Values guide Metsä Group's operations

Kannattava investointi kestävään metsänhoitoon

Oikea-aikaisesti ja laadukkaasti toteutettu taimikonhoito lisää metsän tuottoa parhaimmillaan lähes 50 prosenttia. Taimikon harvennuksen jälkeen puut kasvavat taimikossa todella vauhdikkaasti. Puiden saavuttaessa ainespuun mitat metsä tuottaa nopeasti myös rahanarvoisia kuutiometrejä metsänomistajan iloksi. Taimikonhoito onkin tutkitusti taloudellisesti erittäin kannattava investointi.

Laskelmat osoittavat, että jos eteläisessä Suomessa kasvavan kuusitaimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus jätetään tekemättä, on metsästä kiertoajan aikana saatava taloudellinen tulos noin 30 prosenttia pienempi kuin silloin, jos taimikko olisi hoidettu ajallaan. Mäntytaimikoissa ero on vielä suurempi, sillä männyn kasvu taantuu tiheyden seurauksena kuusta voimakkaammin latvusten supistuessa liikaa.

Tukkipuun osuus kasvaa

Taimikonhoidon kannattavuus perustuu ennen kaikkea siihen, että metsästä kiertoajan kuluessa saatavan ainespuun määrä ja laatu kasvavat. Taimikonhoidon jälkeen kasvamaan jäävät parhaimmat ja elinvoimaisimmat haluttujen puulajien yksilöt. Näin ollen ensiharvennusvaiheessa kertyy selvästi enemmän ainespuuta kuin hoitamattomassa metsikössä, metsikön kiertoaika lyhenee, ja arvokkaan tukkipuun osuus koko kiertoajan puuntuotoksesta kasvaa. Kun metsänomistaja saa tukkipuusta noin kolminkertaisen tulon kuitupuuhun verrattuna, parantaa tukkiosuuden kasvu metsätalouden kannattavuutta selvästi.Oikea-aikaisuus säästä rahaa

Taimikonhoito on metsänomistajalle yleensä taloudellisesti merkittävä investointi. Päätöksenteon kanssa ei kuitenkaan kannata vitkastella, sillä taimikossa aika on konkreettisesti rahaa. Jokainen viivytelty vuosi varhaisperkauksessa tai taimikon harvennuksessa lisää työstä aiheutuvia kustannuksia noin kymmenen prosenttia. Kun korolle lasketaan korkoa, tulokset hätkähdyttävät tässäkin tapauksessa: Kun taimikon varhaisperkaus tehdään oikea-aikaisesti, eli havupuiden ollessa noin metrin pituisia, ovat arvonlisäverottomat kustannukset luokkaa 380 euroa hehtaarilta. Jos työ toteutetaan kolme vuotta myöhemmin, ovat kulut samalla kohteella jo 506 euroa.

Kun otetaan huomioon työhön saatava kemera-tuki, 160 euroa hehtaarilta, jää metsänomistajalle maksettavaa ajallaan suoritetusta työstä noin 220 euroa hehtaarilta. Kolme vuotta myöhässä tehty työ maksaa tuki mukaan lukien jo 346 euroa. Taimikonhoitoon saatava kemera-tuki ei nouse, vaikka työ tulee kalliimmaksi. Käytännössä varhaisperkaus maksaa myöhästyneenä metsänomistajalle tässä tapauksessa yli 50 prosenttia enemmän. Taimikon harvennuksessa kustannukset ovat kolmen vuoden viivästymisen vuoksi jopa 60–70 prosenttia korkeammat. Lisäksi metsän kiertoaika pitenee, kun puiden järeytyminen hidastuu, eli tulot saadaan myöhemmin kuin vaihtoehdossa, jossa taimikot olisi hoidettu ajallaan.

Esimerkki taimikonhoidon kustannuksista

Alla on laskettu suuntaa-antava arvio oikea-aikaisesti tehdyn varhaisperkauksen ja taimikonharvennuksen kustannuksista viiden hehtaarin kokoiselle kohteelle. Taimikonhoidon hinnoittelussa käytetään hintamatriisia, jossa metsänomistaja hyötyy tekemällä taimikonhoitotyöt metsänhoidollisesti oikeaan aikaan. Hinnat alla olevassa esimerkkitaulukossa ovat arvioita ja lopullinen hinta määräytyy mitatun työvaikeuden mukaan. Tarkemman tarjouksen omasta metsänhoitokohteestasi saat omalta metsäasiantuntijaltasi.

