Kunder

Close

Metsämiesten Säätiö

"Metsämiesten Säätiö är en allmännyttig stiftelse, som delar ut understöd, vars syfte är att främja utvecklandet av skogsbranschen och välmåendet för dem som arbetar i branschen. Skogsfastigheter på sammanlagt cirka 5 000 hektar utgör en tredjedel av stiftelsens placeringsportfölj. För oss är skogarna en del av den diversifierade placeringsegendomen. Vi köper, säljer och förädlar skogsfastigheter och sköter dem långsiktigt och kostnadseffektivt med siktet inställt på hög ekonomisk avkastning från skogen.

Vi konkurrensutsatte skötseln av alla våra skogsfastigheter första gången 2011 och vi valde Metsä Group som vår kompanjon för den mist sju år långa avtalsperioden. Vi kunde överföra alla våra skogsbruksplaner i ett system, vilket förbättrade helhetsbilden av våra skogars avkastningspotential och vi kunde öka de årliga avverkningarna med 30 procent.

Vi har noggrant följt med Metsä Groups prissättning av skogsvårdstjänster och virkesaffärer samt noterat, att avverkningsförslagen utgår från skogen behov. Vi har varit nöjda med den här verksamheten, liksom elektroniska tjänster och andelsplaceringsmöjligheter, vilka är ett diversifieringselement för att öka skogarnas avkastning. Kompanjonskapet har också på ett kostnadseffektivt sätt befriat personresurser i vår lilla organisation för annat".

Verkställande direktör Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

Close

Skogsägare bosatt i Lahtis

"Förtroende är grunden för avtalskundförhållanden. Jag hade redan en tid funderat på hur jag skulle sköta så bra som möjligt om mina skogar, trots att jag bor på 500 kilometers avstånd från skogen.

Avtal om skötsel av skogsegendomen kändes som ett bra alternativ. Skötseln av skogen är nu i samma händer, men jag har fortfarande kvar beslutanderätten i alla skogsfrågor. Dessutom får jag olika fördelar av att koncentrera allt till samma aktör och alla arbeten utförs enligt plan i kedja och med yrkesskicklighet.

Varje avtal grundar sig på förtroende, så också detta avtal. För oss som bor på långt avstånd från skogen är avtal om skötsel av skogsegendomen ett utmärkt alternativ".

Kvalitetschef Veikko Mattila, skogsägare bosatt i Lahtis.

Close

Jyväskylä stad

"Jyväskylä stad äger cirka 8 400 hektar skog. Skogen är en betydande egendomspost med måttlig avkastning och samtidigt reservmark för planering i en växande stad.

Skog nära bosättning samt frilufts- och rekreationsskogar har stor betydelse för stadens invånare, som vill ha välvårdade, livskraftiga och trivsamma skogar. Särskilt i närskogarna utför vi småskaligare skogsbruk som beaktar invånarnas önskemål. Skogsvård och virkesdrivning som kräver information och växelverkan är en ständig utmaning, som vi har klarat av på ett bra sätt med vår nuvarande kompanjon Metsä Group. Avtal om skötsel av skogsegendom är ett naturligt kompletterande avtal vi sidan av långvarig virkeshandel.

Certifieringen av stadens skogar har också gått smärtfritt, då vi delar i Metsä Groups PEFC- och FSC-gruppcertifikat ".


Skogschef Marko Kemppainen, Jyväskylä stad


Close

Laukaa kommun

​"Kommunen Laukaa äger cirka 2 000 hektar skog, varav cirka tvåhundra hektar är tätortsskogar. Kommunen har cirka 19 000 invånare och det är en skyldighet att ta väl hand om deras egendom. Vi vill hålla skogarna i toppskick med jämn avkastning. Avverkningsinkomsterna är stabil, jämn och förutsägbar inkomst, så de förbättrar kommunens soliditet. Även om skogsbrukets viktigaste betydelse är ekonomisk, så vill Laukaa också främja rekreationsmöjligheter, mångfald och naturvärden. Dessutom har högklassig och framåtsträvande skogsvård betydelse för kommunens image, eftersom kommunen är en landsortskommun i Jyväskyläregionen.

Vi fattade beslut om Metsä Groups avtal om skötsel av skogsegendomen efter konkurrensutsättning som utfördes 2013. Samtidigt anslöt vi oss till PEFC-gruppcertifieringen. Det nuvarande avtalet är i kraft till utgången av 2018. Skogsvården utförs långsiktigt enligt kommunens målsättningar och allt är rakt på sak, så vi har varit mycket nöjda med avtalet. Metsä Group har kunnig personal och deras yrkesskicklighet har varit övertygande, vilket har gjort att jag har kunnat befria min egen tid för andra saker. Jag tror att avtalet ytterligare har förbättrat förverkligandet av de ekonomiska målsättningarna ".

Markanvändningsingenjör Jarmo Toikka, Laukaa kommun