Mēs piedāvājam 

Ja esat augoša meža īpašnieks, no tā koksnes varat gūt ienākumus dažādos veidos. Vai izdevīgāk ir pārdot augošu mežu (cirsmu) vai sagatavotus kokmateriālus (mežā vai pie ceļa) - to jāapsver, aprēķinot sagaidāmo peļņu.
 
Būtiski, ka privātie mežu īpašnieki aizvien vairāk uztic Metsa Forest Latvia SIA veikt ne tikai meža ciršanu, bet arī tā atjaunošanu.

Arvien lielāks īpatsvars Metsa Forest Latvia SIA darbībā ir koksnes tirdzniecībai. Iegūtos zāģbaļķus, sīkbaļķus un finiera klučus uzņēmums pārdod Latvijā:

 • skujkoku zāģbaļķi tiek piegādāti lielākajām Latvijas zāģētavām, t.sk. SIA Vika Wood, SIA Gaujas koks, SIA BSW Latvia;
 • sīkbaļķi, taras kluči tiek piegādāti vietējām zāģētavām;
 • finiera kluči tiek piegādāti a/s Latvijas Finieris.

Uz Somiju un Zviedriju Metsa Forest Latvia SIA eksportē ap 1 milj. kubikmetru papīrmalkas un šķeldas. 

Apaļkoku iepirkšana

 

 

Metsa Forest Latvia SIA ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas veic apaļkoku iepirkšanu no privātpersonām. Mums ir plašākais apaļkoku transportēšanas un iepirkšanas tīkls valstī, tādēļ saviem klientiem varam piedāvāt labākās cenas un izdevīgākos sadarbības noteikumus. Lai palīdzētu labāk orientēties pašreizējā tirgus situācijā, piedāvājam iepazīties ar Metsa Forest Latvia SIA apaļkoku iepirkšanas cenām. ​

Metsa Forest Latvia SIA darbības galvenie principi, iepērkot apaļkokus, ir sortimentu profesionāla uzmērīšana, kā arī precīza samaksa atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Uzņēmums veic apaļkoku iepirkšanu no meža īpašniekiem un mežizstrādes kompānijām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē - gan 10 iecirkņos mežā un pie ceļa, gan arī 3 ostās.

Pie​​ ​ceļa​

Apaļkoku pirkšana pie ceļa notiek Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē - 10 iepirkšanas iecirkņos. Pārdevējs un mūsu iepirkšanas iecirkņa meistars, abpusēji novērtējot krautuvi pie ceļa, vienojas par sortimentu cenu. Nepieciešamās darījuma formalitātes tiek kārtotas nekavējoši.

O​​stās

Sortimentu iepirkšana notiek 3 ostās - Rīnūžu (Rīga), Liepājas un Mērsraga ostā. Pārdevējs ar savu vai līgto transportu piegādā sortimentus ostā. Darījuma precīzais apjoms un vērtība tiek noteikta nekavējoši.

Ja Jums nav sava transporta, sazinieties ar mums! Mēs par labākajām cenām nopirksim krautuvi pie ceļa, jo mūsu piedāvātās kokmateriālu izvešanas izmaksas ir vienas no izdevīgākajām valstī.​


 

Skatīt arī

Cirsmu pirkšana

 

 

Metsa Forest Latvia SIA pērk augošu koku cirsmas.  

Atbilstoši cirsmu pirkšanas līgumam, Metsa Forest Latvia SIA nopērk no īpašnieka cirsmā augošus kokus, tos uzmērot pēc savstarpēji saskaņotas metodikas.

Uzņēmums slēdz divējādus līgumus:

 1. ​pēc abpusēji novērtētā apjoma;

 2. pēc sagatavoto materiālu vairuma.​

Fizisku personu ienākumiem no augošu koku pārdošanas tiek piemērota 10% likme (atbilstoši likumam par iedzīvotāju ienākuma nodokli).​

Ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli no augoša meža pārdošanas ienākuma, pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 25% apmērā.

Cirsmu pirkšana pēc abpusēji novērtētā apjoma

Darījumā ar augošiem kokiem vispirms jānoskaidro - kas un cik daudz tiks pārdots? Ciršanas apjomu nosaka, veicot katra koka uzmērīšanu.

Tā kā koku ciršanu mežā atļauts veikt pēc ciršanas apliecinājuma izrakstīšanas, līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienesta mežniecībā saņemts ciršanas apliecinājums.

