FSC®- naturobjektstjänst

Delta i FSC®-certifieringen med hjälp av FSC-naturobjektstjänst

FSC-skogscertifiering förutsätter, att man på ett bestående sätt lämnar minst fem procent av skogsarealen utanför skogsanvändningen på de skogsfastigheter som ansluter sig till certifieringen. FSC fastställer hurudana objekt på skogsmark alltid ska bevaras.

I praktiken finns det dock inte alltid fem procent sådan skogsareal som består av objekt som måste bevaras på de fastigheter som ansluter sig till FSC-certifieringen. I sådana fall måste skogsägaren skydda vanlig skogsmark i så stor omfattning, att kravet på fem procent uppfylls. Metsä Group erbjuder sina avtalskunder FSC-naturobjektstjänst, där skogsägaren kan anvisas ersättande skyddad areal på sådan arrendemark som Metsä Group erbjuder.

Så här fungerar tjänsten

Values guide Metsä Group's operations

FSC-naturobjektstjänsten innebär att Metsä Group arrenderar ut värdefulla naturobjekt till sådana avtalskunder inom FSC-gruppen, vilka inte har skyddsvärda objekt på sin mark. På det sättet tvingas inte skogsägaren skydda ekonomiskog, utan skyddet riktar sig till värdefullare naturobjekt. Målet är också ställt vid att skapa ett nätverk av skyddsområden som är kopplade till varandra, för att det ska uppstå större skyddade helheter. Dessutom får skogsägaren bättre avsättning och pris för sitt FSC-certifierade virke.

Att ansluta sig till FSC-certifieringen

Values guide Metsä Group's operations
  1. Berätta för vår skogsexpert att du vill ansluta dig till FSC-certifieringen.
  2. Skogsexperten kontrollerar att skogsbruksplanen är uppdaterad och beställer vid behov en ny skogsbruksplan. Skogsexperten kommer överens med dig om specialkulturfigurer och figurer som lämnas ytter om skogsbruket.
  3. Skogsexperten markerar de naturobjekt som ska bevaras i skogsbruksplanen och utför vid behov en kartläggning i fält. I det här skedet framgår det om du behöver arrendemarker.
  4. Vid förhandsauditeringen kontrolleras att din skog uppfyller alla certifieringskrav.
  5. Om förhandsauditeringen godkänns, ställer skogsexperten upp ett avtal om anslutning till certifieringen med dig. Där kommer man bland annat överens om FSC-ersättning och eventuellt utnyttjande av FSC-naturobjektstjänsten.

För vem lämpar sig tjänsten?

Values guide Metsä Group's operations

FSC-naturobjektstjänsten lämpar sig för sådana skogsägare, som är intresserade av FSC-certifiering, på vars skogsfastighet det inte finns en tillräckligt stor areal av objekt som ska bevaras enligt FSC-kriterierna. Tjänsten är kostnadsfri och den är tillgänglig för Metsä Groups avtalskunder som har högst 500 ha* skog. Om det på fastigheten finns värdefulla naturobjekt enligt FSC:s definition, ska de alltid bevaras och denna tjänst kan inte åsidosätta dem.

*Skyddskravet på fem procent gäller inte skogsägare som har mindre än 20 ha skog.

Metsäliitto Osuuskuntas FSC-gruppcertifikatets licensnummer är: FSC-C111942