​​​

Kasvava metsa müüja meelespea

 
 

Kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel(1) ehk müügil peab üleandja tõendama vastuvõtjale raieõiguse olemasolu ja vastuvõtja seda kontrollima.

Raieõiguse olemasolu seaduslikkust tõendavad andmed ja dokumendid on:

 • omandiõigust tõendav kinnisturaamatu kanne;
 • raieõiguse võõrandamise leping koos lisadega. Raieõiguse vahendamisel kõik raieõiguse võõrandamise lepingud metsaomanikust alates;
 • raiet registreeriv kanne või metsakaitseekspertiisi akt metsaregistris;
 • isikut tõendav dokument.

Lisaks peab kasvava metsa raieõiguse võõrandaja (müüja) esitama:
juriidiline isik

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtja poolt.

füüsiline isik

 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja ise ei sõlmi lepingut. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.
Kasvava metsa raieõiguse olemasolu seaduslikkust tõendavate dokumentide koopiad lisab vastuvõtja (ostja) koostatava ostu-müügi lepingu ostja eksemplarile.

 

(1) – sõna “müüja” on sama tähendusega, kui “võõrandaja”. Sama tägendusega on mõisted  “kasvava metsa raieõiguse võõrandaja”, “kasvava metsa raieõiguse müüja” ja "raieõiguse võõrandaja", "raieõiguse müüja", vaata lisaks Metsaseadus § 37.

 

                                  

Puidumüüja meelespea

 
 

Metsamaterjali võõrandamisel(1) ehk müügil peab üleandja tõendama vastuvõtjale metsamaterjali valdamise seaduslikkust ja vastuvõtja seda kontrollima

Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavad andmed ja dokumendid on:

 • omandiõigust tõendav kinnisturaamatu kanne;
 • raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise leping koos lisadega või koondakt juhul, kui müük toimub müüja laoplatsilt, millel olev metsamaterjal pärineb erinevatelt katastriüksustelt ning on ladustatud kokku - koondakti vormi saab Metsä Forest Eesti AS esindajalt koos täitmisjuhistega;
 • raiet registreeriv kanne või metsakaitseekspertiisi akt metsaregistris;
 • isikut tõendav dokument;
  • veoseleht (-lehed) on vajalik veo tõenduseks.

Lisaks peab metsamaterjali müüja esitama:

juriidiline isik

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja

 • kehtiv ärakiri äriregistri B-osa registrikaardist;
 • käibemaksukohustuslasel käibemaksukohuslasena registreerimise number;
 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardile. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtja poolt. 

füüsiline isik

 • võõrandaja (müüja) esindaja volikiri juhul kui müüja ei ole materjali üleandja. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.
Metsamaterjali valdamise seaduslikkust tõendavate dokumentide koopiad lisab vastuvõtja (ostja) koostatava ostu-müügi akti ostja eksemplarile.

 

(1) – sõna “müüja” on sama tähendusega, kui “võõrandaja”. Sama tähendusega on mõisted “metsamaterjali müüja”, “puidumüüja” ja “metsamaterjali võõrandaja”, vaata lisaks Metsaseadus § 37.

Kasulikku teadmist 

 
 

Kasulikud lingid 

PEFC sertifitseeritud puit 

 
 

Eesti Erametsaliidu ja Metsä Forest Eesti AS pressiteade

Sertifikaat annab puidu müügil konkurentsieelise

Kogu maailmas ja nii ka Eestis saavutab üha suurema konkurentsieelise säästlikult majandatavatest metsadest varutud puit. Tõendit puidu päritolu kohta nõuavad järjest rohkem nii tootjad, ehitajad, edasimüüjad kui ka tarbijad ning see tendents võib tulevikus ainult suureneda.

Metsasertifikaadi olemasolu on puidu ostja jaoks tõenduseks, et metsa majandaja arvestab oma tegevuses tasakaalustatult nii majanduslikke, sotsiaalseid  kui ka keskkonnaaspekte. Puidu müüja jaoks annab sertifitseerimine kindluse, et turul valitseva ülepakkumise korral leiab raiutud metsamaterjal ikka ostja. Sertifitseeritud puidu eelistamine kajastub ka nõudlikest keskkonnastandarditest lähtuvate puiduvarujate hinnapoliitikas.

Üha enam väärtustavad PEFC sertifikaadi olemasolu ka Eesti metsaomanikud, ütleb Eesti Erametsaliidu tegevjuht Priit Põllumäe. "Tänaseks on 60 000 ha metsamaa omanikud oma metsad rühmasertifikaadiga katnud. Arvestades ühiskonna üha suurenevaid ootusi sertifitseeritud puidu osas võib eeldada, et tulevikus muutub sertifikaadi omamine veelgi olulisemaks." Põllumäe lisab, et esimesed märgid suurenenud huvist PEFC sertifitseeritud puidu vastu on olemas.

