Kunder

Close

Metsämiesten Säätiö

"Metsämiesten Säätiö är en allmännyttig stiftelse, som delar ut understöd, vars syfte är att främja utvecklandet av skogsbranschen och välmåendet för dem som arbetar i branschen. Skogsfastigheter på sammanlagt cirka 5 000 hektar utgör en tredjedel av stiftelsens placeringsportfölj. För oss är skogarna en del av den diversifierade placeringsegendomen. Vi köper, säljer och förädlar skogsfastigheter och sköter dem långsiktigt och kostnadseffektivt med siktet inställt på hög ekonomisk avkastning från skogen.

Vi konkurrensutsatte skötseln av alla våra skogsfastigheter första gången 2011 och sedan dess har Metsä Group varit vår kompanjon – också efter förnyad konkurrensutsättning. Vi kunde överföra alla våra skogsbruksplaner i ett system, vilket förbättrade helhetsbilden av våra skogars avkastningspotential och vi kunde öka de årliga avverkningarna med 30 procent.

Vi har noggrant följt med Metsä Groups prissättning av skogsvårdstjänster och virkesaffärer samt noterat, att avverkningsförslagen utgår från skogen behov. Vi har varit nöjda med den här verksamheten, liksom andelsplaceringsmöjligheter, vilka är ett diversifieringselement för att öka placeringsportföljens avkastning. Kompanjonskapet har också på ett kostnadseffektivt sätt befriat personresurser i vår lilla organisation för annat."

Verkställande direktör Ilari Pirttilä, Metsämiesten Säätiö

Close

Skogsägare bosatt i Lahtis

"Förtroende är grunden för avtalskundförhållanden. Jag hade redan en tid funderat på hur jag skulle sköta så bra som möjligt om mina skogar, trots att jag bor på 500 kilometers avstånd från skogen.

Avtal om skötsel av skogsegendomen kändes som ett bra alternativ. Skötseln av skogen är nu i samma händer, men jag har fortfarande kvar beslutanderätten i alla skogsfrågor. Dessutom får jag olika fördelar av att koncentrera allt till samma aktör och alla arbeten utförs enligt plan i kedja och med yrkesskicklighet.

Varje avtal grundar sig på förtroende, så också detta avtal. För oss som bor på långt avstånd från skogen är avtal om skötsel av skogsegendomen ett utmärkt alternativ".

Kvalitetschef Veikko Mattila, skogsägare bosatt i Lahtis.

Close

Laukaa kommun

​"Kommunen Laukaa äger cirka 2 000 hektar skog, varav cirka tvåhundra hektar är tätortsskogar. Kommunen har cirka 19 000 invånare och det är en skyldighet att ta väl hand om deras egendom. Vi vill hålla skogarna i toppskick med jämn avkastning. Avverkningsinkomsterna är stabil, jämn och förutsägbar inkomst, så de förbättrar kommunens soliditet. Även om skogsbrukets viktigaste betydelse är ekonomisk, så vill Laukaa också främja rekreationsmöjligheter, mångfald och naturvärden. Dessutom har högklassig och framåtsträvande skogsvård betydelse för kommunens image, eftersom kommunen är en landsortskommun i Jyväskyläregionen.

Vi fattade beslut om Metsä Groups avtal om skötsel av skogsegendomen efter konkurrensutsättning som utfördes 2013. Samtidigt anslöt vi oss till PEFC-gruppcertifieringen. Det nuvarande avtalet är i kraft till utgången av 2018. Skogsvården utförs långsiktigt enligt kommunens målsättningar och allt är rakt på sak, så vi har varit mycket nöjda med avtalet. Metsä Group har kunnig personal och deras yrkesskicklighet har varit övertygande, vilket har gjort att jag har kunnat befria min egen tid för andra saker. Jag tror att avtalet ytterligare har förbättrat förverkligandet av de ekonomiska målsättningarna ".

Markanvändningsingenjör Jarmo Toikka, Laukaa kommun


Close

Skogsägare Hilla Penttilä

​En av Finlands största matpotatisgårdar håller familjen Penttilä sysselsatt i Kalajoki. Avtal om skötsel av skogsegendomen tryggar att gårdens skogar sköts exemplariskt, även om företagarna inte själva hinner till skogen.

