Values guide Metsä Group's operations

Generationsväxling av skogsfastighet

Du är inte ensam, om du håller på att ärva skog eller om du håller på att överlåta skog till följande generation. Största delen av de finländska skogarna byter ägare inom familjen genom arv, gåva eller köp mellan släktingar.

Generationsväxling på skogsfastigheter kan göras på många sätt. Vår generationsväxlingsexpert hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din situation.

Då skogen stannar i släkten

Om du vill överlåta skogen inom släkten, kan du göra överlåtelsen i form av köp, gåva eller gåvoartat köp. Om du inte vill avstå från skogen under din livstid, kan du reglera skogens kommande ägande genom testamente.

Köp och gåva formbundet

Skogsfastighet, outbrutet område och kvotdel av fastighet är fast egendom. Köpebrev för fastighet bör ställas upp formbundet och bevittnas av köpvittne.

Gåvobrev som gäller fastighet ska också vara formbundet och bevittnas av köpvittne. I samband med köp eller gåva kan du komma överens om olika arrangemang, så som behållande av besittningsrätten, betalningstid, uteslutande av makars giftorätt osv. Det är skäl att sätta sig in i dessa frågor med hjälp av en sakkunnig.

Köpe- och gåvobrev kan ställas upp elektroniskt i webbtjänsten för fastighetshandel.

Släktskap, ägandetid och pris påverkar skattepåföljderna

Du kan fritt komma överens om köpeskillingen med köparen. Det är fråga om gåvoartat köp om vederlaget är högst 75 % av skogens gängse värde. Då betalar köparen gåvoskatt utöver köpeskillingen. Köparen betalar 4 % överlåtelseskatt på köpeskillingen. Du kan som säljare bli skyldig att betala skatt på överlåtelsevinst.

Överlåtelsevinsten är skattefri vid generationsväxling om du har ägt skogen minst 10 år eller om tidsfristen på 10 år uppfylls tillsammans med föregående ägare då du själv har fått skogen som gåva eller arv. Köparen kan vara ditt barn eller deras bröstarvingar eller din syster, bror, halvsyster eller halvbror ensam eller tillsammans med sin make/maka. Dessutom bör du själv ha idkat skogsbruk på fastigheten.

Om du ger en skogsfastighet i gåva, betalar gåvans mottagare gåvoskatt. Du får inga skattepåföljder av gåvan. Den nya skogsägaren kan under vissa villkor avdra en del av gåvoskatten för skogsfastigheten från sina virkesinkomster. Du kan uppskatta skogsgåvoavdraget för din skogsfastighet och skatteeffekterna med vår kalkylator.

Då det inte finns någon som tar över

Om det inte finns villiga att ta över i din närmaste krets, så kan man rekommendera att skogen säljs på öppen försäljning. Om skogsegendomen är stor, kan man överväga att bilda en stiftelse. Man kan också donera eller testamentera skogen till välgörenhet.

Samfälld skog ett alternativ

Man kan foga sin egen skog till en befintlig samfälld skog eller grunda en samfälld skog. Samfälld skog kan vara ett flexibelt sätt att äga skog som passar in i livssituationen.

Exampel

Makarna Vera och Valdemar har avstått sitt jordbruk på 1990-talet och bor kvar på gården som Valdemar äger. Lägenheten omfattar 100 hektar skog. Skogens gängse värde är 400 000 €. Åkrarna är sålda. Gårdscentrumets värde inklusive huvudbyggnaden är 150 000 €.

Makarna har två barn, Evert och Ella. Båda är intresserade av skogsbruk. Dessutom är Ella intresserad av att flytta ut till landet, till sin barndoms miljöer. Familjen besluter sig för att göra skilda affärer med Evert och Ella.

Sonen Evert köper ett 70 hektar stort outbrutet område av sin far till ett pris, som motsvarar 76 % av det gängse värdet. Evert får ingen gåvoskattepåföljd. Före köpet verkställs, begärs beskattaren på ett förhandsbesked. Överlåtelsevinsten är skattefri för fadern Valdemar.

Dottern Ella köper tillsammans med sin make ett 30 hektar stort outbrutet område enligt samma principer som Evert. Dessutom köper makarna gårdscentrum med byggnader, också till 76 % av gängse värde. Modern Vera måste ge sin tillåtelse till att det gemensamma hemmet säljs. Det blir ingen gåvoskattepåföljd för Ella och hennes make (förhandsbesked av beskattaren). För Valdemar är köpet ett köp mellan släktingar som är befriad från skatt på överlåtelsevinst och försäljningen av byggnadsplatsen är försäljning av egen bostad, som också är befriad från skatt på överlåtelsevinsst.

Evert och Ella med sin make får rätt att dra av 60 % av skogens anskaffningsvärde som skogsavdrag.

Se även

Information till köpare och säljare av fastighet

När en fastighets ägarförhållanden ändras

Generationsväxling på jordbruksenheter