Values guide Metsä Group's operations 
 

Snabb förnyelse belönar med tillväxt och kolsänka

Planteringsperioden är inne i sin intensivaste fas i södra och mellersta Finland. I år levererar Metsä Group cirka 35 miljoner plantor till skogsägarna. Skogsägarna planterar själva nästan hälften av dessa plantor och Metsä Groups avtalsentreprenörer resten.

Det lönar sig att så eller plantera förnyelseobjektet så snabbt som möjligt efter förnyelseavverkningen. Ju snabbare man etablerar en ny skog i stället för den avverkade, desto mindre tid har gräs och hallon på sig att överta objektet och desto kortare blir den trädfria perioden som inte avkastar.

Snabb förnyelse är bra också för klimatet. Trädbeståndets förmåga att binda kol från atmosfären är direkt beroende av trädens volymtillväxt. ”Av den här anledningen börjar vi inom vårt program för ekologisk hållbarhet följa upp hur snabbt en ny skog etableras efter förnyelseavverkning”, berättar skogsvårdschef Teppo Oijala.

Markberedning förbättrar tillväxten

En väl utförd markberedning som är anpassad till den aktuella växtplatsen är helt central för en lyckad skogsförnyelse. Markberedningen luckrar upp jorden, höjer markens temperatur, förbättrar plantornas tillgång på vatten och minskar på konkurrensen från annan vegetation samt förhindrar frö- och plantskador. En bra markberedning har betydelse för bekämpningen av snytbagge.

”De här åtgärderna gör att plantorna hålls vid liv och växer bättre än på orörd mark”, säger Oijala. De positiva effekterna på skogens tillväxt hålls kvar under årtionden.

Metsä Group gynnar vändhögläggning som markberedningsmetod, vilket innebär att marken söndras endast vid planteringspunkten och att man inte gör djupa gropar i marken. På det sättet åstadkommer man en varm planteringspunkt för plantan och minskar på näringsämnesurlakningen.

Granen dominerar för mycket

Enligt Skogscentralen tar granen över i södra Finland, eftersom man i skogsodlingen använder gran på ett alltför ensidigt sätt. Som mest förnyas fem sjättedelar av förnyelseobjekten med gran. Orsakerna till granens dominans är logiska: odlingskedjan fungerar och skogsägarna vill förebygga älgskador.

Gynnandet av gran är dock förknippat med risker, eftersom granen av de inhemska trädslagen är sämst rustad att tåla de förändringar som klimatförändringen förutspås leda till. Granens rotröta ökar då klimatet blir varmare. Granen är dessutom känslig för vindskador, torka och flera insektsskador. Granen försurar också sin växtplats och gynnandet av gran gör att skogsarterna blir ensidigare.

Odling av gran på alltför torra och näringsfattiga boniteter minskar produktionen av gagnvirke med en tredjedel och särskilt andelen stock minskar. Detta märks i skogsägarens plånbok.

Blandskog är lösningen

Metsä Group lanserade förra hösten blandkultur av gran och tall som svar på de nämnda utmaningarna. ”Metoden lämpar sig bäst på friska moar, där både gran och tall växer bra. Metoden hjälper också att skapa en tillräckligt tät skog på torra moar som hotas av älgar, där man inte vågar använda enbart tall. På sådana objekt avlägsnas granarna småningom vid gallringarna och så mycket välväxande tallar som möjligt lämnas kvar”, säger Oijala.

Blandskog främjar också naturens mångfald och blandskog är hållbarare mot sjukdomarnas och väderförhållandenas påfrestningar än bestånd med endast ett trädslag.Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 2/2020.