​​​​​ Ohjeita taimien istuttajalle

Maanmuokkauksen t​arkoituksena parantaa taimien kasvua​

Laadukas maanmuokkaus on edellytys onnistuneelle metsänuudistamiselle ja samalla yksi koko metsänkasvatusketjun tärkeimmistä töistä. Onnistunut maanmuokkaus helpottaa viljelytöitä, parantaa taimien kasvuun lähtöä, ehkäisee tukkimiehentäin aiheuttamia tuhoja ja vähentää tulevaa taimikonhoidon tarvetta sekä​ parantaa puuntuotannon kannattavuutta pitkälle tulevaisuuteen.​

Metsän istutus heti muokkauksen jälkeen​

Kangasmailla maanmuokkauksessa muodostetaan kohoumia, joiden pintakerros on kivennäismaata kuten hiekkaa, hietaa tai hiesua. Ravinteikas humusmaa jää kohouman sisään. Turvemailla kohouman pinta muodostuu maatuneesta turpeesta.

Teemme maanmuokkauksen kaivinkoneella (mätästykset ja laikutukset) tai metsätraktorilla (äestykset ja säätöauraukset). Turhaa maanpinnan rikkomista vältämme kaikissa menetelmissä. Kun maa on muokattu, alueelta löytyy suunniteltua viljelytiheyttä vastaava määrä muokkauskohtia pois lukien kivikot, ojat ja muut muokkaukseen soveltumattomat alueet. Oikea istutuspaikka taimelle on kohouman keskellä, yleensä korkeimmalla kohdalla. Taimi tulee istuttaa niin syvälle, että taimipaakun päälle jää noin 5 cm maakerros.

Taimien istutus kannattaa tehdä tuoreeseen muokkausjälkeen mahdollisimman nopeasti. Kylvötyöt on hyvä tehdä keväällä heti lumien sulettua. Syksyllä muokatut kohteet ehtii viljellä myös seuraavan kasvukauden aikana.​​

Ojat ja naverot ohjaavat liian veden pois​​

Jos uudistusalue tai osa siitä on taimien kasvun kannalta liian märkä, kaivamme 20–30 cm syviä naveroita ja kunnostamme vanhoja ojia osana maanmuokkausta. Naveroilla ohjataan pintavesiä, kun taas ojien kunnostuksella saadaan aikaan pysyvämpi kuivatusvaikutus.

Teemme vesien ohjaamisen niin, että ympäristö ei kärsi. Esimerkiksi naveroihin teemme kaivukatkoja ja jätämme kiviä hidastamaan veden virtausta ja siten maa-aineksen ja ravinteiden huuhtoutumista.​

I
stutuspaikat muokkausjäljissä​​
Hyvä maanmuokkaus luo perustan onnistuneelle metsänviljelylle ja taimikon kehitykselle. Maanmuokkauksesta ei kuitenkaan ole hyötyä, jos istutus- tai kylvötyöt tehdään virheellisesti.
 

Kääntömätästys

Istutuspaikka kääntömättäässä:

 • Korkeimmalle kohdalle mahdollisimman keskelle mätästä.
 • Taimen etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
 • Riittävän syvälle eli paakun pohja humuskerrokseen asti.
 • Istutettaessa mätäs tiivistetään kevyesti taimipaakun ympäriltä.

 

Laikutus

Viljelypaikka laikussa:

 • Istutuksessa mahdollisimman korkea kohta ja etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
 • Pitkään laikkuun voi istuttaa kaksi taimea.
 • Kylvökohteilla kylvetään noin 5–10 cm etäisyydelle humuksen reunasta ja vaihdellaan kylvösyvyyttä 0,5–1 cm välillä.

 

Laikkumätästys

Istutuspaikka laikkumättäässä:

 • Korkeimmalle kohdalle mahdollisimman keskelle mätästä.
 • Taimen etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
 • Riittävän syvälle eli paakun pohja humuskerroksen alareunaan asti.
 • Istutettaessa mätäs tiivistetään kevyesti taimipaakun ympäriltä.

