Values guide Metsä Group's operations 
 

METSO är ett bra alternativ

Uppe på krönet av en brant backe sträcker några höga tallar sig mot himlen. Päivi Kurki hade ofta vägarna här förbi redan då hon var ung mamma. Nu vill hon skydda området tillsammans med sina söner.

Bröderna Mikael och Kristian Kurki från S:t Michel köpte sin hemgård av sina föräldrar 2013. Skogarna ägs nu av en sammanslutning som har bildats av bröderna och deras mor.

”Jag ville överföra skogen till sönerna i god tid – på vilket annat sätt skulle man knyta de unga till fastigheten och väcka deras intresse för skogen”, frågar Kurki.

Varierande skog

För en tid sedan planerade Metsä Groups skogsexpert Vesa Hyyryläinen tillsammans med Kurki en grangallring i byn Heinälahti i S:t Michel. I det sammanhanget blev det tal om ett närbeläget skogsbestånd, bestående av bergsskog och bördiga dalgångar, på vilket det växer tall och gran som åtminstone har nått förnyelsemogen ålder.

”Jag tänkte på två alternativ: avverka tallbeståndet uppe på berget och längs bergssidorna eller att skydda området. Det första alternativet var osäkert, eftersom en storm mycket väl kunde fälla de kvarlämnade träden. Då det fanns rätt mycket död ved på området, föreslog jag vid ett besök att området skulle erbjudas att skyddas inom ramarna för METSO-programmet.”

Päivi Kurki hade också själv tänkt att skogen kunde bevaras. ”På minst fyrtio år har ingen avverkat här och det finns inga spår av stubbar. Jag har ingen lust att fälla dessa träd och förnyelsen skulle också vara mycket besvärlig.”

”Hela området är mycket varierande. Då man tittar nedåt här uppifrån ser man att träden växer i en mycket brant backe. Längst nere är skogen bördig och gräsväxt skulle försvåra plantornas tillväxt.”

Man var överens om att en avverkningsmaskin kanske skulle ta sig fram trots den besvärliga terrängen och eventuellt kunna fälla en del träd från krönet, men att ingen maskin skulle kallas till platsen.

Ett stort område skyddades

”På marken fanns en hel del död ved och i branten fanns en del träd som antagligen hade brutits av ett snöskred under någon snörik vinter, dvs. det fanns död ved i området”, säger kundchef Tarja Hämäläinen från skogscentralen i Södra Savolax. Hon har redan tidigare besökt området för att avgöra om det lämpar sig för södra Finlands mångfaldsprogram, dvs. METSO.

Enligt den ansökan som Hyyryläinen lämnade till skogscentralen är det fråga om ett tre hektar stort område. ”Det här är en riktigt bra storlek på ett METSO-objekt, eftersom det har desto större betydelse för naturens mångfald ju större det är”, säger Hämäläinen och tittar på ett träd som dött stående.

”Här finns det redan många som lever på trädet och hackspettarna har knackat på stammen runt om – där på andra sidan tycks det finnas en ticka. Den där björken där borta, vars krona har brustit är ett riktigt höghus för olika mesar. Det finns tusentals organismer som är beroende av död ved”, berättar Hämäläinen. ”Det är också bra att här finns inslag av lövträd av vilka hålbyggare i framtiden får boträd åt sig betydligt snabbare än av barrträd”, fortsätter Hämäläinen.

Många skyddar sina skogar

Tarja Hämäläinen påpekar att man i diskussionen om skogsskydd ofta glömmer bort, att många skogsägare har lämnat viktiga platser utanför avverkningarna. ”Sådana områden syns inte i någon statistik. De har sin betydelse också om de kan vara ganska små.”

”Det är bra att erfarna skogsproffs som Hyyryläinen tar upp möjligheten att skydda objekt av det här slaget i samband med att vi diskuterar virkesaffärer. Man lyssnar på sin skogsexpert, särskilt om det är fråga om ett långt kundförhållande. Skogsägaren säljer ju sitt virke till skogsexperten också, inte så mycket till skogsbolaget”, skämtar Hämäläinen.

Familjen Kurki har fått ett förslag till ersättning från skogscentralen. ”Själva ersättningsbeloppet är kanske inte så viktigt. Men det är självklart att det är fint att vi skogsägare har ett sånt här alternativ också. Och att det går så här lätt att ordna.”

”Vi har nog pratat om METSO-skydd med Mikael och Kristian redan tidigare. Även om de vill sköta om skogen som ekonomiskog, vill de gärna skydda ett objekt av det här slaget. METSO har den fördelen att skogsägaren blir kvar som ägare av skogsmarken. Det är säkert viktigt för många, kanske för mina söner också.”


Texten är ett sammandrag av en artikel som i sin helhet har publicerats i Metsä Groupin Viesti, nummer 3/2019.