Förra sommaren var solen en sällsynt gäst i Kalajoki, bäst känt för sina vidsträckta sanddyner. Den kyliga sommaren förorsakade inte bekymmer endast för turismen, den ställde också till det för de talrika potatisodlarna i regionen. "Sommarens värmesumma blev otillräcklig med tanke på potatisens optimala tillväxt. Brådskan drog ut långt in på hösten och på en del gårdar i Kalajoki tog man upp potatis ännu i slutet av oktober", berättar Hilla Penttilä, en av företagarna på Penttiläs potatisgård. Penttilä, 24, har tillsammans med sin mor Anne och tvillingsyster Helmi hand om en modern potatisgård, som sysselsätter nio personer året om i byn Pitkäsenkylä i Kalajoki. I familjen finns också två yngre syskon Kalle, 16, och Elle, 14.

10 Miljoner kilogram potatis 

Gården Penttilä odlar årligen 4–5 miljoner kilogram potatis. Dessutom levererar kontraktsodlare potatis till Penttilä för att lagras, tvättas och packas. Den före detta havsbottnen i Kalajokidalen lämpar sig för potatisodling. Populärast är Puikula och den ypperliga ugnspotatisen Bellarosa. "Så här i slutet av skördeperioden har vi cirka 10 miljoner kilogram potatis i lager. Under året levererar vi potatis till partihandlare runt om i landet. Handeln grundar sig på långvariga avtal och förtroende", beskriver Penttilä, som för tillfället bedriver agrologstudier som distansstudier. 

Anslutningen till Metsäliitto i gott minne

Penttiläs anslöt sig som medlem i Metsäliitto Osuuskunta 1993. Anne Penttilä minns mycket väl tillfället, då husfar Antero Penttilä, som förolyckades 2014, kom överens om medlemskapet. "Jag var gravid med flickorna och jag var redan på förlossningsavdelningen i Uleåborg, då Antero ännu var här hemma och skrev medlemskapspapper med Metsäliittos representant. Jag hann redan ringa hem och fråga hur viktiga papper det riktigt är fråga om. Antero hann nog sedan närvara vid förlossningen", minns hon med ett leende på läpparna. Numera är det Hilla Penttilä som har huvudansvaret för familjens cirka 150 hektar skog. "Jag har ett naturligt intresse för skogsärenden, så det här kändes som en bra lösning. Agrologstudierna omfattar också en del skogsbruk." Penttilä tar allt oftare riktning mot skogen också på sin fritid. "Vi har tillsammans med min man en tvåårig finsk stövare Sumu, som vi för närvarande skolar för harjakt", berättar Penttilä, som också äger hundar av rasen keeshond (tysk spets).

Skogarna i goda händer

Företagsverksamheten, studierna och hobbyn fyller Hilla Penttiläs kalender så fullständigt, att familjen i skogsärenden litar på Metsä Groups hjälp. Skogsexpert Esko Ylikangas var länge kontaktperson, men nu har expert på skötsel av skogsegendom Ari Hylkilä haft hand om uppdraget. "För mig passar det utmärkt bra, att proffs funderar på och planerar åtgärder som behövs i skogen för vår räkning. Det finns mycket att fundera på", säger Penttilä. Under senaste tid har det utförts både plantskogsvård, gallringar och slutavverkningar i Penttiläs skogar, som består av allt från karga berg till bördiga dalgångar. Hylkilä gör årligen ett tydligt förslag på det kommande årets åtgärder inklusive inkomst- och utgiftsbudget till alla kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen. "Utöver att jag gör ett förslag på åtgärder, strävar jag till att berätta ingående om bakgrunden till förslagen. Kunden är alltid den, som fattar de slutliga besluten", betonar Hylkilä. "Vi har varit nöjda med samarbetet. Då vi i somras gick en runda i skogen med Ari, fick jag en genuin känsla av att någon tar mycket väl hand om våra skogar", säger Penttilä.

Metsäverkko alltid i fickan 

Penttiläs har ställt som mål att sköta om sin skogsegendom på det sättet att skogens avkastning hålls på en god och jämn nivå. Nödvändiga skogsvårdsåtgärder finansieras med virkesförsäljningsinkomster. I slutändan ger skogsbruket bäst avkastning med likadana metoder som annan företagsverksamhet. Penttilä och Hylkilä sammanfattar att planmässighet, förutseende och långsiktigt samarbete med pålitliga partners bär långt.

I det praktiska samarbetet har Metsä Groups tjänst Metsäverkko visat sig vara ett oumbärligt hjälpmedel. "Jag brukar ha Metsäverkko påslagen i telefonen också då jag rör mig i skogen med min hund. På det sättet blir skogarna bekanta och jag kan spara fotografier och anteckningar på beståndsfigurerna", säger Penttilä. "Det är lätt att utbyta tankar, då Ari ser samma uppgifter."  "Skulle man ännu kunna länka hundens radarband till Metsäverkko", föreslår Penttilä med ett skratt.


