Kund med avtal om skötsel av skogsegendomen

Minst dubbel bonus

 

Som ägarmedlem börjar du införtjäna bonus utöver virkespriset, då vi har mottagit sammanlagt minst 500 kubikmeter virke av dig under fyra föregående år. Bonusen ökar med ökande virkesförsäljningsaktivitet. För kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen börjar bonus införtjänas från den första kubikmetern, alltid minst 0,40 €/m³.

Bonus för skogsvårdstjänster räknas i procent av fakturans slutsumma. Du kan använda bonus till exempel för att betala skogsvårdsarbeten. Tabellen nedan visar mera detaljerat hur bonus införtjänas.

Mottaget virke under fyra föregående år (m³)Under 500500-15001501-2500Över 2500Skogs-vårds-tjänster
KUND MED AVTAL OM SKÖTSEL AV SKOGSEGENDOMEN
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,40 €0,60 €1,00 €1,40 €4 %
KUND MED AVTAL OM MEDLEMSFÖRMÅNER
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
0,30 €0,50 €0,80 €1,00 €2 %
ÄGARMEDLEM, INGET AVTAL
Bonus som införtjänas vid ny virkesaffär (€/m³)
ingen bonus0,30 €0,40 €0,60 €1 %

Uppdaterad skogsdata

Values guide Metsä Group's operations

Tack vare uppdaterad information om skogstillgångar och skogsbruksplan känner du din skogs tillstånd och nuvärde och får en övergripande uppfattning om de kommande tio årens åtgärder inklusive inkomster och utgifter. Skogsbruksplanen är till hjälp vid planering och utförande av arbeten och vid kontakten med Metsä Groups skogsexpert.

Kostnadsfri årsplan

Values guide Metsä Group's operations 

I stället för att se på en enskild virkesaffär tittar vi på din skogsegendom och dess lönsamhet som en helhet. I årsplanen föreslår och planerar vi åtgärder att utföras vid rätt tid så, att dina långsiktiga mål uppfylls. Den slutliga beslutanderätten om vad som görs i din skog stannar alltid kvar hos dig. Du kan dock till och med fördubbla lönsamheten av ditt skogsbruk genom att sköta skogen planmässigt.

se även

Tom. 40 % högre avkastning från skogen

Values guide Metsä Group's operations 
 

Då Metsä Groups skogsvårdsavtalskunders lönsamhetssiffror jämfördes med Naturresursinstitutets nationella siffror, framgick det, att skogsvårdsavtalskundernas rörelseresultat per hektar är en fjärdedel högre än i landets privatskogar i genomsnitt.

”I en nationell jämförelse kan man inte vara helt säkert på om våra kunders skogsfastigheter geografiskt fördelar sig på samma sätt som skogsfastigheterna i genomsnitt”, konstaterar Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen. Därför lyfter han fram siffrorna för Mellersta Finland. ”Där har vi mycket skogsvårdsavtalskunder och det uppstår ingen skillnad som kunde bero på regional fördelning.”

”Då skogsbrukets rörelseresultat per hektar i Mellersta Finland i genomsnitt i fjol uppgick till 127 euro, så var rörelseresultatet för våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen i genomsnitt 159 euro, dvs. 25 procent högre.”

Jumppanen berättar, att Metsä Groups långvariga kunder kan ha ett rörelseresultat som är till och med 30–40 procent högre än på området i genomsnitt. Enskilda resultat beror bland annat på de mål som skogsägaren har ställt upp och på skogens struktur.

Vid beräkningen av rörelseresultat har man beaktat skogsareal, virkesförsäljningsinkomster, utgifter för skogstjänster och de Kemera-stöd som skogsägaren har mottagit.

En ny verksamhetsmodell

”Man uppnår hög ekonomisk avkastning, då man utnyttjar de möjligheter skogen erbjuder och utför arbetena planmässigt: skogsvårdsarbeten med nyttjande av erkänt goda metoder och avverkningarna vid rätt tidpunkt”, säger kundchef Mikko Välikoski. ”Vi värnar om skogen enligt rekommendationerna för god skogsvård.”

”Vi erbjuder våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen en helhetsmässig tjänst. De betjänas av skogsexperter som har specialiserat sig på skötsel av skogsegendom och via dem får skogsägaren alla de tjänster som är förknippade med normalt idkande av skogsbruk. All skötsel av ärenden sköts via en tjänsteman.”

Utgångspunkten för samarbetet är en årsplan inklusive inkomst- och utgiftsbudget som ställs upp i samarbete. ”Vi föreslår olika åtgärder utgående från vad skogsägaren vill betona och skogsägaren besluter själv vad som görs i skogen. I årsplanen skrivs också in vilka arbeten skogsägaren utför själv eller om skogsägaren väljer nycklarna i handen -tjänst. En individuell plan ställs upp för varje kund.”

”Vi följer upp arbetets kvalitet med ett kvalitetssäkringssystem i fyra steg. Vi ger en garanti på skogsvårdsarbeten enligt de allmänna villkoren för skogsvårdstjänster.”

Metsä Group skolar aktivt sina tjänstemän samt skogsarbetare och andra som utför skogsvårdsarbeten så som markberedningsföretagare. En stor del av företagarna är våra långvariga partners. ”Vi säkrar på många olika sätt att arbetets kvalitet säkert är konkurrenskraftigt”, säger Välikoski.

Skogsvårdstjänster ”nycklarna i handen”

Values guide Metsä Group's operations 

Samarbetet som grundar sig på avtal om skötsel av skogsegendomen utgår från en årsplan inklusive inkomst- och utgiftsbudget som ställs upp tillsammans med skogsägaren. Vi föreslår åtgärder i skogen utgående från vad du vill betona i skogsbruket och du beslutar själv vilka arbeten som utförs i skogen. I årsplanen skrivs också in vilka arbeten du eventuellt utför själv eller om du väljer att få nycklarna i handen. Vi ställer upp en individuell plan för dig.

Vi följer upp kvaliteten på det arbete som utförs i våra skogsvårdsavtalskunders skogar genom ett kvalitetssäkringssystem i fyra steg. Vi ger en garanti på skogsvårdsarbetena enligt de allmänna villkoren för skogsvårdstjänster.