogu terve tarneahela. Tarnija peab kasutama teadaoleva päritoluga toorainet ja tagama tooraine ning lõpptoote päritolu jälgitavuse. Tarnija peab tagama, et tooted on sihipärasel kasutamisel ohutud inimestele ja keskkonnale.

Tarneahel

Tarnija tagab, et kõik tema alltarnijad nõustuvad käesoleva käitumiseeskirja nõuetega ja täidavad neid.

Riskianalüüs

Tarnija rakendab riskianalüüsi, et leevendada terrorismi, kuritegevuse, äririskide, pandeemiate, loodusõnnetuste ja muude sarnaste õnnetuste mõju ettevõtte tegevuse jätkuvusele.

Metsä Group korraldab regulaarseid auditeid, et veenduda tarnija tegevuse vastavuses käesolevale käitumiseeskirjale.