Values guide Metsä Group's operations 
 

Skogscertifiering är en hederssak

Skogens ekologiska värden har alltid haft stor betydelse för Larissa Heinämäki. Skogen ska se ut som skog efter skogsvård och djuren ska ha goda förhållanden. Heinämäki har mångfald som mål. Bär och svampar från skogen är också viktiga för henne. Heinämäki tycker att det är fint att alla skogens vänner fritt kan plocka bär och svamp. ”Allemansrätten är en jättefin sak.”

Arto Heinämäki utför avverkningarna själv. ”På det sättet blir skogen just sån jag vill ha den”, motiverar han. Heinämäki sköter sin skog enligt kontinuitetsskogsbrukets principer. ”Det är bra att man får välja de metoder som passar den egna skogen”, säger Larissa Heinämäki. Målet är att lämna av de största och bästa träden för att producera frön och slutligen murkna. Arto Heinämäkis pappa planterade tall i skiftet mellan 1960- och 1070-talet och det är nu enkelt att sköta skogen genom kontinuitetsskogsbruk. ”Det uppstår gran på naturlig väg och den växer under tallarna, då den klarar skugga”, konstaterar Arto Heinämäki.

FSC-certifikatet ger en officiell stämpel

Heinämäkis skogar är FSC®-certifierade. Tanken med skogscertifieringen är att tillämpa strängare hållbarhetskriterier än lagen förutsätter. Det är ett sätt att förbättra skogsbrukets hållbarhet och samtidigt erhålla marknadsfördel i förhållande till ocertifierade produkter.

FSC-certifieringen förutsätter att fem procent av skogen inte behandlas. Dessutom lämnar man i skogen bland annat grova naturvårdsträd och död ved, man bevarar skyddszonerna mot vattendrag trädbevuxna och tryggar värdefulla livsmiljöer.

Heinämäkis anslöt sig till FSC-systemet, eftersom de ville upprätthålla skogens ekologiska värden. ”Å andra sidan har vi alltid tillämpat de skogsvårdsåtgärder som FSC-certifikatet förutsätter, men FSC ger åtgärderna en officiell stämpel”, berättar Larissa Heinämäki.

FSC-certifieringen kan förbättra skogsägarens situation vid virkesförsäljning, eftersom efterfrågan på FSC-certifierat virke kontinuerligt ökar och det är möjligt att få ett högre pris för sådant virke. Detta är en orsak till att paret Heinämäki anslöt sig till systemet.

Beroende på skogsegendomens storlek och skogsägarens behov kan skogsägaren välja mellan ett eget certifikat och att ansluta sig till ett gruppcertifikat. ”Vi kontaktade Metsä Group genast då vi fick höra om bolagets gruppcertifikat”, minns Larissa Heinämäki händelserna för fyra år sedan. Paret Heinämäkis FSC-certifiering hörde till karriärens arbetsuppgifter för Metsä Groups skogsexpert Arto Leppämäki som deltog i processen. ”Jag hade nyligen börjat jobba som skogsexpert. Certifieringsprocessen löpte väl, trots att ärendet var nytt för mig också”, säger Leppämäki. Paret Heinämäki delar hans uppfattning. ”Vi har varit mycket nöjda med helheten. Arto har alltid hjälp oss då vi behövt hjälp”, berättar Larissa Heinämäki.

Auditeringen är det enda extra arbetet som certifieringen har fört med sig. ”Auditeringarna är dock goda diskussionstillfällen. Då vi rör oss i skogarna mycket, känns inte auditeringen som arbete”, säger Arto Heinämäki.

En del av skogen skyddas

FSC-certifieringen innebär kostnader, då fem procent av skogsarealen lämnas ytter om aktiv virkesproduktion och då man lämnar mera naturvårdsträd för att bilda död ved och främja mångfalden. FSC-certifikatets strängare skyddskrav kom inte som en överraskning för paret Heinämäki. Det var lätt att hitta skog som lämpar sig för skydd, då det på ett nyinförskaffat skifte fanns ett naturobjekt som avses i skogslagen, vilket skulle ha skyddats också utan certifiering. Å andra sidan finns det i skogen objekt som är besvärliga ur virkesdrivningssynpunkt och det var lätt att skydda dem också.

Certifieringens åtgärder har inte inneburit stora förändringar i Heinämäkis skogsbruk. De sköter sina certifierade skogar på samma sätt som de gjorde före certifieringen. Blandskog, skyddsbuskage och andra element inom hållbart skogsbruk är bekanta från tidigare och de har gjort det lätt att övergå till certifieringen. ”Vi behövde inte ändra på nästan någonting”, säger Arto Heinämäki.

Paret Heinämäki hoppas att FSC-certifikatet skulle tas i bruk i större omfattning i Finland i framtiden. De hälsar andra skogsägare och uppmuntrar till att ansluta sig till FSC-certifieringen. En mångfaldig skog är till fördel för alla.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer är: FSC-C111942

Texten har ursprungligen presenterats i tidningen Metsä Groupin Viesti 2/2020.