Values guide Metsä Group's operations 
 

Bra att virkesförsäljning belönas

Ilkka Säynätjoki deltog i fullmäktiges möte som beslöt om förnyelse av Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning. Han anser att det är bra att alla som säljer virke till sitt andelslag får ta del av vinstutdelningen.

Ilkka Säynätjoki från Kuhmois är inne på sin andra period som ledamot i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige och sin tredje period i distriktsrådet *). Även om besluten fattas i fullmäktige, anser Säynätjoki att man i distriktsråden har en god möjlighet att påverka i andelslaget.

”Det var mycket värdefullt att vi i distriktsråden kunde gå igenom styrelsens förslag till utveckling av vinstutdelning och kapitalstruktur innan ärendet blev offentligt i mars. De förtroendevalda som medlemmarna har valt, fick i god tid ta ställning och delta i utvecklingen av andelslagets verksamhet.”

Säynätjoki anser att distriktsrådens betydelse har ökat inom Metsäliitto Osuuskunta under de senaste åren och att många av de saker som har lyfts fram på distriktsrådsmöten har förts vidare. ”Dessutom har vi mera än tidigare fått diskutera ärenden som styrelsen eller den operativa ledningen har lyft fram. Vi har för vår del hämtat också andra ägarmedlemmars hälsningar till distriktsrådsmötena.”

Förnyelse i andelslagsanda

Metsäliitto Osuuskuntas styrelseordförande Jussi Linnaranta presenterade styrelsens förslag till förnyelse av vinstutdelningen för distriktsrådet i Jyväskylä anskaffningsdistrikt i februari.

”Under mötet uppstod en mycket livlig diskussion, vilket enligt uppgift var fallet också vid andra distriktsrådsmöten. Även om vi säkert inte förstod förnyelsens alla detaljer, fick förändringarna i vinstutdelningsgrunderna mycket beröm. Belönandet av ägarmedlemmar som förbinder sig vid sitt andelslag och bedriver regelbunden virkeshandel uppfattades vara ett förslag som är i linje med andelslagstanken.”

Säynätjoki anser att det är bra att man kan ta del av vinstutdelningen genom att göra virkesaffärer. ”Dessutom tror jag att eftersom man kan förvänta sig att räntorna hålls på en hög nivå ännu efter förnyelsen, väljer allt flera ägarmedlemmar att placera i Metsä1-tilläggsandelar. Det är enligt min uppfattning ett lätt, enkelt placeringsalternativ med liten risk.”

”Visst finns det också missnöjda ägarmedlemmar”, vet Säynätjoki. ”De har kanske rätt långvariga placeringar i A-tilläggsandelar, men inte längre så mycket skog att de kunde förlänga Metsä1-tilläggsandelarnas giltighetstid med virkesaffärer. En del medlemmar saknar också möjligheten att placera vilka som helst medel i B-tilläggsandelar. Å andra sidan är det inte särskilt förenligt med andelslagstanken att Metsäliitto Osuuskunta fungerar som en ’sparbank’.”

Skogsexperten ger råd

Säynätjoki förväntar sig att vinstutdelningsmodellen presenteras grundligt för ägarmedlemmarna. ”Även om den nya modellen kanske verkar krånglig, öppnar sig nog grundtanken för skogsägarna, särskilt om hens egen skogsexpert hjälper till.”

”Det är önskvärt att skogsexperterna så snabbt som möjligt görs förtrogna i ämnet, även om själva förändringen träder i kraft först vid årsskiftet. Det finns säkert en mängd frågor att ge svar på.”

”Min egen skogsexpert Pekka Seppälä har hållit mig uppdaterad. Då vi träffas – öga mot öga eller via Metsäverkko – går vi igenom alla aktuella ärenden från virkeshandel och skogsvårdstjänster till placeringsmöjligheter. Jag litar på hans kunnande. Omfattande och övergripande service är en bra sak för skogsägaren.”


*) Distriktsrådet består av de från distriktets område invalda ledamöterna i fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen samt av de kandidater som inte har invalts i fullmäktige två gånger så många personer som invalts till fullmäktigeledamöter från distriktets område, dock alltid minst fem, i den ordning som det personliga röstetalet anger.

Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti, nummer 2/2021. Text: Sirkku Vanhatalo