Values guide Metsä Group's operations 
 

Vaivaton tapa nauttia metsän tuotosta

Yhteismetsä Forestia tarjoaa osakkailleen tasaista tuottoa ja metsänomistamisen helppoutta. 
Kaikki metsänhoitotyöt aina ajallaan toteutettuna, selvästi  keskimääräistä parempi metsätalouden tuotto, tulot tilille vuosittain automaattisesti, eikä tarvetta erillisille vero­ilmoituksille. Kuulostaako houkuttelevalle? Yhteismetsä Forestiaan liittyneille metsänomistajille tämä on tuttua. 
”Forestia on vuonna 2004 perustettu yhteismetsä, jolla on tällä hetkellä 28 osakasta ja vajaat 2 000 hehtaaria metsää”, yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajana toimiva Metsä Groupin asiakaspäällikkö Matti Närhi kertoo.

Yhteismetsä Forestia tekee puukaupoissa ja metsänhoidossa tiivistä yhteistyötä Metsä Groupin kanssa. Yhteismetsällä on Metsä Groupin kanssa jäsenetusopimus ja metsäomaisuuden hoitosopimus, jotka varmistavat, että metsät hoidetaan alan parhaiden käytäntöjen 
mukaan ja puusta saadaan kilpailukykyinen hinta. 

”Aktiivinen ja ammattitaitoinen hoitotyö näkyy yhteismetsän osakkailleen tarjoamassa tuotossa. Esimerkiksi vuonna 2017 yhteismetsän nettovoitto oli noin 90 euroa hehtaarille”, Närhi kuvailee.
Yhteismetsän toimintaa ohjaa yhteismetsälain edellyttämä ohjesääntö, jossa määritetään yhteismetsän jäsenten muodostaman osakaskunnan ja osakaskunnan keskuudestaan valitseman hoitokunnan tehtävät. ”Hoitokunta vastaa käytännön päätöksistä ja operatiivisen toiminnan täytäntöönpanosta.”

K
oko maan kattava hoitoverkosto

Monelle metsänomistajalle on tärkeää, että pystyy itse päättämään omaan metsäänsä liittyvistä asioista ja tekemään aktiivisesti metsänhoitotöitä. Sen sijaan niille, jotka kaipaavat metsänomistukselta syystä tai toisesta vaivattomuutta, Yhteismetsä Forestia on harkinnanarvoinen vaihtoehto. 
”Oman metsän liittäminen yhteismetsään on iso päätös, mutta metsänomistajat ovat olleet päätökseensä yleensä tyytyväisiä, kun vastuu käytännön asioista on siirtynyt ammattilaisille”, Närhi kertoo.

Yhteismetsä Forestiaan liittyviltä metsätiloilta tai määräaloilta edellytetään yleensä vähintään noin 50 hehtaarin pinta-alaa. Maantieteellisesti metsä voi sijaita missä päin Suomea tahansa, sillä Metsä Groupin palvelut ovat kattavasti yhteismetsän käytettävissä koko maassa.”Tilan puustoisuudella tai hakkuumahdollisuuksilla ei sinällään ole merkitystä, mutta jos kyseessä on puhtaasti taimikkotila, jää liittyjän osuus yhteismetsästä luonnollisesti suhteellisen pieneksi.” Toisaalta, jos tilan hakkuumahdollisuudet ovat kaukana tulevaisuudessa, voi yhteismetsään liittyminen olla keino saada metsätuloja jo lähivuosina. ”Yhteismetsän ylijäämä jaetaan osakkaille osuuslukujen suhteessa, joten pienelläkin osuusmäärällä pääsee nauttimaan säännöllisistä tuloista.”

Valtio tarjoaa porkkanoita

Suomessa yhteismetsien perustamiseen ja niihin liittymiseen kannustetaan myös valtiovallan taholta. Yhteismetsät nähdään hyvänä keinona metsätalouden kannattavuuden, aktiivisuuden ja omistusrakenteen kehittämisessä. ”Yhteismetsään liittymisestä ei tule metsänomistajalle kuluja, sillä valtio maksaa aiheutuvat liittymis- ja lohkomiskulut metsänomistajan puolesta”, Närhi sanoo.
Yksi merkittävä porkkana yhteismetsässä on verotus. Yhteismetsien metsätalou­den pääomatulosta veroprosentti on 26,5 prosenttia, kun se muilla metsänomistajilla on 32–34 prosenttia. 
Yhteismetsän osuudet ovat myös helppoja käsitellä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen tai perinnönjaon yhteydessä.

Yhteismetsään liityttäessä osakkaaksi haluavan metsänomistajan metsän arvon ja yhteismetsän arvon perusteella määritetään liittyjän osuusluku, joka kertoo millaisen osuuden hän yhteismetsästä saisi. 
”Menettely on selkeä ja kaikille tasapuolinen. Hoitokunta tekee liittyjälle tarjouksen liittymisestä, jonka metsänomistaja hyväksyy tai hylkää. Hoitokunnan esityksestä osakaskunta päättää uuden alueen liittämisestä yhteismetsään osakaskunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.” 

Yhteismetsä Forestia