Values guide Metsä Group's operations

Miten ilmastonmuutoksen vaikutuksiin metsässä voi varautua

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat riskit ovat viime aikoina olleet uutisissa usein. Monet metsänomistajista tiedostavat riskit yleisellä tasolla, mutta aina ei ole selvää, millaisia riskikohteita omassa metsässä on ja mitä niille kannattaisi tehdä.

Ilmastonmuutoksen seurauksena erityisesti myrsky-, hyönteis- ja sienituhojen pelätään yleistyvän. Näihin vaivoihin tepsii tuttu lääke: Nyt jos koskaan metsät kannattaa hoitaa hyvin, sillä mitä elinvoimaisempi metsä on, sitä paremmin se kestää tuhoja.

Myrskytuhoja joka vuosi

2010-luvulla vakuutusyhtiöt ovat joutuneet korvaamaan myrskytuhoja joka vuosi. Vuotuiset korvaussummat ovat vaihdelleet reilusta miljoonasta eurosta yli 51 miljoonaan euroon. Pahinta jälkeä aiheuttavat hellekautta seuraavat ukkoset syöksyvirtauksineen, mutta myrskytä voi talvellakin.

Syöksyvirtauksen tuhoilta ei paraskaan metsänhoito suojaa, mutta muihin koviin tuuliin siitä on apua. Esimerkiksi harvennukset kannattaa teettää ajallaan, jotta puiden juuret ja rungot vahvistuvat ja ne kestävät paremmin tuulta. Riukuuntumaan päässeet rungot ovat hyvin alttiita katkeamaan tai kaatumaan lumen alla. Myös uudistusalojen reunat on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä muotoilemaan ottaen huomioon vallitsevat tuulen suunnat tuulenkaatojen riskin pienentämiseksi.

Values guide Metsä Group's operations

Kirjanpainajiin puututtava nopeasti

Aiempaa kuumemmat ja kuivemmat kesät johtavat kirjanpainajien ja muiden kaarnakuoriaisten runsastumiseen. Vaikka kirjanpainajat tavallisesti iskeytyvät vain heikentyneisiin kuusiin, runsaslukuisina ne voivat aiheuttaa tuhoa myös terveissä kuusikoissa. Kirjanpainajatuhon tunnistaa siitä, että rungossa on pieniä, pihkaa vuotavia reikiä ja purua. Tuhohavainnon jälkeen on toimittava nopeasti ja korjattava kirjanpainajien vioittamat puut on metsästä parissa viikossa. Mikäli ne jäävät huomaamatta, puut ovat jo syksyllä kuivuneet pystyyn.

Laki velvoittaa korjaamaan tuhopuut

Suomessa kaarnakuoriaisten aiheuttamien tuhojen kurissa pitäminen on tunnistettu tärkeäksi tavoitteeksi. Niinpä lakiin metsätuhojen torjunnasta on kirjattu velvoite korjata tyviläpimitaltaan yli 10-senttiset vahingoittuneet kuuset metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Uudistushakkuuikäisessä, järeässä metsässä korjuuvelvoitteen voi katsoa täyttyvän, jos hehtaarilta on kaatunut yli 10 kuusirunkoa tai yli 20 mäntyrunkoa.

Korjuuvelvoitteeseen on syytä suhtautua vakavasti. Mikäli vahingoittuneet puut jättää korjaamatta, ja tuho leviää naapurin metsään, voi pahimmassa tapauksessa löytää itsensä käräjiltä. Jos ei itse ehdi metsään, kannattaa tarkastuskäynnistä sopia metsäammattilaisemme kanssa. Yksittäisiä kaatuneita runkoja sen sijaan ei ole tarpeen korjata pois. Ne eivät aiheuta vaaraa vaan päinvastoin, ne lisäävät lahopuuta ja tätä kautta kohentavat metsän monimuotoisuutta.

Ilmaston lämpenemisen seurauksena myös juurikäävän aiheuttamat tuhot voivat laajentua sekä kuusi- että mäntymetsissä ja siirtyä nykyistä pohjoisemmaksi. Jo nykyisellään juurikäävän arvioidaan aiheuttavan vuosittain noin 50 miljoonan euron vahingot. Etelästä mahdollisesti leviävien tulokaslajien myötä myös hyönteistuhojen riski kasvaa.

Sekametsässä pienempi tuhoriski

Parhaiten metsänomistaja voi varautua ilmastonmuutoksen lisäämiin riskeihin käyttämällä metsänuudistamisessa kohteisiin sopivia kotimaisia puulajeja ja oikeaa alkuperää olevia taimia ja siemeniä.

Lisäksi taimikonhoidot ja nuorten metsien harvennukset on syytä tehdä ajallaan suositusten mukaisesti. Sulan maan aikaisissa havumetsien korjuissa kantokäsittely on hoidettava huolellisesti. Metsien käsittelyssä on pyrittävä sekametsien lisäämiseen ja riittävään lehtipuiden osuuteen. Yhden puulajin havumetsät ovat tuhoille altteimpia.

Näin varaudut metsätuhoihin

​HOIDA metsääsi hyvin.
​KÄYTÄ metsänuudistamisessa kohteisin sopivia kotimaisia puulajeja ja oikeaa alkuperää olevia taimia ja siemeniä.
TEE taimikonhoidot ja nuorten metsien harvennukset ajallaan suositusten mukaisesti.
​SEURAA mahdollisia lumi- ja hyönteistuhoja metsissäsi.
​HUOLEHDI, että sulan maan aikaisissa havumetsien korjuissa tehdään kantokäsittely – Metsä Groupin hakkuissa korjuuyrittäjä tekee sen ohjeistuksen mukaisesti.