Values guide Metsä Group's operations 
 

ASTA mäter automatiskt hur tätt markberedningen utförs

Markberedningen har avgörande betydelse för plantskogsbeståndets tidiga utveckling och en väl utförd markberedning tryggar gynnsamma förhållanden för plantorna. Metsä Group säkrar framdeles att plantbeståndet etableras vid rätt täthet med hjälp av automatisk uppföljning av markberedningens täthet, dvs. ASTA-systemet. ASTA mäter automatiskt markberedningens täthet och uppföljningen sker kontinuerligt och heltäckande samtidigt som maskinen utför markberedning.

Systemet följer upp den täthet som förverkligas, men den handleder dessutom den som utför markberedningsarbetet för att uppnå rätt täthet. Kvalitetssäkringen utförs under arbetets gång och det går inte längre tid till att mäta provytor i efterhand. Tack vare den automatiska uppföljningen får man en pålitlig rapport över utfört arbete och dessutom vet man exakt hur många plantor det kommer att behövas på objektet.

ASTA grundar sig på koordinater som sparas från varje markberedningsobjekt och utgående från dem kan man räkna ut bearbetad yta och markberedningstäthet. Systemets funktion har testats i samarbete med flera av våra markberedningsföretagare under fjolåret. Vi tar systemet i mera omfattande bruk under 2017.