Values guide Metsä Group's operations 
 

Avrininngsvatten renas med virkesknippen

I byn Lihasula i Kangasala finns fastigheten Eerola, stiftelsen Vihtori Peltonen - Lihasulan Säätiös huvudfastighet. Där finns ett gammalt dikningsområde, vars avrinningsvatten renas med virkesknippen efter att vattnen lämnar en sedimenteringsbassäng.

Metsä Group har sedan 2018 deltagit i Finlands miljöcentrals projekt PuuMaVesi, där man har fått lovande resultat med rening av vattnen från skogsdiken genom att sänka ner virke.

Man har konstaterat att de organismer som samlas på de nedsänkta virkesknippena samlar upp näringsämnen, humus och metaller från vattnet. De bakterier, alger och svampar som växer på virkets yta lockar till sig andra organismer, vilka längre upp i näringskedjan blir mat för grodor, insekter och fiskar. Mängden näringsämnen som är lösta i vattnet minskar också.

"På stiftelsen Lihasulan Säätiös marker rensades dikena på cirka fem hektar torvmark i samband med högläggning efter slutavverkning för drygt tio år sedan. För cirka fem år sedan framställde en invånare sin oror för att det skulle rinna ut humushaltiga vatten i sjön Säynäjärvi”, säger stiftelsens ordförande, forstmästare Kaj Karlsson.

”Även om förhöjda humushalter inte kunde konstateras med säkerhet, grävdes slamgropar på torvmarken och dessutom byggdes en bottendamm av stenar i den bäck som rinner ut från dikningsområdet”, fortsätter Karlsson. ”Nu vill stiftelsen testa hurudan effekt virke kan ha på reningen av avrinningsområdets vatten.”

Vattnet i diket som grävdes föregående dag var ännu grumligt. Fåran breddades lite för att skapa en liten bassäng för virkesknippena.

Liten bassäng av virkesknippen

”Avrinningsvattnen rinner längs diken först till sjön Säynäjärvi och vidare till sjön Vesijärvi, vilka båda har fritidsbosättning längs sina stränder. Med detta projekt vill vi ytterligare minska den näringsbelastning som dikningsområdet förorsakar”, säger Karlsson.

Stiftelsen har Metsä Groups avtal om skötsel av skogsegendomen och skogsexpert Risto Ojanen har samarbetet med Karlsson sedan 2007. De båda besökte stället där virkesknippena sänkts ner i slutet av oktober – dagen efter att de lagts ner.

En huggare hade avverkat träd från området mellan diket och skogsbilvägen. Därefter hade man grävt i dikesfåran med en grävmaskin och lagt ner virkesknippena. Ojanen berättar att dikena utvidgades bara så mycket att det bildades en lite bassäng för virkesknippena. ”I övrigt försökte vi lämna omgivningen så orörd som möjligt.”

Virkesknippena tillverkades av de träd som skogshuggaren fällde. ”Dammen ska ännu höjas lite, så att virkesknippena kommer nästan helt under vatten och deras filtrerande effekt effektiveras”, bedömer Ojanen. ”Knippena har placerats på bassängens botten så, att deras ändar når dikeskanterna ordentligt. Vi ska ännu snygga upp omgivningen och följa med att virkesknippena hålls på plats.”

Skogsexpert Risto Ojanen (till vänster) och stiftelsens styrelseordförande Kaj Karlsson har samarbetat under en lång tid. ”Dylika projekt för rensning av dräneringsvatten hör till andan i vår stiftelse”, säger Karlsson.

Skolningsobjekt för Metsä Group

Lihasulan Säätiö och Metsä Group har kommit överens om att objektet får användas som skolnings- och besöksobjekt. Metsä Group samlar in erfarenheter av användningen av trä för vattenrening, motsvarande försök pågår också på andra platser.

Målet är att verksamhetsmodellen kunde erbjudas som en tjänst till skogsägare, i vars skogar det utförs iståndsättningsdikning eller vilka vill rensa avrinningsvattnen från gamla dikningsobjekt. Denna nya tjänst är ännu i utvecklingsfasen och metoden kunde tas i bruk som en del av vattenskyddsåtgärderna på dikningsområden.

”Enkla åtgärder kan också ha stor effekt”, nämner Karlsson och berättar att dylik verksamhet hör till andan i stiftelsen. Stiftelsen har deltagit aktivt i METSO-programmet och cirka 170 hektar skog är utanför ekonomisk verksamhet. Skogarna har både PEFC- och FSC-certifikat.

”Detta projekt för rening av avrinningsvatten är ett bra exempel på vårt samarbete, vilket gagnar båda parter. För oss är det viktigt att få testa och utveckla nya sätt att minska den inverkan på miljön som skogsbruket förorsakar”, säger Ojanen.

Läs om projektet PuuMaVesi och de resultat som tillsvidare har uppnåtts: syke.fi/hankkeet/puumavesi


Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti, nummer 4/2020.