Kund med avtal om skötsel av skogsegendomen

Med avtal om skötsel av skogsegendomen tryggar du, att din skog sköts enligt dina avkastningsförväntningar

Genom avtal om skötsel av skogsegendom kan du utlokalisera hela skötseln av skogsegendomen om du vill. Då sköter vi om din skogsegendom utgående från dina önskemål och dina långsiktiga avkastningsförväntningar. Avtalet har inga särskilda års- eller avtalsavgifter, utan du betalar alltid endast för utförda skogsvårdsarbeten och material. Du har hela tiden bestämmanderätten. Avtalet ger fördelar till skogsägare som årligen utför skogsvårdsarbeten och virkesdrivning. På denna sida har vi sammanställt alla de förmåner som man får med avtal om skötsel av skogsegendomen utöver övriga medlemsförmåner och de förmåner som medlemsförmånsavtalskunder får.

Minst dubbel bonus

Values guide Metsä Group's operations

Som ägarmedlem börjar du införtjäna bonus utöver virkespriset, då vi har mottagit sammanlagt minst 500 kubikmeter virke av dig under fyra föregående år. Bonusen ökar med ökande virkesförsäljningsaktivitet. För kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen börjar bonus införtjänas från den första kubikmetern, alltid minst 0,40 €/m³.

Bonus för skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Du kan använda bonus till exempel för att betala skogsvårdsarbeten. Tabellen nedan visar mera detaljerat hur bonus införtjänas.

Mottaget virke under fyra föregående år (m³)Under 500500-15001501-2500Över 2500Skogsvårds-tjänster
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
ÄGARMEDLEM, INGET AVTAL
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
ingen bonus0,30 €0,40 €0,60 €1 %


Uppdaterad skogsdata

Values guide Metsä Group's operations

Tack vare uppdaterad information om skogstillgångar och skogsbruksplan känner du din skogs tillstånd och nuvärde och får en övergripande uppfattning om de kommande tio årens åtgärder inklusive inkomster och utgifter. Skogsbruksplanen är till hjälp vid planering och utförande av arbeten och vid kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Kostnadsfri årsplan

Values guide Metsä Group's operations

I stället för att se på en enskild virkesaffär tittar vi på din skogsegendom och dess lönsamhet som en helhet. I årsplanen föreslår och planerar vi åtgärder att utföras vid rätt tid så, att dina långsiktiga mål uppfylls. Den slutliga beslutanderätten om vad som görs i din skog stannar alltid kvar hos dig. Du kan dock till och med fördubbla lönsamheten av ditt skogsbruk genom att sköta skogen planmässigt.

se även

Högre avkastning från din skogen

Values guide Metsä Group's operations

De skogsägare som har tecknat avtal om skötsel av skogsegendomen med Metsä Group har i genomsnitt en femtedel högre rörelseresultat än landets genomsnitt. Skogsbrukets rörelseresultat ökade i2016 i hela landet, eftersom virkesanvändningen har ökat.

Metsä Groups ägarmedlemmar med avtal om skötsel av skogsegendomen hade i2016 ett rörelseresultat från skogen på 141 euro per hektar i genomsnitt, medan rörelseresultatet från privatskogarna i genomsnitt enligt Naturresursinstitutet (Luke) var 117 euro.

Skogsfastighetens läge har stor betydelse, eftersom variationen mellan landskapen är stor i Lukes siffror, från 25 euro i Lappland till Päijänne-Tavastlands 250 euro per hektar.

"Metsä Groups långvariga kunder kan ha ett rörelseresultat som är till och med 30–40 procent högre än på området i genomsnitt. Enskilda resultat beror bland annat på de mål som skogsägaren har ställt upp och på skogens struktur", säger Jumppanen.

Privatskogarnas rörelseresultat har förbättrats i hela landet jämfört med tidigare, eftersom efterfrågan och användning av virke har ökat. Privatskogarnas rotintäkter uppgick enligt Luke i 2016 till 1,79 miljarder euro.

”Orsaken till att Metsä Groups ägarmedlemmar med avtal om skötsel av skogsegendomen har ett bättre rörelseresultat är ingenting konstigare än regelbunden skogsvård vid rätt tid och avverkningar med högklassiga metoder och material”, säger direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen.

Skogsvårdsavtalskunderna får varje år en plan över skogsvårdsarbeten inklusive utgifter och avverkningar inklusive inkomster. Dessutom har Metsä Group förbundit sig vid att köpa allt virke som avverkas enligt skogsbruksplanen.

Skogsbrukets rörelseresultat erhålls, då man från inkomsterna under ett år drar av de utgifter man har haft för att få dem. I praktiken räknar man alltså ihop virkesförsäljningsinkomster och Kemera-stöd och drar av kostnaderna för skogsvård, underhåll av skogsbilvägar samt andra eventuella kostnader för skogsbruket.

Värdet på skogsägarnas eget arbete (företagararbete) saknas från både Metsä Groups och Lukes statistik.

Skogsvårdstjänster ”nycklarna i handen”

Values guide Metsä Group's operations

Samarbetet som grundar sig på avtal om skötsel av skogsegendomen utgår från en årsplan inklusive inkomst- och utgiftsbudget som ställs upp tillsammans med skogsägaren. Vi föreslår åtgärder i skogen utgående från vad du vill betona i skogsbruket och du beslutar själv vilka arbeten som utförs i skogen. I årsplanen skrivs också in vilka arbeten du eventuellt utför själv eller om du väljer att få nycklarna i handen. Vi ställer upp en individuell plan för dig.

Vi följer upp kvaliteten på det arbete som utförs i våra skogsvårdsavtalskunders skogar genom ett kvalitetssäkringssystem i fyra steg. Vi ger en garanti på skogsvårdsarbetena enligt de allmänna villkoren för skogsvårdstjänster.