Values guide Metsä Group's operations 
 

Nätverket av METSO-kunniga utvidgas

Metsä Group har ett landsomfattande nätverk av personer som kan svara på ägarmedlemmarnas frågor som gäller METSO, dvs. handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. De hjälper också sina kolleger i frågor som gäller METSO.

Förbättrandet av METSO-kunnandet är en viktig del av Metsä Groups program för ekologisk hållbarhet. ”Inom ramarna för heltäckande medlemsservice ska vi ha beredskap att berätta för skogsägarna om denna möjlighet till frivilligt skydd och handleda sådana skogsägare som är intresserade av tidsbundet eller bestående skydd”, berättar chef för medlemstjänster Essi Jokinen.

”Anskaffningsdistrikten fick sina METSO-ansvariga redan för mera än tio år sedan. Nu har vi kompletterat nätverket, eftersom flera personer har övergått till nya uppgifter och någon har kanske avgått med pension.”

Varje anskaffningsdistrikt har en egen METSO-ansvarig och dessutom bekantar sig kretsarnas experter på kunnande och marknadsföring med programmet. ”De bildar ett kunskapspar som hjälper både skogsägarna och sitt arbetssamfund i METSO-frågor. Allt som allt består nätverket av 27 experter.”
 
I slutet av januari presenterade Finlands skogscentrals expert på naturvård Jukka Ruutiainen handlingsplanen för medlemmarna i Metsä Groups METSO-nätverk genom talrika exempel. Han nämnde att Metsä Group har varit aktiv med att ta fram potentiella METSO-objekt.

Jokinen bedömer att det beror på att ägarmedlemmarna och skogsexperterna har ett nära förhållande. ”Flera kundförhållanden är tiotals år gamla och våra experter känner kundernas skogar mycket väl. Då kommer också skyddsfrågor till tals på ett naturligt sätt då men planerar skogens användning.”

Rådgivning också i skyddsfrågor

”Jag har varit i Metsä Groups tjänst i ett par års tid. Jag sökte mig till METSO-skolning för att jag bättre ska kunna ge råd åt mina kunder i skyddsfrågor”, berättar Roope Peuralampi som är expert för virkeshandel och skogstjänster i Vesanto.

Skolningsdagen i Tammerfors innehöll många nyheter för Peuralampi. ”Ruutiainen kunde verkligen sin sak och det uppstod också god diskussion. Till all lycka fick vi tillgång till det tiotals sidor långa föreläsningsmaterialet så att vi kan återkomma till det då METSO kommer till tals med någon skogsägare.”

Vesanto i Norra Savolax är en jord- och skogsbruksdominerad kommun. ”Största delen av skogsägarna sköter sin skog ’konventionellt’, dvs. de får utkomst av sin skog. De som har flyttat bort från kommunen kan ha andra mål för sitt skogsägande – nu kan jag betjäna dem bättre.”

Peuralampi ser fram emot skolningens fältdag. Under senvåren ordnas en fältdag på två orter, under vilken man besöker objekt som har godkänts till METSO-programmet.

”Då vi blev tillfrågade uttryckte vi vår förhoppning om att vi skulle få bekanta oss uttryckligen med sådana objekt som inte är klara fall. Det framgick under föreläsningarna att objekten ska ha tillräckliga naturvärden och att området ska vara tillräckligt stort för att det ska ha betydelse för främjandet av naturens mångfald. Ruutiainen betonade också särskilt, att skyddsbeslutet alltid fattas av myndighet.”