Metsä Forest Eesti AS tegevdirektor Enn Sapp kinnitab, et sertifitseeritud puitu  pakkuvatele metsaomanikele kavandatakse müügil eelistingimusi: "Oleme kaua mõelnud, kuidas erametsaomanikule sertifitseerimisotsust kergendada. Kompenseerimaks sertifitseerimisest tekkivaid kulutusi, maksame alates teisest poolaastast meile erametsadest tarnitud PEFC sertifikaati omavale paberipuidule eurose hinnalisa."

Eesti Erametsaliit omab PEFC rühmasertifikaati alates 2009. aastast. PEFC sertifikaati saavad läbi Eesti Erametsaliidu taotleda kõik metsaühistud ning metsaomanikud, kes soovivad PEFC nõuetele vastata. Rühmasertifitseerimise korral osalevad väikese ja keskmise suurusega metsamaa omanikud sertifitseerimises organisatsiooni kaudu, sõltumata omanike metsaomandite asukohast. Rohkem infot leiate aadressilt www.erametsaliit.ee.

Lisainfo: Priit Põllumäe, EEMLi tegevdirektor, +372 50 40 928, priit.pollumae[a]erametsaliit.ee

                                  

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

 
 

Mis kasu ma oma metsa sertifitseerimisest saan?

Otsene on rahaline võit, kui metsaomaniku poolt müüdava sertifitseeritud puidu eest makstakse metsaomanikule rohkem, kui sertifitseerimata puidu eest. Lisaks sellele otsesele kasule, annab sertifikaat ka Eesti metsaomaniku puidule atraktiivsuse: metsaomanik on metsatööstusele samaväärne partner nagu kõik teised sertifikaati omavad metsaomanikud Skandinaavias või  mujal Euroopas. Sertifikaat on oluline metsatööstusele. Sertifitseeritud mets on võimalus metsaomanikule.

Miks on metsade sertifitseerimine tähtis?

Metsaomanikule antav PEFC sertifikaat kinnitab, et tema poolt metsas tehtud tööd on tehtud südamega. Sertifikaat näitab metsaomaniku hoolivust nii oma otsese vara kui ka üldise keskkonna ning tuleviku suhtes. Puidu ja puittoodete tarbijate jaoks on kogu maailmas muutumas aina olulisemaks teadmine, et asjad, mis meid ümbritsevad ei oleks tehtud kellegi või millegi arvelt. Soovime ju kõik, et loodus meie ümber kestaks ka meie lastele.

Kuidas saaksin rühmasertifitseerimisega liituda?

Selleks, et metsaomanik saaks EEML PEFC rühmasertifikaadiga liituda tuleb teha EEML-ile avaldus (avalduse leiab EEML kodulehelt www.erametsaliit.ee). Avaldus koos metsamaa andmetega (metsamaa andmed soovitatavalt avaldusele tabelina lisada)  tuleks saata aadressil erametsaliit[a]erametsaliit.ee või Eesti Erametsaliit, Mustamäe tee 50 III korrus, 10621 Tallinn. Peale avalduse laekumist Eesti Erametsaliitu lepitakse metsaomanikuga kokku esmane sisekontroll, mis toimub maakonnas, kus metsaomanikul on kõige rohkem metsa. Sisekontrolli pindala sõltub metsamaa pindalast. Peale esmast sisekontrolli teeb EEML PEFC rühmasertifikaadi kontrollrühm otsuse, kas võtta metsaomanik grupi liikmeks või mitte.

PEFC logo saab metsaomanik taotleda Eesti Metsasertifitseerimise nõukoja käest peale seda, kui ta on saanud rühmasertifikaadi liikmeks.

Millised on kulud, mida pean sertifikaadiga seoses kandma?

PEFC rühmasertifikaadiga liitumisel ei ole metsaomanikul liitumiskulusid. Pärast sertifikaadi saamist on aastane kulu metsaomanikule 0,26 EUR iga metsahektari kohta aastas, kuid mitte väiksem, kui 16 EUR aastas. Siiski ei ole kulu ka väikemetsaomaniku (alla 60 ha omaniku) jaoks väga suur. Kui sertifitseeritud puit maksab kasvõi 0,5 EUR tihumeetri kohta sertifitseerimata puidust rohkem, katab juba üks autokoorem müüdud puitu peaaegu täielikult aastase  kulu.

Kellelt saan lisainfot?

Lisainfot saab Eesti Erametsaliidust Tallinnas Mustamäe tee 50 III korrus, internetilehelt www.erametsaliit.ee, elektronposti teel erametsaliit[a]erametsaliit.ee või otse Eesti Erametsaliidu tegevdirektorilt  Priit Põllumäelt telefonil  50 40 928 või e-postiga priit.pollumae[a]erametsaliit.ee