Values guide Metsä Group's operations 
 

Vi förnyar våra anvisningar för torvmarker

Under de senaste åren har vi fått nya forskningsrön angående skogsvårdens inverkan på bland annat näringsutsläpp från torvmarker. Dessutom är skogarna av stor betydelse för kolbindningen.

Metsä Group har identifierat ett behov av att uppdatera sina anvisningar för skötsel av torvmarker utgående från bästa tillgängliga forskningsrön. Arbetet har inletts och det leds av skogsvårdschef Teppo Oijala och chef för hållbar utveckling Janne Soimasuo.

Målet är bland annat att skapa anvisningar till exempel för att avgöra i hurudana situationer och på hurudana torvmarkstyper man kan rekommendera kontinuerligt skogsbruk och i hurudana situationen likåldriga bestånd är det bästa alternativet. Dessutom fäster förnyelsen uppmärksamhet vid fastställande av behov av iståndsättningsdikning och vid gödsling som faktor för att sätta fart på tillväxten.

De förnyade anvisningarna skolas till personalen i två etapper: under våren vid pulpeter och i fält under sommaren och hösten.

”Vi går vidare på två fronter inom skogsvård på torvmarker: vi tar i bruk bästa praxis och vi deltar aktivt i forskningen i ämnet”, summerar Oijala.

Deltar i torvmarksforskningen

Naturresursinstitutet (Luke) inledde nyligen projektet Kestävää metsänhoitoa turvemailla (Hållbar skogsvård på torvmarker). Målet är att skapa anvisningar för att skogsägaren ska kunna välja de ur miljöhänsyn bästa skogsvårdsalternativen för sina skiften. Metsä Group deltar i projektet.

I projektet utreder man bland annat när man kan ersätta en iståndsättningsdikning med gödsling med aska, hur stort bestånd man kan bevara på torvmark utan att vattenytan höjs och vilken är den bästa förnyelsemetoden i karga tallbestånd med tanke på växthusgaser. I projektet utreder man också utmaningarna inom förnyelse och drivning av grankärr och tallmyrar.

De första resultaten från det treåriga projektet kan man enligt Lukes forskningsprofessor Raija Laiho vänta sig under våren 2021.

”Det finns ett stort behov av ny forskning om skogsvård på fuktiga marker och torvmarker. För närvarande kanske en del åtgärder ökar utsläppen av växthusgaser, även om syftet ursprungligen var det motsatta.”

Forskningen är också viktig av den anledningen, att torvmarksskogar med rätt skötsel har en stor nationalekonomisk betydelse. ”Vi har cirka 4,5 miljoner hektar av dessa skogar. Det är nära en fjärdedel av Finlands skogsareal”, påminner Laiho.Den ursprungliga artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 1/2020.