Taimikonhoidon kustannukset ovat vähennyskelpoisia metsätalouden verotuksessa, joten esimerkissä on otettu huomioon myös tästä syntyvä veroetu (pääomavero 30 %). Mahdolliset Kemera-tuet myöntää Suomen metsäkeskus.Varhaisperkaus​ ​ Taimikonharvennus​ ​
Arvioitu laskutushinta (alv 0), €/ha
​380
480​
​Kemera-tuki (tuen myöntää Metsäkeskus), €/ha
​-160
-230​
Metsäverotuksessa saatava etu, €/ha-66​-75​
Arvio lopullisesta hehtaarikohtaisesta kustannuksesta (alv 0), €/ha
​154
175

Arvio lopullisesta kustannuksesta 5 ha yhteensä:
  • varhaisperkaus 770 € (alv 0)
  • taimikonharvennus 875 € (alv 0)


Hiilinieluksi 15 vuodessa

Kun kasvu metsässä kohdentuu laadukkaisiin tulevaisuuden tukkipuihin, hyötyy taimikonhoidosta välillisesti myös ilmasto. Hyvin toteutetulla taimikonhoidolla pyritään siihen, että taimikosta kehittyy nopeasti elinvoimainen ja tuhoja kestävä metsä, joka sitoo kasvaessaan lisääntyvät määrät hiiltä.
Mitä suurempi osa kiertoajan kuluessa korjattavasta puusta on tukkipuuta, sitä enemmän myös hiiltä sitoutuu laadukkaisiin pitkän käyttöiän puutuotteisiin. Kun tukista tehdään sahatavaraa, joka hyödynnetään esimerkiksi puutaloissa, sitoutuu hiili lopputuotteisiin parhaassa tapauksessa jopa sadoiksi vuosiksi.

Metsän nopealla uudistamisella on merkitystä myös ilmaston näkökulmasta, sillä mitä ripeämmin uusi metsä perustetaan, sitä nopeammin puihin alkaa jälleen sitoutua hiiltä. Hyvin hoidettu taimikko muuttuu eteläisessä Suomessa hiilinieluksi jo noin 15 vuoden ikäisenä.

Lehtipuusto lisää monimuotoisuutta

Metsän monimuotoisuuteen on kiinnitettävä huomiota jo taimikonhoitovaiheessa. Taimikonhoidossa ei tähdätä puupeltoihin, vaan monimuotoisiin metsikkökuvioihin, jotka tarjoavat myös suojaa ja ravintoa monille lajeille. Vaikka varhaisperkauksessa havupuiden kasvua haittaava lehtipuusto pääosin poistetaan, jätetään säästöpuuryhmien alustat sekä vesistöjen ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen suojavyöhykkeet kokonaan käsittelemättä. Lisäksi taimikkoon pyritään jättämään ojanvarsiin tai muihin sopiviin paikkoihin joitakin riistatiheiköitä.

Taimikon harvennuksessa havupuutaimikoissa suositaan mahdollisuuksien mukaan sopivaa lehtipuusekoitusta. Monimuotoisuuden ylläpitämisestä hyötyy myös metsänomistaja. Kuusitaimikossa 10–15 prosentin rauduskoivusekoitus lisää paitsi monimuotoisuutta myös metsikön kasvua. Lisäksi lehtipuusto auttaa metsää kestämään paremmin mahdollisia tuhoja. Esimerkiksi hyönteis-, myrsky- ja lumituhojen riski kasvanee tulevaisuudessa, joten hyvin hoidettu sekametsä on järkevä keino minimoida riskejä.

Pyydä tarjous taimikonhoidosta

Muistathan, että metsänhoitotöiden maksuksi voit käyttää Metsä Groupin omistajajäsenelle puukaupasta ja metsänhoitotöistä kertyviä bonuksia. Metsänhoitotyöt kerryttävät sinulle myös lisää bonusta. Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi ja pyydä tarjous varhaisperkauksesta tai taimikon harvennuksesta! Tarjouspyynnön voit lähettää suoraan metsäasiantuntijallesi myös Metsäverkon kautta.