Metsäverotus

Metsätulot pääomatuloa

Veronalaisia metsätalouden tuloja ovat puunkauppatulot, joulukuusten, koristehavujen ja energiapuun myyntitulot, metsätalouden tuet sekä vakuutus- ja vahingonkorvaukset. Metsätalouden tuloa verotetaan yhdessä muiden pääomatulojen kanssa. Maksat veroa 30 % (v. 2019) pääomatuloistasi. Jos verotettavaa pääomatuloa on enemmän kuin 30 000 €, maksat ylimenevästä osasta veroa 34 %.

Vähennä tuloista metsätalouden menot

Saat vähentää metsäverotuksessa tulojen hankinnan ja säilyttämisen menot kuten palvelumaksut, matkakulut, metsäasioiden hoitamiseen ja oman työn tekemiseen liittyneet kustannukset sekä poistoina metsätalouden investoinnit.

Veromuistiinpanot ja metsäveroilmoitus

Metsänomistajana sinun on pidettävä kirjaa metsätalouden tuloista ja menoista. Älä lähetä metsätalouden kuitteja metsäveroilmoituksen mukana. Säilytä kuitit veromuistiinpanojen liitteenä kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen.

Ilmoita vuoden tulot ja menot seuraavan vuoden alussa metsäveroilmoituksella.
Jos sinulla on verovuonna menoja enemmän kuin tuloja, muodostuu metsätalouden tappio. Tappio pienentää verotettavia muita pääomatuloja tai ansiotulon veroa alijäämähyvityksenä. Tarkemmat ohjeet metsäveroilmoituksen tekemiseen löydät verottajan nettisivuilta.

Perikunta ja yhtymä verotuksessa

Jos olet kuolinpesän tai verotusyhtymän osakas, sinun kannattaa perehtyä omistusmuodosta johtuviin yksityiskohtiin verotuksessa. Yhteisomistuksessa vastaatte yhdessä muistiinpanojen ja metsäveroilmoituksen laatimisesta.

Perikunta (eli kuolinpesä) on itsenäinen verovelvollinen ja osakkaina olette yhteisvastuussa sen verojen maksamisesta. Verotusyhtymä on murto-osaista kiinteistön yhteisomistusta. Verottaja jakaa yhtymän verotettavan tulon tai tappion osakkaille omistusosuuksien suhteessa, jolloin jokainen vastaa veroista vain omalta osaltaan.

Metsävähennys metsien hankinnan tukena

Voit vähentää metsäverotuksessasi 60 % metsän hankintamenosta, jos olet hankkinut metsän ostamalla tai vaihtamalla 1.1.1993 jälkeen. Metsävähennysoikeus on myös voinut myös siirtyä sinulle edelliseltä omistajalta, jos olet saanut metsän lahjana tai perintönä.

Voit käyttää metsävähennystä harkintasi mukaan, kun saat veronalaista tuloa metsävähennykseen oikeutetusta metsästä. Vuotuinen metsävähennys saa olla enintään 60 % vähennykseen oikeuttavasta tulosta. Pienin mahdollinen metsävähennys on 1 500 €, mikä edellyttää tuloja vähintään 2 500 €.
Verohallinnon ohje metsävähennyksestä.

Esimerkki. Tytär Sanna sai vanhemmiltaan lahjana metsätilan A, jonka mukana siirtyi metsävähennysoikeutta 20 000 €. Sanna saa verovuonna puukauppatuloa tilalta A 10 000 euroa. Lisäksi Sanna saa kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea 1 500 euroa. Sanna saa tehdä metsävähennystä 60 % tilan A tuloista eli 60 % x(10 000 € + 1 500 €) = 6 900 €.

Sannan täytyy ilmoittaa metsävähennystiedot vuosittain metsäveroilmoituksessaan ja seurata metsävähennyksen käyttöä veromuistiinpanoissaan. Seuraavalle vuodelle siirtyy metsävähennysoikeutta 20 000 €- 6 900 € = 13 100 €.