Hyvä metsänhoito palkitsee

Metsä kasvaa Suomessa lähes joka paikkaan, vaikkei ihminen edesauttaisi sen syntymistä. Miksi metsää sitten kannattaa hoitaa? Metsänhoidolla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti uusi metsä kasvaa, tai millaisia puulajeja halutaan kasvattaa. Metsänhoito lyhentää metsän kiertoaikaa ja parantaa merkittävästi metsästä saatavaa taloudellista tulosta.

Hyvän metsänhoidon ansiosta suomalaisissa metsissä kasvaa puuta enemmän kuin koskaan. Metsänhoito edistää myös metsiemme terveyttä ennaltaehkäisemällä metsätuhojen syntyä.

Pitkälle kehittyneen ja ympäristöarvot huomioivan metsänhoidon ansiosta kymmenet tuhannet suomalaiset saavat tänäkin päivänä toimeentulonsa metsästä ja metsäteollisuudesta.

 
 
 

Hyvin hoidettu metsä on elinvoimainen

Values guide Metsä Group's operations

Metsäluonto muuttuu jatkuvasti. Vaikka tuttu vanha metsä voi näyttää vuodesta toiseen samanlaiselta, on metsällä ja puilla oma luontainen elinkaarensa. Jotta puut säilyttävät elinvoimansa, ne tarvitsevat riittävästi valoa, ravinteita ja kasvutilaa. Liian tiheässä kasvavien puiden paksuuskasvu taantuu, jolloin ne eivät tuota metsänomistajan kannalta taloudellisesti arvokasta tukkipuuta. Ylitiheässä metsässä puita myös kuolee luontaisesti. Puille tehdään tilaa taimikonhoidolla ja harvennuksilla.

Taimikonhoito tarkoittaa varhaisperkausta ja taimikonharvennusta. Varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien taimien kasvua haittaavaa vesaikkoa. Taimikonharvennuksessa tehdään tilaa kasvatettaville puille ja poistetaan huonolaatuiset puut.

Harvennuksessa metsästä poistetaan liian lähellä toisia puita kasvavia, sekä laadultaan huonoja puuyksilöitä. Kun metsä on harvennettu suositusten mukaiseen tiheyteen, pystyvät elinvoimaisimmat ja laadukkaimmat puut hyödyntämään lisääntyneen kasvutilan ja ravinteet entistä paremmin. Harvennuksissa kertyy myytävää ainespuuta, josta metsänomistaja saa tuloja.

Oikea-aikaisesti toteutetut harvennushakkuut ja metsänhoitotoimenpiteet varmistavat, että metsän tuotto säilyy hyvänä läpi kiertoajan. Hyvin hoidettu metsä voi tarjota omistajalleen jopa kaksinkertaisen tuoton hoitamattomaan metsään verrattuna.

Metsänhoito ottaa luonnon huomioon

Values guide Metsä Group's operations

Otamme huomioon kaikissa metsätalouden toimenpiteissä ympäristöarvot. Suunnittelemalla ja toteuttamalla metsänhoitotyöt ammattitaidolla voidaan talousmetsissä ylläpitää tai jopa lisätä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Metsälaissa määriteltyjen erityisen arvokkaiden elinympäristöjen huomioiminen on keskeinen keino metsäluonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Metsä Group tarjoaa myös asiantuntijapalveluita vapaaehtoisesta suojelusta kiinnostuneille metsänomistajille. 

Näkyvimpiä esimerkkejä talousmetsän luonnonhoidosta ovat säästöpuut, joita jätetään uudistusaloille. Metsäsertifiointijärjestelmät edellyttävät säästöpuiden jättämistä. Sertifiointi edellyttää myös suojavyöhykkeiden jättämistä vesistöjen ympärille.

Toimimme kestävällä tavalla

Metsä Group on sitoutunut kaikessa toiminnassaan noudattamaan Hyvän metsänhoidon suosituksia, metsäsertifioinnin kriteerejä sekä metsälakia. Näihin Suomessa eri toimijoiden yhteisesti linjaamiin periaatteisiin sitoutuminen takaa, että hoidamme metsiä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Metsäsertifikaatti kertoo suomalaisesta puusta valmistettujen tuotteiden kuluttajille ympäri maailman, että Suomessa metsätaloutta harjoitetaan kestävästi. Vuonna 2019 peräti 85 prosenttia Metsä Groupin ostamasta puusta oli PEFC- tai FSC-sertifioitua. Metsä Group tukee sekä PEFC- että FSC-sertifiointia.

