Values guide Metsä Group's operations 
 

Placeringsalternativ till utgången av 2021

När du har betalat dina stadgeenliga insatser kan du placera dina intäkter av virkeshandeln eller annat kapital i andelslagets tilläggsandelar, som har en konkurrenskraftig ränta. Man kan placera i A- och B-tilläggsandelar till utgången av 2021. Från ingången av 2022 kan du placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. Om du vill, kan du konvertera dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar.

Kapitalbonus som har införtjänats före 2022 får dock enligt medlemmens val användas till A-tilläggsandelar eller Metsä1-tilläggsandelar till utgången av 2023 enligt kapitalbonusens normala brukstid, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till kapitalbonus. För 2020 var räntan på A-tilläggsandelarna 5,0 procent och på B-tilläggsandelarna 1,0 procent.

Placera intäkterna av virkeshandeln eller räntan i A-tilläggsandelar

De medel som du har fått av virkeshandeln med oss eller från utbetalda andelsräntor kan du placera i A-tilläggsandelar. Du kan själv bestämma hur stort belopp du överför till A-tilläggsandelar i samband med virkesaffären. Din placering kan maximalt uppgå till värdet av hela virkesaffären, efter att förskottsinnehållningen har avdragits och utan mervärdesskatt. Teckningen görs i samband med att virkesaffären registreras, dock senast i samband med mätningen eller den slutliga betalningen. Om du vill göra en placering i A-tilläggsandelar från förskottsbetalningen, ska placeringen utföras i samband med betalning av förskott och den kan inte göras i efterskott. Om medlemskapet i andelslaget fortsätter, löper räntan på de uppsagda tilläggsandelarna tills de betalas tillbaka.

Om du vill frigöra medel som placerats i A-tilläggsandelar kan du göra detta med en skriftlig uppsägningsanmälan. Pengarna betalas till ditt konto i månadsskiftet juni–juli året efter att uppsägningen gjordes. Om medlemskapet i andelslaget fortsätter, löper räntan på de uppsagda tilläggsandelarna tills de betalas tillbaka.

Teckna Metsä1-tilläggsandelar 15 % billigare

Kapitalbonus börjar också gälla för Metsä1-tilläggsandelar. Den Kapitalbonus som har införtjänats under åren 2020 och 2021 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar enligt dess normala bruksperiod, om man så önskar, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till Kapitalbonus. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2020 upphör vid utgången av 2022. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2021 upphör vid utgången av 2023.

När du placerar i Metsä1-tilläggsandelar får du även rätt att under de två kalenderår som följer efter förvärvningsperioden av Metsä1-tilläggsandelarna (så kallade bruksperioden) använda inkomster av virkeshandeln för att teckna nya Metsä1-tilläggsandelar till ett pris som utgör endast 85 procent av andelarnas nominella värde. Återstoden (15 procent) dvs. fondförhöjningsandelen betalas av Metsäliitto Osuuskunta. Du får alltså en kapitalbonus per Metsä1-tilläggsandel som du tecknar, dvs. rätt att under bruksperioden teckna en Metsä1-tilläggsandel till nedsatt teckningspris.

Maximal avkastning uppnås genom en långsiktig placering på minst fem år. Det lönar sig att behålla de förmånligt tecknade Metsä1-tilläggsandelarna under två hela kalenderår efter bruksperioden. Skulle du säga upp Metsä1-tilläggsandelarna tidigare förlorar du den fondförhöjningsandel som Metsäliitto Osuuskunta betalat (15 procent av det nominella värdet).

Så här kommer du med

Kapitalbonus ger skogsägare som är intresserade av långsiktigt placerande en möjlighet att maximera avkastningen av sina skogspengar.


1. ÅRET FÖRVÄRVNINGSPERIOD

Under det första kalenderåret placerar du medel från virkesförsäljning eller andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar till normalt pris. På det sättet får du möjlighet att dra nytta av Kapitalbonus.

2. OCH 3. ÅRET BRUKSPERIOD

Under bruksperioden som sträcker sig över två följande kalenderår kan du använda virkesförsäljningsinkomster för att teckna Metsä1-tilläggsandelar till nedsatt pris till ett lika stort belopp som under förvärvningsperioden. Du betalar 85 procent av Metsä1-tilläggsandelarnas nominella värde och vi betalar återstående 15 procent (fondförhöjningsandel). Du får dem alltså med en rejäl rabatt och räntan löper på placeringen på normalt sätt enligt det räntebeslut som fullmäktige har fattat.

4. OCH 5. ÅRET BINDNINGSPERIOD

Dina Metsä1-tilläggsandelar växer ränta under två följande kalenderår. Om du säger upp dina andelar som är bundna till Kapitalbonus under bindningsperioden, går du miste om den fondförhöjningsandel som vi har betalat – räntorna och den del du själv har betalat får du tillbaka enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Efter bindningstiden kan du lyfta dina Metsä1-tilläggsandelar jämte ränta eller fortsätta placeringen enligt normala regler för Metsä1-tilläggsandelar.

Placera i B-tilläggsandelar

B-tilläggsandelarna är inte bundna till virkesaffärer och du kan placera pengar i dem utan minimigränser. Den maximala placeringen i B-tilläggsandelar är 1,5 milj. euro/medlem. Du kan frigöra medel som du placerat i B-tilläggsandelar genom en skriftlig uppsägningsanmälan. Pengarna betalas till ditt konto inom ett och ett halvt år efter årsskiftet det år då uppsägningen gjordes. Om medlemskapet i andelslaget fortsätter, löper räntan på de uppsagda tilläggsandelarna tills de betalas tillbaka.

Alla våra placeringsprodukter är endast tillgängliga för våra ägarmedlemmar. Mer information om placeringsmöjligheterna får du via din egen kontaktperson eller genom att ringa till servicenumret SkogsLinjen 010 7770 eller per e-post till jasenpalvelu[at]metsagroup.com.