 

Säätöauraus

Istutuspaikka SÄÄTÖAURAUKSESSA :

 • Istutus palteen päälle (a). Routimattomilla mailla mänty istutetaan vaon ja palteen väliin (b).
 • Taimen etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
 • Istutusväli 1,5-2 metriä.
 • Istutus riittävän syvälle ja palteen kevyt tiivistys.

 

Naveromätästys


Istutuspaikka naveromättäässä:

 • Korkeimmalle kohdalle mahdollisimman keskelle mätästä.
 • Taimen etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
 • Riittävän syvälle eli paakun pohja humuskerrokseen asti.
 • Istutettaessa mätäs tiivistetään kevyesti taimipaakun ympäriltä.

 

Äestys

Viljelypaikka äesjäljessä:

 • Istutus siten, että taimen etäisyys humuksen reunasta vähintään 15 cm.
 • Istutusväli 1,5–2 metriä. Hyvä istutuspaikka on tärkeämpi kuin täsmällinen istutusväli, taimien minimietäisyys toisistaan 1 metri.
 • Kylvökohteilla ei kylvetä korkeimpaan, eikä matalimpaan kohtaan.
 • Kylvössä pyritään siementen päälle saamaan ohut (0,5–1 cm) maakerros.

Taimien tarkistaminen​

Saatuasi taimet avaa sattumanvaraisesti muutamia laatikoita ja tarkista taimien laatu ennen istutusta.Taimien pitää olla terveitä ja elinvoimaisia. Niissä ei saa olla
 • useita latvoja tai ruskealatvaisuutta
 • hometta, tautien tai tuhohyönteisten jälkiä tai mekaanisia vaurioita
 • voimakkaastikaareutunut varsi
 • useita taimia samassa paakussa
 • lehtipuilla ”hiirenkorvia” suurempia lehtiä
 1. Tarkista, että taimet täyttävät laatikon tai säkin etiketissä ilmoitetun minimipituuden.
 2. ​​Samankin taimierän taimissa on aina pientä vaihtelua ja mukana voi olla yksittäisiä heikompilaatuisia taimia. Jos heikkolaatuisia taimia on yli viisi prosenttia, niin ota heti yhteys metsäasiantuntijaan.​

Taimien varastointi

Jos olet tilannut pakkasvarastoituja taimia, jotka tulevat jäisinä laatikoissa siirrä laatikot varjoon ja avaa laatikoiden kantokahvat. Näin ilma vaihtuu laatikoissa.

Jos taimet on toimitettu säkeissä, rullaa säkki auki paakun yläreunaan asti. Anna taimien sulaa. Sopiva säilytyspaikka on suoralta auringonvalolta suojassa oleva viileä paikka. Yleensä sulaminen kestää 3–5 vuorokautta. Kun taimipaakut ovat sulaneet ja irtoavat toisistaan, on oikea aika istuttaa. Istuta taimet mahdollisimman nopeasti sulatuksen jälkeen. Jos et istuta taimia heti, seuraa niiden kosteutta ja kastele niitä tarvittaessa.

Jos taimet tulevat sulina, istuta ne mahdollisimman pian. Kastele taimia tarvittaessa varastoinnin aikana. Oikein varastoituina ja kasteltuina taimet säilyvät hyväkuntoisina 2–3 viikkoa.​

Taimien istuttamine​n

Taimen voi istuttaa, kun se on sula ja paakusta irtoaa kevyesti puristettaessa vettä. Kastele taimet tarvittaessa.
 1. Istuta taimet sulaan ja muokattuun maahan. Paras istutuspaikka on keskellä mätästä, tai jos mättäitä ei ole tehty, muun kivennäismaapinnan korkeimmalla kohdalla. Mättään keskelle, riittävän syvälle istutettu taimi juurtuu ja kasvaa parhaiten.
 2. Jätä paakun päälle noin 5 cm maakerros. Taimen ympärille jäävä kivennäismaapinta suojaa taimea tukkimiehentäin aiheuttamilta tuhoilta. Vältä istuttamista muokkaamattomaan maahan!

Tyhjät taimilaatikot voi viedä seka- tai energiajätteeseen.