Slēdzot līgumu par augošu koku pārdošanu pēc abpusēji novērtētā apjoma, jāparedz:

 • ​jāvienojas par izcērtamo koksnes apjomu; 
 • maksa par kokiem tiek noteikta pēc uzmērīšanas rezultātiem; 
 • meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu, par to noslēdzot atsevišķu līgumu.

Uzticiet mums rūpes par izcirstās platības atjaunošanu, līgumā paredzot, ka meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu un kopšanu, līdz Valsts meža dienests to atzīst par atjaunotu.

Cirsmu pirkšana pēc saga​tavoto materiālu vairuma

Šādā gadījumā sākumā maksāts tiek daļēji (jeb avansā) par aptuvenu izcērtamo apjomu. Līgumā tiek norādītas sortimentu cenas, un gala aprēķins tiek veikts pēc pievestā vai izvestā daudzuma atbilstoši līguma nosacījumiem un cenām.

Tā kā koku ciršanu mežā atļauts veikt pēc ciršanas apliecinājuma izrakstīšanas, līgums tiek slēgts pēc tam, kad Valsts meža dienesta mežniecībā saņemts ciršanas apliecinājums.

Slēdzot līgumu par augošu koku pārdošanu pēc sagatavoto materiālu vairuma, jāparedz:

 • ​jāvienojas par iespējamajiem cirsmā iegūstamajiem sortimentiem; 
 • jāvienojas par konkrēta sortimenta cenu; 
 • jāvienojas par avansā pirkto koksnes daudzumu un cenu; 
 • maksu par kokiem nosaka pēc uzmērīšanas rezultātiem - pēc cirsmā pievestā apjoma vai no cirsmas izvestā daudzuma pārdošanas vietā; 
 • gala norēķina summa pēc cirsmas izstrādes, kokmateriālu pievešanas un uzmērīšanas jāpārskaita pārdevēja kontā.

Uzticiet mums rūpes par izcirstās platības atjaunošanu, līgumā paredzot, ka meža izstrādātājs veic arī augsnes sagatavošanu un mežaudzes atjaunošanu un kopšanu, līdz Valsts meža dienests to atzīst par atjaunotu. 


Augsnes gatavošana

Uzņēmumā augsnes gatavošanai tiek izmantota augsnes frēze BRACKE T26.a, kas ir viena no jaudīgākajām meža augsnes apstrādes mašīnām.

 Lai sasniegtu labus meža atjaunošanas rezultātus, augsni izcirtumos nepieciešams gatavot pirms apmežošanas, t.i. iepriekšējā gadā. Tas panākams, jaunajiem kociņiem radot optimālus mikrovides apstākļus.
 
Sazinieties ar mums!
Tālr.:
+371 67804343;
+371 29469121

 
Augsnes sagatavošana:

 • novērš vai ievērojami samazina nevēlamo koku, zāles un lakstaugu konkurenci;            
 • nodrošina piemērotu gaismas, augsnes mitruma un barības vielu režīmu;            
 • samazina kukaiņu (piemēram, priežu smecernieka) bojājumu draudus, jo kukaiņi izvairās no atsegtas minerālaugsnes;            
 • samazina jauno kociņu sala izcilājumu risku.            

Sagatavojot augsni, esam ieguvēji, jo:

 • šādā augsnē ir vieglāk veikt meža stādīšanu;            
 • samazinās meža atjaunošanas izmaksas (jo procentuāli vairāk ir ieaugušo stādu);            
 • ievērojami vieglāka ir kultūru kopšana.

Meža atjaunošana 

 

Privāto mežu īpašnieki aizvien vairāk uztic Metsa Forest Latvia SIA ne tikai meža ciršanu, bet arī tā atjaunošanu. Uzņēmums kā īstens meža saimnieks uzņemas pilnu atbildību par mežu arī pēc koku nociršanas.

Līgumā par meža atjaunošanu tiek paredzēts:

 • augsnes gatavošana vai dabiskās atjaunošanas veicināšana;
 • atjaunojamā koku suga;
 • kultūras vai jaunaudzes kopšana;
 • nepieciešamo darbu izpildes termiņi.

Līgumu par meža atjaunošanu var slēgt vienlaicīgi ar cirsmu pirkšanas līgumu.

Ja nepieciešams, privātā meža īpašniekiem par meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas jautājumiem ir iespējams konsultēties.
 
Sazinieties ar mums!

Tālr.:
+371 67804343
+371 67804358