Values guide Metsä Group's operationsFinlands miljöcentrals ledande forskare Kari-Matti Vuori var på plats, då enkla knippen av slanor lades ner i utloppsdiket från våtmarken i Kapakoja i Savitaipale. 
 

Sjunkvirke fungerar också som bioreningsverk

Inom Finlands miljöcentrals projekt PuuMaVesi har man fått lovande resultat vid försök att använda sjunkvirke för rening av dräneringsvattnen från skogsdiken. Metsä Group är en av projektets samarbetsparter.

Flera av oss lever i den tron, att sjunkvirke i ödemarkssjöar, dammar och strandvatten endast ökar näringsämnesbelastningen i vattendragen. Från Mellersta Finland och Södra Karelen kommer det nu nya besked: Finlands miljöcentrals projekt har börjat ge allt mera fakta om att träd som har hamnat under vatten fångar upp näringsämnen mycket effektivt.

Virke som pressas ned under vatten får vattnet att strömma långsammare och dämmer upp den näringsämnespuff som kommer med vattenmassorna. Dessutom får virket mycket snabbt en beläggning av bakterier, alger och svampar, vilka lockar till sig andra organismer. Dessa organismer blir i sin tur föda åt grodor, insekter och fiskar. På det sättet minskar också mängden näringsämnen som har lösts i vattnet.

Resultaten från provytorna har varit mycket lovande enligt Kari-Matti Vuori som är ledande forskare vid Finlands miljöcentral. Till exempel kunde man notera att mängden fasta partiklar minskade 77 procent efter förra höstens störtregn vid ett nytt dikningsområde i Karstula.

”Mängden fasta partiklar minskade drygt 60 procent i de strukturer som tillverkats av granslanor och av tall. Mängden fosfor minskade till drygt hälften och mängden totalkväve minskade 15–20 procent. Ur vattenskyddssynpunkt var den klara minskningen av mängden löslig fosfatfosfor och lösligt kol mest betydande”, räknar Vuori upp.

Kostnadseffektivt alternativ

Forskarna var också intresserade av om färskt virke förbrukar syret i en begränsad vattenmängd och om det försurar vattnet, så som det hade gått i tidigare försök i såar.

”Det vatten som lämnar skogsdikena var syrerikt och dess pH var normalt. Inte ens färskt tallvirke försämrade vattnets kvalitet”, gläds Vuori.

Enligt de första resultaten kan man se, att naturens eget reningsverk är mycket effektivt. Samtidigt blir vattenmiljön mera mångsidig och skogsekosystemets ryggsäck får mera ätbart.

Uppföljningen får en fortsättning i år. Kring ämnet görs också tre pro gradu -avhandlingar: en om vattenkvalitet, en om beläggningarna och en om bottendjur.

”Sjunkvirke i sedimenteringsbassänger och diken är en kostnadseffektiv och enkel lösning. Materialet finns också färdigt på plats, så metoden är lätt att använda vid planering och utförande av dikning, avverkning och iståndsättning av vattendrag. Behovet av att fånga upp näringsämnen bara ökar till följd av milda och regniga vintrar”, konstaterar Vuori.

Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 1/2020.