Katkomme tukit tarkasti käyttöön

Metsä Group on Suomen suurin tukinostaja ja sahaaja. Tämän lisäksi toimitamme tukkeja liki jokaiselle PK-sahalle Suomessa.

Puukaupparahoista suurin osa kertyy tukeista ja tukin tarkka katkonta jokaisesta rungosta on metsänomistajalle tärkeää. Siksi Metsä Groupin mittaustodistuksen mukana tulevassa liitteessä näkyvät tehdyt tukkipituudet ja -läpimitat. Liitteeseen on laskettu valmiiksi myös puulajeittaiset tukkiprosentit. Tukkiprosentti saadaan jakamalla tukkikuutioiden määrä puulajin kokonaismäärällä.

Tukin tarkka talteenotto on tärkeää myös Metsä Groupille.Haluamme säilyttää metsänomistajien luottamuksen. Jalostamme ostamamme raaka-aineen resurssiviisaasti parhaimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme sovitun määrän laadun täyttäviä tukkeja.

Tukkiprosentti sidoksissa järeyteen

Metsä Groupin Etelä- ja Keski-Suomen uudistushakkuilla keskimääräinen tukkiprosentti koko maassa on yli 70. Tukkiprosenttimme on noussut vuodesta 2015 mäntytukeilla 2,5 prosenttia ja kuusitukeilla prosentin eli otamme tukit aina vaan tarkemmin talteen.

Kuusella korkeaan tukkiprosenttiin vaikuttaa se, että Metsä Groupilla on käytössä paljon lyhyitä mittoja. Ja ostamme liki koko maassa sorvikuusta, jossa sallitaan lyhyitä pituuksia ja tavanomaista tukkia suurempi lenkous.

Eniten leimikon tukkiprosenttiin vaikuttaa puiden keskikoko.Parhaimmissa, hyvin hoidetuissa leimikoissa, joissa puiden keskijäreys on noin kuutio, tukkiprosentti nousee jopa yli 90:nen. Jos kasvatushakkuut ovat jääneet tekemättä, ja runkojen keskikoko vaikkapa 0,3 kuutiota, tukkiprosentti voi jäädä 60:een.

Metsänomistaja voi siis vaikuttaa tukkiprosenttiin oikea-aikaisilla kasvatushakkuilla. Tekemättä jääneiden metsänhoitotöiden tulokset näkyvät valitettavasti myös puukauppatilissä.

Saha lajittelee aina kaikki tukit

Sahat mittaavat ja lajittelevat kaikki tukit, jotka niille toimitetaan, jotta puut voidaan käyttää mahdollisimman hyvin oikeaan lopputuotteeseen. Sahat raakkaavat pois ne tukit, jotka eivät täytä laatukriteerejä. Tavoite on, että näiden raakattujen tukkien osuus sahalle toimitetuista tukeista on vain muutama prosentti. Metsä Group ei edes pyri siihen, että raakkiprosentti olisi nolla. Jos näin olisi, tukin katkonta metsässä olisi ollut liian tiukka eli osa tukeista olisi katkottu kuitupinoon. Näin ei saa olla.

Jos vajaalaatuisten osuus taas nousee liian suureksi, kuitupuupinoon kuuluvaa puuta on toimitettu sahalle – siis väärään toimituskohteeseen. Metsä Groupilla on ammattitaitoiset yrittäjät ja kuljettajat, jotka kaikki pyrkivät aina maksimoimaan tukkisaannon. Usein metsänomistajien luottamus tuttuihin yrittäjiin ja kuljettajiin on kantanut usean puukaupan yli, ja haluamme jatkossakin vaalia tätä luottamusta.

Järeän kuiturungon syy on mutka

Tukin laatuun vaikuttaa läpimitan lisäksi myös muut tekijät, kuten rungon suoruus, oksat ja laho. Yleisin syy kuitupuupinossa näkyvälle tukkiläpimittaiseen puulle "on ollut, on nyt ja on aina oleva" mutka. Ja kun rungon katkaisee mutkan kohdalta, mutkaa on vaikea havaita kuitupinossa.

Puun lenkous on myös piirre, jonka hakkuukoneen kuljettaja havaitsee runkoa käsitellessään, mutta jota on vaikea pinossa olevasta puusta enää nähdä. Sopimusyrittäjien ja kuljettajien työn laatua seurataan tarkkaan ja niistä annetaan palautetta läpi vuoden. Edellisvuoden tulokset käydään läpi tarkasti sopimusneuvotteluissa.

Hyvin tehty hakkuu tuo meille uusia puukauppoja – ja päinvastoin. Lisäksi se parantaa asiakaslaitostemme kilpailukykyä tuotemarkkinoilla.

Alla olevassa kuvassa on   vasemmalla esimerkki katkonnasta: tässä noin kuution kuusessa tukkiprosentti oli 94. Oikealla on esimerkki siitä, miten leimikon tukkiprosentti lasketaan. Metsänomistaja voi verrata esimerkiksi männyn tukkiprosenttia (esimerkissä 82,9) puukaupan teon yhteydessä tehtyyn arvioon leimikosta saatavan tukin määrästä.