Atbalstām ilgtspējīgu mežsaimniecību

Metsä Forest misija ir apgādāt Metsä Group ražotnes ar augstas kvalitātes koksni, taču mums ir svarīgi, lai mežos tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība un tajos varētu arī atpūsties. Līdzsvarotība mežu izmantošanā – tā ir ilgtspējīgas mežsaimniecības pamatiezīme.

Koksnes sagāde notiek saskaņā ar Metsä Group īstenoto vides aizsardzības politiku un korporatīvās atbildības principiem. Lai mūsu uzņēmējdarbība atbilstu šiem principiem, esam ieviesuši kvalitātes, vides aizsardzības, kā arī koksnes izcelsmes noteikšanas sistēmas. Minētās sistēmas, kuras sertificējušas neatkarīgas institūcijas, reizi gadā tiek pārskatītas.

Metsä Group noslēgtie koksnes pirkšanas līgumi ietver detalizētu vides aizsardzības kritēriju uzskaitījumu (piemēram, likumdošanā noteiktās prasības, arī prasības ievērot pozitīvu mežsaimniecības pieredzi). Saviem darbiniekiem un apakšuzņēmējiem mēs pastāvīgi nodrošinām apmācības darba drošības un vides aizsardzības jautājumos. Vides aizsardzības programmā ir iekļauti konkrēti vides aizsardzības uzlabošanas mērķi, kas katru gadu tiek precizēti. Lai noteiktu atbilstību izvirzītajām vides aizsardzības prasībām, regulāri tiek veiktas gan savu, gan mūsu apakšuzņēmēju cirsmu pārbaudes. Tāpat piedalāmies videi drošu darba metožu un aprīkojuma pētniecībā un attīstīšanā.

Mēs zinām savas koksnes izcelsmi

Metsä Group piegādātā koksne nāk no labi apsaimniekotiem mežiem. Koksnes sagāde notiek tikai legāli.
Lai izsekotu koksnes plūsmai no cirsmas līdz patērētājam, savā darbībā izmantojam jaunākās tehnoloģijas, tostarp progresīvas informācijas sistēmas un digitālās kartes. Papildus tiek veikti cirsmu auditi, apliecinot, ka informācija par koksnes piegādēm ir patiesa un mežizstrāde ir veikta saskaņā ar visām prasībām. Visi sagādes procesi tiek precīzi dokumentēti, un par katru tās posmu ir pieejama informācija.

Atbalstām meža sertifikāciju

Meža sertifikācija ir nozīmīgs ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas un prezentēšanas līdzeklis. Mēs atbalstām uzticamas un atzītas meža sertifikācijas sistēmas, kas ir piemērotas vietējiem apstākļiem.

Mūsu koksnes sagādes reģionos darbojas PEFC un FSC® koksnes sertifikācijas sistēmas. Metsä Group FSC licences kods: FSC-C014476.

Mūsu mērķis ir palielināt sertificētās koksnes daudzumu mūsu produktos un ieviest vairāk marķētas produkcijas. Patērētājam vai informētam pircējam sertificētas mežsaimniecības produkcijas marķējums ir mūsu saudzīgās mežsaimnieciskās darbības apliecinājums.

Meža sertifikācija

Meža sertifikācija ir brīvprātīga sistēma, kuras mērķis ir atbalstīt komerciālos nolūkos audzēta meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ietverot līdzsvarotu darbību dabas aizsardzības, ekonomikas un sociālajā jomā.

Sertifikātu izsniedz neitrāla institūcija, iepriekš rūpīgi pārbaudot un novērtējot meža apsaimniekošanas metodes, to atbilstību izvirzītajiem principiem un kritērijiem.

Eksistē vairākas pasaulē atzītas starptautiskas un nacionālas meža sertifikācijas sistēmas, kas dažādās valstīs tiek pielāgotas vietējām prasībām. Lielākās no tām ir PEFC (Programme of Endorsement of Forest Certification Schemes), FSC (Forest Stewardship Council) un SFI (Sustainable Forestry Initiative).

