Values guide Metsä Group's operations 
 

Metsä jatkaa kasvuaan lisäosuuksissa

Myymällä puusi Metsä Groupille voit päästä osalliseksi Metsäliitto Osuuskunnan voitonjaosta, vaikket sijoittaisi euroakaan lisäosuuksiin. Puukauppoihin perustuva voitonjako lasketaan omistajajäseniltä neljän edellisen vuoden aikana vastaanotettujen teollisen ainespuun määrien perusteella.

Vastaanotettujen puumäärien mukainen voitonjako maksetaan Metsä1-lisäosuuksina. Tavoitteenamme on palkita kaikkein parhaiten sitoutuneita, aktiivisia omistajajäseniä, jotka tekevät puukauppaa kanssamme.

Osuuskorkojen tai muun tuoton määrään vaikuttaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämä. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää osuuskoroista ja muusta voitonjaosta vuosittain hallituksen ehdotuksesta. Aiempi voitonjako ei ole tae tulevasta voitonjaosta tai tuotosta.

Kuvitteellinen esimerkki puun vastaanottoihin perustuvasta voitonjaosta Metsä1-lisäosuuksina vuonna 2022*

Esitetyt luvut ja tiedot ovat ainoastaan havainnollistavia esimerkkejä, eivätkä ne kuvasta historiallisia tai tulevaisuudessa odotettuja tuottoja. Esimerkkien perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevista tuotoista. Pyydämme tutustumaan esittelyasiakirjaan sekä Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien yleisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskuehtoihin.

Jäseneltä vastaanotettu yhden vuoden puumäärä on mukana neljänä kalenterivuotena voitonjako-osuuden laskennassa vuodesta 2022 alkaen. Esimerkiksi vuonna 2021 vastaanotettu 950 m³ huomioidaan voitonjaossa vuosina 2022–2025. Alla on kuvattu vuosittaiset teollisen ainespuun vastaanottomäärät, jotka huomioidaan neljän vuoden laskentaperiodia seuraavan vuoden voitonjaossa.*

Voitonjaossa otetaan huomioon neljän edeltävän vuoden puun vastaanotot. Lisätuottoa lasketaan siis jokaiselle kuutiometrille neljään kertaan.*

Jäsenen osuus yhden vuoden voitonjaosta vastaanotettujen puumäärien perusteella määräytyy seuraavasti:         

Kuvitteellinen esimerkki vuodelle 2022

Oletukset:

  • Jäseneltä vastaanotettu puumäärä (edellisen neljän kalenterivuoden aikana yhteensä) 2 250 m³
  • Kaikilta jäseniltä vastaanotettu puumäärä (edellisen neljän kalenterivuoden aikana yhteensä) 55 milj. m³
  • Metsäliitto Osuuskunnan kuvitteellinen voitonjako jäsenille olisi sama kuin vuonna 2021 jäsenille maksettu voitonjako yhteensä eli 66 M€ ja tästä Metsäliitto Osuuskunnan yhden vuoden voitonjako vastaanotettujen puumäärien perusteella 10 M€**

Jäsenen puun vastaanottoihin perustuva osuus voitonjaosta kuvitteellisena vuonna 2022 olisi tällöin noin 409 € ( = 2 250 m³ / 55 milj. m³ x 10 M€) vastaten noin 0,18 €/ m³/vuosi. Jäseneltä vastaanotettu yhden vuoden puumäärä on mukana neljänä kalenterivuotena voitonjako-osuuden laskennassa. Ennakonpidätyksen (7,5 %) vähentämisen jälkeen jäsen saisi voitonjakona 378 Metsä1-lisäosuutta***.

Neljän vuoden aikana jäsen saisi tässä kuvitteellisessa esimerkissä yhden vuoden vastaanotetulle puumäärälleen yhteensä 0,72 €/m³ = 4 vuotta x 0,18 €/m³/vuosi puukauppamäärien perusteella jaettavaa voitonjakoa. Esimerkin 0,72 €/m³ perustuu kuvitteellisen voitonjakovuoden 2022 lukuihin ja se on laskettu olettaen, että kaikilta jäseniltä vastaanotettu puumäärä edellisen neljän kalenterivuoden aikana säilyisi vakiona 55 milj. m³ ja voitonjako vastaanotettujen puumäärien perusteella tasolla 10 M€/vuosi neljän vuoden ajan.

Sijoitusta harkitsevan jäsenen on tärkeää tutustua huolellisesti Metsäliitto Osuuskunnan sääntöihin ja Metsä1- ja Metsä2-lisäosuuksien liikkeeseenlaskuehtoihin sekä esittelyasiakirjaan, jossa esitetään uusiin lisäosuuksiin liittyvät tarkemmat tiedot ja riskikuvaukset. Esittelyasiakirjan ja liikkeeseenlaskuehdot löydät tämän sivun oikeasta yläreunasta.

* Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan vastaanotettuihin puumääriin perustuva voitonjako voidaan jakaa 2-6 vuoden aikana vastaanotettujen teollisen ainespuun määrien suhteessa. Edustajisto päättää ylijäämänpalautuksesta hallituksen esityksestä.
** Edustajiston vuosittain päättämä voitonjaon määrä, joka jaetaan jäsenille vastaanotettujen puumäärien perusteella. Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päättää vuosittain osuuskoroista ja muusta voitonjaosta hallituksen ehdotuksesta. Takeita voitonjaosta ei ole.
*** Ennakonpidätyksen osuus voi vaihdella jäsenten välillä verottajan säännösten mukaan.