Close

Skogsägare Jarmo Heinonen

TÅL ATT SE PÅ

Föret påverkar naturligtvis också det snygga drivningsspåret, då gallringen råkade infalla under höstens enda torra vecka. Maskinföraren från den egna byn gjorde ett omsorgsfullt arbete, lade ris på körstråket, följde anvisningar, tog åkerkanterna i beaktande och gjorde också en liten öppning, då det på sina ställen fanns stora träd. Tillsammans gick vi igenom, hur man bäst utför en sådan här grövre gallring och placerade körstråken så att vi får ut virket ur skogen utan spårbildning.

Jag är medlem i Metsäliitto Osuuskunta. I fotspåren efter pappas medlemskap har samarbetet löpt väl under de gångna 40 åren. Vi har gjort affärer med vår egen skogsexpert Kari Palm i 20 års tid. Mina granar fortsätter nu sin tillväxt i A-tilläggsandelar. De ger ett gott tillägg till virkeslikviden.


Close

Lantbruksföretagarna Heikki och Elina Kinnunen

​SAMARBETET GER OSS TILLGÅNG TILL SAKKUNSKAP

Den finska lapphunden Muro hälsar glatt på gästerna i Heikki och Elina Kinnunens lösdriftsladugård på gården Kautia i Viitasaari. Den fyra månader gamla valpen övar upp sina vallhundskunskaper genom att skälla lite försiktigt på kalvarna, men den håller sig på behörigt avstånd från de större kornas ben.

Heikki och Elina Kinnunen hanterar de 70 mjölkkorna och ungdjuren med betydligt vanare hand än hunden, även om det är det är deras första år som husbönder.

Gården generationsväxlade i årets början. Gårdens arbeten var nog bekanta sedan tidigare för det unga husbondeparet, då de hade arbetat på gården i två års tid. Paret träffades under agrologstudierna i Mustiala. Anrika Kautia befinner sig i byn Niinilahti invid riksväg fyra, vid stranden av sjön Keitele. Jordbruksarbetet sysselsätter det unga företagarparet året om och arbetet räcker till också för Heikkis pappa Pekka.

"Mina föräldrar investerade vettigt i en ny ladugård 2009, vilket tryggade oss en möjlighet att fortsätta med djurhållning. Gårdens skogar har också skötts långsiktigt, så det är lätt att satsa på framtiden", tackar Heikki Kinnunen den äldre generationen.

Skogsvårdsavtal tryggar planmässighet

För Kinnunen var det från början klart att företagarnas egna resurser inte räcker till för att sköta om gårdens 160 hektar skog.

"Vi funderade tillsammans med pappa på hur vi ska gå vidare med gårdens skogsbruk. Vi kom till den slutsatsen, att Metsä Group är en framtidens aktör som det lönar sig att samarbeta med", säger Kinnunen.

"Vi koncentrerar vårt eget kunnande på att utveckla jordbruksproduktionen. Jag vill naturligtvis förstå och vara med och besluta om vad som görs i vår skog och varför, men planering och utförande faller på Metsä Groups ansvar. Därför tecknade vi genast ett avtal om skötsel av skogsegendomen."

Kinnunen tror att lösningen tryggar att gårdens skogsbruk utvecklas på ett planmässigt sätt. "Vi får tillgång till sakkunskap och tryggar att arbetena i skogen utförs vid rätt tid", motiverar han. Lösningen påverkades också av att man i Äänekoski, på en halv timmes avstånd från gården Kautia höll på att bygga Metsä Groups nya bioproduktfabrik. "Det är lätt att tro på skogsbrukets framtid och god efterfrågan på virke, särskilt då man hela tiden utvecklar nya produkter av trä."

NYA SYNVINKLAR TILL SKOGSBRUKET MED ETT SKOGSPROFFS

Kinnunen bekantade sig i våras noggrant med gårdens skogar tillsammans med Metsä Groups lokala skogsexpert Timo Paananen.

"Jag rör mig ofta i skogen tack vare mitt jaktintresse, men tillsammans md en expert skapar man sig en ny syn på skogen. Tillsammans med Timo gjorde vi en plan på hur vi tillsammans ska utveckla skogens tillväxt och avkastning. Dt har varit mycket lätt att sköta om olika ärenden med honom." Förra sommaren utfördes mycket gallringar och plantskogsarbeten i skogarna. Ett björkbestånd i svag tillväxt förnyades och trädslaget byttes till gran. För gallringarnas del fortsätter arbetet under inkommande vinter.