From Metsä to the world

Business of the future from northern wood.

Asiakkaat

Close

Metsämiesten Säätiö

"Metsämiesten Säätiö on yleishyödyllinen apurahoja jakava säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiön sijoitussalkusta noin 5 000 hehtaarin metsäkiinteistöt muodostavat kolmanneksen. Meille metsät ovat osa hajautettua sijoitusomaisuutta. Ostamme, myymme ja jalostamme metsätiloja sekä hoidamme niitä pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti korkeaan metsien taloudelliseen tuottoon tähdäten.

Kilpailutimme kaikkien metsäkiinteistöjemme hoidon ensimmäistä kertaa vuonna 2011 ja valitsimme kumppaniksemme vähintään seitsemän vuoden sopimusajanjaksoksi Metsä Groupin. Metsäsuunnitelmien saaminen yhteen järjestelmään paransi kokonaiskuvaa metsiemme tuottomahdollisuuksista ja pystyimme kasvattamaan vuotuisia hakkuumääriämme 30 prosenttia.

Olemme seuranneet tarkkaan Metsä Groupin metsänhoitopalveluiden ja puukauppojen hinnoittelua sekä hakkuukohteiden valintaesityksiä metsän tarpeista lähtevinä. Olemme olleet tyytyväisiä tähän toimintaan, samoin sähköisiin palveluihin ja osuussijoitusmahdollisuuksiin, jotka sopivat yhtenä hajautuselementtinä metsien tuoton lisäämiseen. Kumppanuus on myös vapauttanut pienen organisaatiomme työresursseja kustannustehokkaasti muualle".

Toimitusjohtaja Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

Close

Lahdessa asuva metsänomistaja

"Luottamus on sopimusasiakkuuden perusta. Olin jo jonkin aikaa miettinyt, miten pystyisin hoitamaan metsiäni mahdollisimman hyvin, vaikka asun 500 kilometrin päässä niistä.

Hoitosopimus tuntui hyvältä ajatukselta. Metsien hoito on nyt yksissä käsissä, mutta päätösvalta kaikista metsiäni koskevista asioista säilyy minulla. Lisäksi saan erilaisia keskittämisetuja, ja työt metsässä tehdään suunnitellusti ketjussa ja ammattitaitoisesti.

Jokainen sopimus perustuu luottamukseen, niin tämäkin. Etämetsänomistajalle metsäomaisuuden hoitosopimus on oivallinen vaihtoehto".

Laatupäällikkö Veikko Mattila, Lahdessa asuva metsänomistaja

Close

Jyväskylän kaupunki

"Jyväskylän kaupungin omistuksessa on noin 8 400 hehtaaria metsää. Metsät ovat Jyväskylälle merkittävä maltillisen tuoton omaisuuserä ja samalla kaavoituksen reservimaata laajentuvalle kaupungille. 

Asutuksen lähimetsillä sekä ulkoilu- ja virkistysmetsillä on suuri merkitys alueen asukkaille, jotka toivovat hoidettuja, elinvoimaisia ja viihtyisiä metsiä. Asukkaiden toiveita kuuntelevaa ja pienipiirteisempää metsänhoitoa tehdäänkin erityisesti lähimetsissä. Tiedottamista ja vuoropuhelua vaativa metsien hoidon ja puunkorjuun toteutus on pysyvä haaste, johon olemme pystyneet vastaamaan kiitettävästi nykyisen kumppanimme Metsä Groupin kanssa. Metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkuus on luonteva lisäsopimus pitkäaikaisen puukaupan rinnalla. 

Myös kaupungin metsien sertifiointi on hoitunut vaivattomasti, sillä olemme mukana Metsä Groupin PEFC- ja FSC-ryhmäsertifikaateissa". 

Metsäpäällikkö Marko Kemppainen, Jyväskylän kaupunki

Close

Laukaan kunta

"Laukaan kunnalla on metsäomaisuutta noin 2 000 hehtaaria, josta taajamametsien osuus on parisataa hehtaaria. Asukkaita kunnassa on noin 19 000, ja heidän omaisuudestaan tulee pitää hyvää huolta. Metsät halutaan pitää huippukunnossa ja tasaisesti tuottavina. Hakkuutulot ovat vakaata, tasaista ja ennustettavaa tuloa, joten ne lisäävät kunnan vakavaraisuutta. Vaikka metsänhoidon päällimmäinen merkitys on taloudellinen, Laukaassa halutaan edistää myös virkistysmahdollisuuksia, monimuotoisuutta ja luontoarvoja. Lisäksi laadukkaalla ja edistyksellisellä metsänhoidolla on imagollinen merkitys, sillä Laukaa on maaseutumainen kunta Jyvässeudulla.

Päädyimme Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakkaaksi vuonna 2013 tehdyn kilpailutuksen kautta. Samassa yhteydessä liityimme mukaan PEFC-ryhmäsertifiointiin. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Metsänhoitoa tehdään pitkäjänteisesti kunnan tavoitteiden mukaisesti ja asioista puhutaan suoraan, joten olemme olleet erittäin tyytyväisiä sopimukseen. Metsä Groupissa on osaavaa väkeä töissä, ja ammattitaito on vakuuttanut, joten omaa työaikaa on vapautunut muihin asioihin. Uskon, että sopimus on vahvistanut taloudellisten tavoitteiden toteutumista entisestään".

Maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, Laukaan kunta