Metsäyhtymä

 

Metsäyhtymä

Metsäyhtymässä harjoitat metsätaloutta yhteisesti murto-osin omistetulla kiinteistöllä. Metsäyhtymää nimitetään myös verotusyhtymäksi, kiinteistöyhtymäksi tai maatilayhtymäksi. Murto-osainen omistusosuus on henkilökohtaista, kiinteää omaisuuttasi, toisin kuin kuolinpesässä, jossa osuudet katsotaan irtaimeksi omaisuudeksi.

Esimerkki. Sisaret Aino, Asko ja Aleksi ovat jakaneet isältään perimänsä metsätilan perintöosuuksien suhteessa niin, että jokaiselle tuli tilasta 1/3. Sisaret jatkavat metsänomistusta metsäyhtymän osakkaina. Metsätila säilyy maastossa jakamattomana.

Metsäyhtymän perustaminen: perikunnasta metsäyhtymäksi

Metsäyhtymä muodostuu, jos kuolinpesän osakkaat tekevät murto-osaisen jaon, kuten edellä esimerkissä. Yhtymä muodostuu myös, jos ostat metsän toisen kanssa tai saatte metsää yhteisenä lahjana tai erityistestamentilla. Osuuksille täytyy hakea Maanmittauslaitoksesta lainhuuto.

Jos metsää omistavan perikunnan osakas luovuttaa perintöosansa pesän ulkopuoliselle, vaikka lapselleen, muodostuu kuolinpesän metsätaloudesta verotuksellisesti metsäyhtymä.

Päätökset yksimielisesti

Toimenpiteet vaativat osakkaiden yksimielisen päätöksen. Yhtymän osakkaana voit kuitenkin hakea kestävän metsätalouden rahoitusta, jos hakemuksen allekirjoittavien osakkaiden omistusosuus on yhteensä vähintään ¼ ja mukana on asioita hoitava osakas. Saat myös ryhtyä metsän pilaantumista ehkäiseviin, kiireellisiin toimiin, vaikka joku osakas vastustaisi, esimerkiksi myrskytuhopuiden korjuuseen.

Sopua asioiden hoitoon

Kun suunnittelette yhtymän perustamista, sopikaa yhteisistä linjauksista mieluiten kirjallisesti:

  • metsien käsittelyn ja puukaupan periaatteet
  • metsäsuunnitelman hankinta tai päivitys
  • yhteinen pankkitili ja tilinkäyttöoikeudet
  • tulojen tilittämisen periaatteet ja tilitysaikataulu
  • veromuistiinpanojen ja veroilmoituksen laadintavastuut
  • asiakirjojen arkistointi
  • valtuutukset asioiden hoitamiseen
  • asioita hoitavien palkkiot ja kulukorvaukset
  • palvelusopimukset metsäalan toimijoiden kanssa
  • metsävakuutus

Jos haluatte toimia yhtymänä useita vuosia, on suositeltavaa tehdä yhteishallintosopimus.

Yhteishallintosopimus

Yhteishallintosopimuksella sitoudutte harjoittamaan metsätaloutta metsäyhtymänä yhdessä sovituin linjauksin. Lisäksi kannattaa laatia yhteisiä asioita hoitaville erilliset valtakirjat.

Vaivatonta asiointia Metsäverkossa

Yhtymän metsäasioiden hoitoon kätevä apuväline on Metsäverkko, joka on omistajajäsenillemme maksuton jäsenetu. Metsäverkko helpottaa metsäasioiden hoitoa, kun yhtymän osakkaat voivat tarkastaa ja hyväksyä puukaupan ja metsänhoitotöiden tarjoukset sähköisesti. Halutessaan yhtymä voi valtuuttaa sähköisellä valtuutuksella yhden vastuuhenkilön hoitamaan kaikki metsäasiat Metsäverkossa, jolloin yhtymän muille osakkaille kuitenkin jää katseluoikeudet. Metsäasiointi on nopeampaa ja vaivattomampaa, kun paperien lähettelyn sijasta kaikki asianosaiset pääsevät tarkastelemaan esimerkiksi puukauppatarjousta netissä.

Metsäyhtymän verotus: veroilmoitus yhdessä, verotus erikseen

Metsäyhtymä on verotuksellisesti laskentayksikkö, jonka verotettavan tuloksen tai tappion verottaja jakaa osakkaille omistusosuuksien suhteessa. Toisin kuin perikunnassa, vastaat vain omista veroistasi. Metsäyhtymän pääveroilmoitus on lomake 36 yhtymäselvitys, jolla ilmoitatte osakkaat, heidän omistusosuutensa ja muun muassa maa-ainesten myyntitulot. Metsäveroilmoituksen teette samalla tavalla kuin muissakin omistusmuodoissa.

Jos ostat yhtymäosuuden, syntyy hankinnasta metsäyhtymälle metsävähennysoikeus. Vähennys tulee kaikkien osakkaiden hyväksi. Näissä tilanteissa on osakkaiden syytä keskustella kustannusten ja hyötyjen keskinäisestä oikaisusta.

Riitatilanteessa jako, myynti tai uskottu mies

Voit halutessasi hakea yhtymäosuuttasi erotettavaksi. Hakemus tehdään Maanmittauslaitokselle. Erottaminen tehdään tällöin halkomistoimituksena.

Jos tilan jakaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voi oikeus määrätä tilan myytäväksi. Voit myös riitatilanteessa hakea yhtymän uskotun miehen hallintaan.