 

 

Metsä uudistetaan aina hakkuun jälkeen 

Values guide Metsä Group's operations

Metsätalouden jatkuvuuden varmistamiseksi on tärkeää, että uudistushakkuun jälkeen alueelle perustetaan aina uusi taimikko. Metsänomistajan velvollisuus huolehtia uudistamisesta on kirjattu myös metsälakiin. Lain mukaan eteläisessä Suomessa uudistusalalla täytyy olla kehityskelpoinen taimikko viimeistään kymmenen vuoden kuluttua hakkuusta. Keskisessä Suomessa aikaa on viisitoista ja Pohjois-Suomessa kaksikymmentäviisi vuotta.

Metsä voidaan uudistaa luontaisesti tai viljelemällä maalajin sekä kasvupaikan viljavuuden mukaan. Mitä ripeämmin uudistamisesta huolehditaan hakkuun jälkeen, sitä varmemmin uusi taimikko lähtee hyvään kasvuun.

Käytämme uudistamisessa kotimaisia puulajeja

Values guide Metsä Group's operations

Metsä Group käyttää metsän uudistamisessa kotimaisia puulajeja. Yleisimmin käytetään kuusta, mäntyä sekä rauduskoivua. Kotimaiset puulajit ovat sopeutuneet erinomaisesti pohjolan vaihteleviin oloihin. Ne ovat kestäviä ja vastustuskyisiä niin hyönteis-, lumi- kuin myrskytuhoja vastaan.

Käyttämällä kotimaisia hyväksi havaittuja puulajeja metsäluontomme ja sen ominaispiirteet säilyvät suomalaisina. Metsä Groupin käyttämät taimet ja siemenet ovat jalostettua alkuperää, joten niistä varttuu laadukkaita ja nopeasti kasvavia puita.

Vaikka metsä uudistettaisiin viljellen yhtä puulajia käyttäen, syntyy metsään taimia myös luontaisesti. Luontaisesti syntyneet taimet lisäävät taimikon monimuotoisuutta. Lehtipuita pyritään jättämään mahdollisuuksien mukaan havupuutaimikkoon taimikonharvennusvaiheessa. Ne lisäävät tutkitusti paitsi monimuotoisuutta, myös metsän kasvua.

Maanmuokkaus luo hyvän kasvualustan

Values guide Metsä Group's operations

Uudistushakkuun jälkeen metsämaan pinta muokataan, jotta uusi puusukupolvi saa otollisen kasvualustan. Kun maanpintaa rikotaan kevyesti kaivinkoneella tai äkeellä, syntyy istutettaville taimille tai kylvettäville siemenille kosteus- ja lämpöolojen puolesta paras mahdollinen kasvupaikka. Näin metsä uudistuu periaatteessa myös luonnonkierrossa; uudet puut syntyvät kaatuneen puun juurakon tai metsäpalon paljastamaan kivennäismaahan.

Maanmuokkauksella on ratkaiseva merkitys taimikon alkuvaiheen kehitykseen. Oikeanlaiselta kasvualustalta taimet ponnistavat rivakasti kasvuun, jolloin taimikon heinäys- ja varhaisperkaustarve vähenevät. Samalla riski tukkimiehentäi- ja myyrätuhoille pienenee.

Kehitämme uusia metsänhoidon menetelmiä

Values guide Metsä Group's operations

Metsänkasvatus on pitkäjänteistä työtä, mutta metsänhoidon menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Metsä Group tekee yhdessä kumppaneidensa kanssa aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä entistä parempien ja kustannustehokkaampien menetelmien löytämiseksi.

Kääntömätästys on Metsä Groupin kehittämä maanmuokkausmenetelmä, joka tutkitusti takaa taimille erinomaiset kasvuolosuhteet ja vähentää taimikonhoidon kustannuksia.

Oiva esimerkki uudesta ympäristöystävällisestä innovaatiosta on purppuranahakka-sienen käyttö vesakoitumisen estämiseen taimikonhoitotyön yhteydessä. Puunkorjuuta puolestaan voidaan tehdä entistä useammalla kohteella ympärivuotisesti korjuumenetelmien ja –teknologian kehittymisen myötä. Asta-sovellus taas seuraa reaaliaikaisesti maanmuokkaustiheyttä ja auttaa siten vähentämään turhaa maanpinnan rikkomista.

Metsä Group kehittää voimakkaasti myös metsänomistajille tarjottavia sähköisiä palveluita. Esimerkiksi virtuaalimetsän avulla voimme tulevaisuudessa esitellä metsänomistajalle hoitotoimenpiteitä ja niiden vaikutusta ennen niiden toteutusta.