Metsäverkko mobiilisovelluksen käyttöehdot

Metsäverkko mobiilisovelluksen käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Metsäverkko-mobiili on Metsäliitto Osuuskunnan (y-tunnus 0116300-4, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tarjoama mobiilisovellus, jolla metsänomistaja voi tarkastella metsäsuunnitelmia ja metsävaratietoja maastossa (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä (jäljempänä ”Jäsen”) on Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsen ja että hän sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja sen yhteydessä vaadittavan maksun suorittamista.

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Jäsen sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä.

2. Palvelun käyttö

Metsäverkko-mobiilin avulla jäsen voi muun muassa: tarkastella metsäsuunnitelmia ja metsävaratietoja maastossa, kuitata metsäsuunnitelman toimenpiteitä tehdyiksi, lähettää viestin omalle metsäasiantuntijalle, lisätä muistiinpanoja ja valokuvia sekä nauhoittaa kuljettuja reittejä gps:n avulla. Lisäksi kuvioiden puustotietoja voi päivittää Trestima toiminnon avulla, HUOM! Trestima toimii ainoastaan Android-päätelaitteilla. Sovelluksen käyttäjäksi rekisteröidytään pankkitunnistein (TUPAS). Sovellus toimii asennuksen ja metsäsuunnitelmien latauksen jälkeen myös ilman verkkoyhteyttä maastossa.

Jäsen ei saa käyttää Palvelua kenenkään muun henkilön tai henkilöiden puolesta tai eduksi.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Jäsen vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla. Jäsen ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Palveluntarjoaja pidättää yksipuolisen oikeuden jäädyttää tai päättää Asiakkaan pääsy Palveluun tai sen osaan, jos Jäsen millään tavoin rikkoo näitä käyttöehtoja.

3. Jäsenen tiedot

3.1. Rekisteröityminen palveluun

Jäsen saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Jäsenen tulee rekisteröityessään Palveluun antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Jäsen voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Palvelun käyttö voi edellyttää myös salasanalla suojatun jäsenkohtaisen tunnuksen luomista.

3.2. Jäsenen antamat tiedot

Jäsenen tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät, tiedot. Jäsen vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Jäsen vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Jäsenen antamat tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

Jäsen suostuu siihen ja tiedostaa sen, että hänestä kerätään paikannustietoa osana Palvelun toteuttamista (mm. reitin tallennus toiminto).

3.3. Jäsenen tietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelussa kerättyjä Jäsenen henkilötietoja Metsä Groupin tietosuojalausuman sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Yllä kuvatun ohella Palveluntarjoaja jakaa Jäsenen yksilöityjä henkilötietoja ainoastaan Metsäliitto Osuuskunnan sisällä ja vain Jäsenelle suunnattujen palveluiden tuottamista ja niiden markkinointia varten ja mikäli Jäsen ei ole kieltänyt suoramarkkinointia.

3.4. Evästeet

Jäsenellä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen.

4. Hinnoittelu ja laskutus

Palvelun käyttö on Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille maksutonta lukuunottamatta erikseen valittavalla Trestima–toiminnolla otettuja kuvia. Trestima-toiminnolla voidaan päivittää valokuvaamalla metsikön puustotiedot (käytössä Android-versiossa). Trestima-toiminnon käyttö on hinnoiteltu kuvakohtaisesti: 1 €/kpl (alv 0 %). Jäsen hyväksyy, että Trestima-toiminnon käyttömaksun maksamiseen käytetään ensisijaisesti jäsenelle mahdollisesti kertyneitä puukaupan bonuksia.

5. Reklamaatiot

Palvelu toimitetaan “sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta. Vahingonkorvausta on vaadittava vuoden kuluessa siitä, kun Jäsen huomasi tai sen olisi pitänyt huomata vahinko.

Palvelua koskevat reklamaatiot Jäsen voi osoittaa Palveluntarjoajalle osoitteeseen:
Metsä Forest
Jäsenpalvelut
PL 10, 02020 METSÄ
Revontulenpuisto 2, 02100 ESPOO

6. Voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun Jäsen on hyväksynyt ne sähköisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ja lopettaa Palvelun kunkin kalenterivuoden lopussa. Palveluntarjoaja voi kuitenkin päättää sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli Jäsen rikkoo näitä ehtoja olennaisella tavalla.

Jäsen voi milloin tahansa päättää Palvelun käytön ilmoittamalla siitä Metsäliitto Osuuskunnan jäsenpalveluihin, puh. 010 7770, e-mail: jasenpalvelut@metsagroup.com. Tällä ei ole vaikutusta kuitenkaan mahdollisiin maksuihin tai muihin korvauksiin, joihin Jäsen on Metsäliitto Osuuskunnalle sitoutunut ennen Palvelun käytön päättämistä.

Päättyminen ei vaikuta niihin ehtoihin, jotka ovat tarkoitettu säilymään voimassa päättymisestä huolimatta.

7. Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä erikseen Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Tällaiset muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

8. Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on osapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

9. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.