Produkti, ar kuriem lepojamies

Koksne ir atjaunojams izejmateriāls. Mežsaimniecībā efektīvi izmanto:

 • koka vērtīgākās daļas – stumbra koksni (būvmateriālu izgatavošanai);
 • mazāku koku koksni, kā arī koksni, kas iegūta, veicot kopšanu pēc cirsmu izstrādes (papīra ražošanai);
 • koka zarus, galotni, mizu un celmu (enerģijas ražošanā – par kurināmo).

Koksnes produkti ir droši cilvēkam un dabai. Pēc lietošanas tos var pārstrādāt vai sadedzināt, lai ražotu enerģiju.

Sertificētas mežsaimniecības produkcijas marķējums

Produkcija, kas ir izgatavota no sertificētos mežos iegūtas koksnes, var iegūt sertificētas mežsaimniecības produkcijas marķējumu, ja sertificētās koksnes īpatsvars produktā pārsniedz noteiktu procentuālo daudzumu. Šis skaitlis mainās saskaņā ar sertifikācijas sistēmu. Sertificēta piegādes ķēde nozīmē to, ka ražotājam ir zināma piegādātās koksnes izcelsme.

Piegādes ķēdes sistēma

Piegādes ķēdes sistēmas nolūks ir apkopot ziņas par koksnes izejmateriālu izcelsmi, sākot no cirsmas. Katrai fāzei jābūt dokumentētai, lai pierādītu, ka informācija ir pareiza. Lai produkts varētu iegūt marķējumu, ka tas izgatavots no sertificētas koksnes, sertificēta piegādes ķēdes sistēma nepieciešama gan koksnes sagādes organizācijai, gan rūpnīcai.

Ilgtspējīga mežsaimniecība ir ļoti nozīmīga klientiem, meža īpašniekiem un mūsu uzņēmējdarbībai.

Metsä Group klientiem ir svarīgi zināt:

 • mūsu piegādātie koksnes izejmateriāli ir iegūti ar videi labvēlīgām metodēm;
 • meža īpašnieki vēlas nodot savus mežus nākamajām paaudzēm labā stāvoklī;
 • iespēja nākotnē iegūt augstas kvalitātes izejmateriālus ir būtiska Metsä Group veiksmīgai darbībai.

Koksnes izejmateriālus, kurus savā darbībā izmanto Metsä Wood, Metsä Board, Metsä Tissue un Metsä Fibre, piegādā Metsä Forest, un to kopējais daudzums ir apmēram 30 miljoni m³ gadā. Pēc piegādātā koksnes apjoma galvenās piegādātājvalstis ir Somija, Krievija, Zviedrija, Latvija, Igaunija, Francija, Austrija, Vācija un Lietuva. Eiropā meža pieaugums pārsniedz mežizstrādes apjomu un kopējais koksnes daudzums pastāvīgi palielinās.

Sadarbības politika atjaunota 06.02.2018

Metsä Group Privātuma politika (angļu valodā)

Vides un kvalitātes politika

 

Vides politika

Metsa Forest Latvia SIA veido savu vides politiku, balstoties uz Latvijas likumdošanu un uzņēmuma īpašnieku iedibinātajām tradīcijām, praksē pārbaudītām vides aizsardzības normām.

Mēs stingri pieturamies pie ekonomiskas, ekoloģiskas un sociāli ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principiem. Metsa Forest Latvia SIA darbojas saskaņā ar pastāvošās likumdošanas prasībām un varam apgalvot, ka mēs zinām mūsu piegādātās koksnes izcelsmi. To pašu mēs prasām no mūsu sadarbības partneriem. Mēs nepiegādājam koksni no dabas liegumu zonām, kā arī no citām teritorijām, kurās mežizstrāde ir aizliegta.

Uzņēmums veicina atklātu dialogu par vides aizsardzības jautājumiem ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām institūcijām.

Metsa Forest Latvia SIA atbalsta nozarē strādājošo kompetences paaugstināšanu vides aizsardzības jautājumos. Mēs aktīvi līdzdarbojamies ar vides aizsardzību un meža apsaimniekošanu saistītos zinātniskos pētījumos un to attīstībā.

