Forestia samfälld skog

Det är enkelt att äga skog som delägare i Forestia samfälld skog

 
 

Forestia samfälld skog är en samfälld skog som grundades 2004, vilken ger skogägare en möjlighet att foga sin skog till en samfälld skog. Forestias skogar och virkesaffärer sköts professionellt och verksamheten utvecklas utgående från delägarnas behov. Forestia verkar i tätt samarbete med Metsä Group och som stor skogsägare ger den sina ägare många ekonomiska fördelar, eftersom dess skötsel- och avverkningsarbeten kan utföras kostnadseffektivt.

För närvarande är Forestia samfälld skogs areal 1858 hektar. Områdena finns i södra och mellersta Finland på 17 kommuners område och den samfällda skogen har 29 delägare. Privata skogsägare äger majoriteten av den samfällda skogen.

Forestia samfälld skog är medlem i Metsäliitto Osuuskunta och har avtal om medlemsförmåner och avtal om skötsel av skogsegendomen. Dessa avtal tryggar att den samfällda skogen får planmässig, kostnadseffektiv och långsiktig skötsel av skogen samt en prisgaranti för det virke som säljs.

Forestia samfälld skog är medlem i Metsäliitto Osuuskunta och den har avtal om medlemsförmåner, vilket tryggar prisgaranti för det virke som årligen säljs. Forestia samfälld skog har också avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsäliitto Osuuskunta, vilket tryggar planenlig, kostnadseffektiv och långsiktig skötsel av skogen.

Samfälld skog är skog som förvaltas av delägarna. Den samfällda skogens syfte är att bedriva hållbart skogsbruk till förmån för den samfällda skogens delägare. Forestia samfälld skog är under vissa förutsättningar beredd att ta emot nya delägare, vilka vill foga sina skogsområden till den samfällda skogen.

Karta över Forestia samfälld skogs områden

 


 

Att ansluta sig till Forestia samfälld skog

 
 
Values guide Metsä Group's operations

Till Forestia samfälld skog fogas i första hand skogsbruksmark. Området som fogas till samfällda skogen kan bestå av en hel fastighet eller ett outbrutet område. Det fordras uppdaterade uppgifter om skogstillgångar för att fogas till den samfällda skogen. Metsä Group hjälper gärna till med att skaffa uppdaterade skogsdata.

Egendomens värde fastställs genom allmänt tillämpade kalkylmetoder. Kalkylprinciperna finns att tillgå för alla intresserade och metoden är alltid den samma för att trygga jämlik behandling av delägarna. En ny delägares andel av den samfällda skogen räknas ut utgående från de uppdaterade uppgifterna om skogstillgångar genom att jämföra egendomens värde med den samfällda skogens motsvarande värde.
Den samfällda skogens förvaltningsnämnd beslutar om fogande av nya områden till den samfällda skogar enligt de principer som den samfällda skogen har fastställt. Alla delägares andelar räknas ut på nytt då nya delägare ansluter sig till den samfällda skogen.

Ett område fogas till den samfällda skogen mot andelar på basen av avtal mellan den som ansluter sig och den samfällda skogen. I avtalet fastställs det område som ansluts, den andel av den samfällda skogen som överlåts i dess ställe samt andra villkor och konstateras övriga omständigheter som är viktiga för parterna.

Fogande av en fastighet till den samfällda skogen sker genom lantmäteriförrättning. Förrättningskostnaderna betalas från statliga medel. Anslutning till samfälld skog är inte en fastighetsöverlåtelse, så det går inte överlåtelseskatt på anslutningen och det uppstår inte beskattningsbar överlåtelsevinst.

Kontaktuppgifter

Markanvändnings specialist

Antti Ala-Myllymäki
antti.ala-myllymaki@metsagroup.com
Puh. 050 344 8464
Hallituskatu 1, 33200 TAMPERE

Nyckeltal för Forestia samfälld skog

 
 

Huvudgrupper

HuvudgruppAreal, ha
Skogsmark sammanlagt1 701,1
Tvinmark35,2
Impediment18,4
Skogsbruksmark sammanlagt1 736,2

Nuvarande beståndets tillväxt

 m3/årm3/ha/årtillväxt-%
Skogsmark9 057
5,2
4,7

Totalt trädbestånd i Forestia samfälld skog är 192 672 m3.


Bestånd per trädslag 


Åldersklassernas andel av beståndets arealSkötselkostnader och rörelsevinst 

Rörelsevinst