Values guide Metsä Group's operations
 

Sienikumppanit ovat puiden kasvun edellytys

Puiden juuristossa on valtava määrä symbioottisten sienten peittämiä juurenkärkiä. Sienikumppanit tehostavat puun veden ja ravinteiden ottoa ja saavat vaihdossa puun yhteyttämistuotteita. Noin 85 prosenttia maapallolla esiintyvistä kasveista tarvitsee menestyäkseen tällaisen sienijuuren eli mykorritsan”, Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija Taina Pennanen kertoo.

”Kyse on merkittävästä yhteistyöstä, sillä puu luovuttaa jopa viidenneksen yhteyttämistuotteistaan sienikumppanille, joka puolestaan mahdollistaa puun kasvun.”

Sienten rooli metsässä tarkentuu

”Sienitutkimus on ottanut harppauksen eteenpäin sienten DNA-testauksen yleistyttyä. Nyt kun eri sienilajit pystytään erottamaan toisistaan myös maanalaisissa juurissa, tutkitaan mikä on kunkin lajin rooli ekosysteemissä.”

”Seitikit ovat osoittautuneet mielenkiintoiseksi sienisuvuksi, jonka lajimäärä on suuri eikä aina tiedetä, toimiiko tietty seitikki pääasiassa lahottajana vai symbioottisena sienijuurisienenä. Monet lahottajasieninä pidetyt, nahkamaisen itiöemän lahopuun pinnalle kasvattavat orvakkaat ovatkin tärkeitä nuoren puun sienijuurisieniä. Kotelosieniin kuuluvien sienijuurilajien runsaus puolestaan vaikuttaa hidastavan karikkeen hajoamista maassa”, Pennanen taustoittaa.

Toinen tärkeä tutkimusteema sienten maailmassa linkittyy ilmastonmuutokseen maaperään sitoutuvan hiilen osalta. ”Pohjoisen havumetsävyöhykkeen hiilivarastot ovat valtavat. Niiden muodostamisessa sienillä on tärkeä rooli, sillä nykytiedon mukaan yli puolet maaperän hiilestä on peräisin kuolleesta mikrobimassasta. Puun hiilipitoisten yhdisteiden ja sienien solumassan väliset sidokset ovat vahvoja ja säilyvät maaperässä kauan, ja ne varastoivat samalla hiiltä.”

Ilmastonmuutoksen näkökulmasta erityisen tärkeäksi kokonaisuudeksi on osoittautunut kotimaisten puulajiemme pintasienijuuri. Se on tyypillinen kumppani myös muille pohjoisen taigan ja lauhkean vyöhykkeen puille.

”Vaikka pintasienijuuria muodostavat lajit edustavat vain noin kahta prosenttia maapallon kasvilajeista, muodostavat ne peräti 60 prosenttia maailman puubiomassasta. Parhaillaan tutkitaan minkä vuoksi.”

Juurenkärkiin saakka jatkuva vaalea rihmasto kertoo juurilla elävästä sienijuurisienestä. Metsässä on laskettu olevan jokaisella neliömetrillä vähintään 10 000 kilometriä symbioottista sienirihmastoa välittämässä vettä, ravinteita ja yhteyttämistuotteita puun ja sen sienikumppanin välillä.

Sienijuurisienilisäys puuntaimille kehitteillä

Jo pienet puuntaimet tarvitsevat sienijuuren. ”Taimen on saatava sienijuuri viimeistään muutaman kuukauden kuluessa istutuksesta tai se kuolee. Tämänkin vuoksi taimikko kannattaa perustaa pian uudistushakkuun jälkeen, jolloin hakkuualueella on vielä aikaisemman metsän sieniyksilöitä, joiden joukosta taimi voi saada tehokkaita kumppaneita”, Pennanen kehottaa.

Sienijuurisienien lisääminen puuntaimiin taimikasvatusvaiheessa on Pennaselle tärkeä tutkimusaihe, ja Lukessa on testattu sitä myös käytännössä.

”Suurimpana haasteena on saada taimen kasvua parhaiten edistävät sienet viihtymään taimitarhalla, sillä ne eivät yleensä siedä liian runsasta lannoitusta. Yksi ratkaisu tähän voisi olla taimien sieniymppäyksen ja lannoittamisen jaksottaminen ajallisesti.”

”Eri sienilajien ja jopa saman lajin eri yksilöiden vaikutus taimeen vaihtelee suuresti. Hyödyt hyvistä sienijuurikumppaneista voivat olla huomattavat, sillä niiden avulla taimen erityyppisten ravinteiden saanti ja stressinsietokyky paranevat, ja selviytymisen todennäköisyys istutuksen jälkeen suurenee”.

Luken koetulosten mukaan parhaimmilla sienikannoilla ympättyjen taimien kasvunlisäys olisi ensimmäisten vuosien aikana 10–20 prosentin luokkaa verrattuna tarhoilla luontaisesti esiintyviin sienilajeihin, edellyttäen että sienijuuri saadaan muodostumaan riittävän suureen osaan taimen juurista. ”Mutta tehotonkin sienikumppani on taimelle aina parempi kuin ei sienijuurta lainkaan”.

Pysäytti laboratoriossa juurikäävän

Lukessa on tutkittu sienijuurisienien käyttöä myös juurikäävän torjunnassa puiden taimivaiheessa. ”Yksi laboratoriokokeissa tutkituista sienikannoista esti juurikäävän tappavan vaikutuksen taimiin, mutta myös hidasti taimen kasvua. Sienijuuren tutkiminen juurikäävän torjunnassa vaatisi vielä laajoja kenttäkokeita, joihin ei tällä hetkellä ole resursseja käytettävissä.”

INFO: Sienijuuri muodostaa puulle maanalaisen verkoston

Puu hyötyy sienijuuresta tehostuneena veden- ja ravinteidensaantina ja antaa vastineeksi sienikumppanilleen yhteyttämistuotteita. Puulla voi olla useita eri lajien sieniä kumppaneina ja toisaalta sama sieniyksilö pystyy yhdistymään useampaankin puuhun. Kaikki sienijuuret eivät muodosta maanpäällisiä itiöemiä.

Juttu on julkaistu Metsä Groupin Viestissä 3/2020.