Values guide Metsä Group's operations 
 

Valumavettä puhdistetaan puunipuilla

Kangasalan Lihasulan kylässä sijaitsee Vihtori Peltonen - Lihasulan Säätiön päätila Eerola. Siellä on vanha ojitusalue, jonka laskeutusaltaan kautta tulevia valumavesiä on ryhdytty puhdistamaan puunipuilla. Metsä Group on ollut vuodesta 2018 mukana Suomen ympäristökeskuksen vetämässä PuuMaVesi-hankkeessa, jossa on saatu lupaavia tuloksia uppopuiden tehosta metsäojien kautta tulevien valumavesien puhdistuksessa.

Veteen upotettujen puunippujen pinnoille syntyvän eliöstön on todettu suodattavan vedestä ravinteita, humusaineita ja metalleja. Puupintojen bakteeri-, levä- ja sienirihmastot vetävät puoleensa muuta eliökantaa, joka päätyy ravintoketjussa eteenpäin sammakoiden, hyönteisten ja kalojen ruoaksi. Myös veteen liuenneiden ravinteiden määrä vähenee.

"Lihasulan Säätiön mailla perattiin noin viiden hehtaarin kokoisen turvemaa-alueen ojat uudistushakkuuta seuranneen mätästyksen yhteydessä pitkälti yli toistakymmentä vuotta sitten. Viitisen vuotta sitten eräs ranta-asukas esitti huolensa siitä, että alueelta valuisi humuspitoisia vesiä Säynäjärveen”, säätiön hallituksen puheenjohtaja, metsänhoitaja Kaj Karlsson sanoo.

”Vaikka selvää näyttöä veden humuspitoisuudesta ei saatu, kaivettiin suolle lietekuoppa ja alueelta johtavaa puroon rakennettiin irtokivistä pohjapato”, Karlsson jatkaa. ”Nyt säätiö haluaa kokeilla, millainen vaikutus puulla voisi olla valuma-alueen vesien puhdistuksessa.”

Edellisenä päivänä kaivetun ojauoman vesi oli vielä mutaista. Uomaa laajennettiin hieman, jotta puunipuille syntyi pieni allas.

Puunipuille tehtiin pieni allas

”Valumavesi kulkeutuu ojaa pitkin ensin Säynäjärveen ja lopulta Vesijärveen, ja molempien järvien rannoilla on kesäasutusta. Haluamme tällä hankkeella vähentää entisestään ojitusalueesta aiheutuvaa  ravinnekuormaa”, Karlsson sanoo.

Säätiö on Metsä Groupin metsäomaisuuden hoitosopimusasiakas, ja metsäasiantuntija Risto Ojanen on tehnyt yhteistyötä Karlssonin kanssa vuodesta 2007 lähtien. Miehet kävivät katsastamassa puunippujen upotuspaikan lokakuun lopulla – päivä niiden paikalleen laittamisen jälkeen.

Metsuri oli ensin kaatanut puuta valumavesiojan ja metsäautotien välistä. Sen jälkeen kaivinkone oli päässyt kaivamaan ojauomaa, jonne puuniput asetettiin paikoilleen. Ojanen kertoo, että uomaa laajennettiin vain sen verran, että puunipuille syntyi pieni allas. ”Muutoin ympäristö pyrittiin jättämään mahdollisimman koskemattomaksi.”

Puuniput tehtiin metsurin kaatamista puista. ”Patoa pitää vielä nostaa vähän, jotta puuniput saadaan lähes kokonaan veden alle ja nippujen suodattava vaikutus tehostuu”, Ojanen arvioi. ”Niput on asetettu altaan pohjalle niin, että niiden päät ulottuvat kunnolla penkkoihin kiinni. Me siistimme vielä työmaan ympäristön ja seuraamme, että puuniput pysyvät paikoillaan.”

Metsäasiantuntija Risto Ojanen (vas.) ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Kaj Karlsson ovat tehneet pitkään yhteistyötä. "Tämän valumavesien puhdistushankkeen tapainen toiminta kuuluu säätiömme henkeen", Karlsson sanoo.

Koulutuskohde Metsä Groupille

Lihasulan Säätiö ja Metsä Group ovat sopineet, että kohdetta voidaan käyttää myös koulutus- ja vierailukohteena. Metsä Group kerää hankkeesta kokemuksia puun käytöstä veden puhdistukseen, vastaavia kokeiluja on menossa muitakin.

Tavoitteena on, että toimintatapaa voitaisiin tarjota palveluna metsänomistajille, joiden metsissä tehdään kunnostusojitusta tai jotka haluavat puhdistaa vanhojen ojitusalueiden valumavesiä. Tämä uusi palvelu on kehittämisvaiheessa, ja menetelmä voitaisiin ottaa käyttöön osana ojitusten vesiensuojelutoimenpiteitä.

”Aika yksinkertaisella toimenpiteellä voi olla suurikin vaikutus”, Karlsson mainitsee ja kertoo, että tämäntapainen toiminta kuuluu säätiön henkeen”. Säätiö on osallistunut aktiivisesti METSO-ohjelmaan, ja noin 170 hehtaaria metsistä on talouskäytön ulkopuolella. Metsillä on sekä PEFC- että FSC-sertifikaatti.

”Tämä valumavesien puhdistamishanke on hyvä esimerkki yhteistyöstämme, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Meille on tärkeää saada kokeilla ja kehittää uusia tapoja, joilla metsätalouden vaikutuksia ympäristöön voidaan pienentää”, Ojanen sanoo.

Lue PuuMaVesi-hankkeesta ja sen tähänastisista tuloksista: syke.fi/hankkeet/puumavesi


Alkuperäinen juttu on julkaistu Metsä Groupin Viestin numerossa 4/2020.