Vides politika atjaunota 06.10.2021

FSC sertifikācija

 
 

Metsa Forest Latvia SIA apņemas no saviem piegādātājiem iegādāties tikai likumīgas izcelsmes kokmateriālus, kas iegūti labi apsaimniekotos mežos.
 
Kā kontrolētos kokmateriālus uzņēmums neizmantos:

 • ja mežsaimnieciskās darbības rezultātā iespējama neatgriezeniska negatīva ietekme kādam no augstvērtīgiem meža elementiem*;
 • ja kokmateriāli nav legālas izcelsmes;
 • ģenētiski modificētus kokmateriālus;
 • kokmateriālus, kuri iegūti, veicot meža zemju transformāciju par plantācijām vai nemeža zemēm;
 • kokmateriālus, kuri iegūti mežizstrādes laikā pārkāpjot vietējo iedzīvotāju tiesības;
 • kokmateriālus, kuru izcelsmi nav iespējams izsekot/ pierādīt visos piegādes ķēdes posmos.

Metsa Forest Latvia SIA nosaka, ka piegādes ķēdes politika ir publiski pieejama.

* Pirms mežizstrādes darbu uzsākšanas piegādātājam ir pienākums pārliecināties par augstvērtīgu dabas vērtību klātbūtni katrā meža nogabalā, ko var izdarīt, izmantojot ciršanas apliecinājumu. Dabas vērtību identificēšanai iesakām izmantot Meža biotopu instrumentu http://latbio.lv/MBI/search_db, ja piegādātājs ir tiesīgs to darīt, kā arī Metsa Forest Latvia SIA izveidoto Augstvērtīgo Dabas vērtību identifikācijas veidlapu, kuru var atrast blakus esošajā sadaļā SKATĪT ARĪ
 

PEFC sertifikācija

 
 

Metsä Group līdzdarbojas pētījumos, kas veicina videi draudzīgu tehnoloģiju un darba metožu attīstību. Metsä Group zina piegādāto kokmateriālu izcelsmes vietu un pārzina kokmateriālu sagādes vides aspektus.

Organizācijas mērķis ir mazināt šo darbību nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un pilnveidot savu darbību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem.

ISO sertifikācija

 
 

Metsa Forest Latvia SIA apzinās vides aizsardzības jautājumu svarīgumu. Atbilstoši Metsä Group vides aizsardzības politikai, mēs esam uzņēmušies atbildību rūpēties par apkārtējās vides aizsardzību, lai mazinātu ražošanas procesu negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī sekmētu darba vides sakārtošanu.

Metsa Forest Latvia SIA  mērķis dabas un vides aizsardzībā ir saglabāt bioloģisko daudzveidību apsaimniekojamos mežos tādā līmenī, kas atbilst katras apsaimniekojamās teritorijas izmantošanas galvenajam mērķim - saglabāt meža ekosistēmu lomu augsnes, ūdeņu un ainavu aizsardzībā.

Šī mērķa īstenošanai savā saimnieciskajā darbībā, Metsa Forest Latvia SIA balstās uz sekojošiem vides aizsardzības pamatvirzieniem:

 • mazināt apkārtējās vides piesārņojumu,
 • ekonomēt un lietderīgi izmantot izejmateriālu un energoresursus,
 • nepārtraukti strādāt pie vides aizsardzības sistēmas uzlabošanas.

Saimnieciskās darbības plānošanā tiek saskaņotas vides, ekonomiskās un sociālās intereses.

Savā uzņēmējdarbībā mēs izpildām saistošās likumdošanas aktu prasības.

Situācijās, kad atbilstošo vides normatīvo aktu prasības nav pietiekamas, Metsa Forest Latvia SIA izstrādā un ievēro savas iekšējās prasības.

Metsä Group Piegādātāju Rīcības kodekss

Metsä Group Piegādātāju rīcības kodekss 

                                  

Mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem