Values guide Metsä Group's operations 
 

Esimerkki Yhteismetsä Forestian liittymislaskelmasta

Tilat / määräalat

​Metsälö 123-456-1-1

Omistaja

​Lauri Liittyjä
​Osoite​Metsätie 1
00001 Metsälä

 

​ ​1. Perustietoja
Pinta-ala, haTilavuus, m3/haKasvu, m3/ha/v
Lauri Liittyjä110,0135,04,8
Yhteismetsä Forestia(*1 660,0105,05,6
Uusi Yhteismetsä Forestia (**1 770,0106,85,5

 

2. Omaisuuden arvo
Lauri Liittyjä ​Yhteismetsä Forestia(*
€/ha€/ha
Arvio nettotuloista v. 2014-2103811 0007 37316 574 0009 984
Nettotulojen nykyarvo (7 %)244 0002 2183 171 5001 910
Maapohjan arvo
(korjauskerroin -30 %)
21 200193323 000195
Muut arvot0030 00018
Yhteensä265 2002 4113 524 5002 123

 

3. Yhteenveto
Metsäomaisuuden kokonaisarvo: Lauri Liittyjä265 200 €
Yhteismetsä Forestian kokonaisarvo3 524 500 €
Liittyjän (Lauri Liittyjä) osuus Yhteismetsä Forestiasta (**

7,00 %

 

Arvioinnin pohjana on käytetty ajantasaisia kuviotietoja. Liittyjän osuus yhteismetsästä on laskettu vertaamalla liittyjän metsälön tuottoarvoa muodostuvan yhteismetsän tuottoarvoon. Mahdolliset muut arvot on lisätty tuottoarvoon arviointihetken arvostuksen mukaisina.

Puuston arvon määrittäminen perustuu tulevaisuuden nettotulojen arviointiin. Nettotulojen diskonttausprosentti on 7. Hakkuut ja metsänhoitotyöt arvioidaan ajantasaisista metsäsuunnitelmatiedoista Metsäntutkimuslaitoksen MELA-ohjelmiston avulla seuraavien 90 vuoden ajalle. Laskentajakson lopputilanteen puuston arvo sisältyy nettotulojen nykyarvoon.

Maapohjan arvo on määritetty Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemien summa-arvomenetelmän aputaulukoiden perusteella. Maapohjan arvoon vaikuttavat metsäomaisuuden pinta-ala, sijainti ja metsikkökohtainen ravinteisuus. Maapohjan kokonaisarvon korjauksena on yleisen käytännön mukaisesti käytetty -30 %:a.

Mahdolliset muut arvot (esim. rantatontit, maa-ainekset, Metsäliiton osuussijoitukset) arvioidaan erikseen.

(* tarkoittaa nykyistä Yhteismetsä Forestiaa
(** tarkoittaa mahdollisesti muodostuvaa Yhteismetsä Forestiaa (Lauri Liittyjä mukana)

Katso myös