Anmäl dig till PEFC-certifiering

Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar kan delta i PEFC-certifieringen via Metsä Group och får på det sättet sina skogar certifierade gratis.

De ägarmedlemmar som inte deltar i skogscertifieringen på annat sätt och vars skogsbruksplan / uppgifter om skogstillgångar finns i vår webbtjänst Metsäverkko kan delta i Metsä Groups PEFC-grupp.

Ta fram fastighetsbeteckningen(-arna) för din(a) skogsfastighet(er).

ANMÄLAN OM DELTAGANDE I METSÄ GROUPS PEFC-SKOGSCERTIFIERINGSGRUPP

Jag anmäler att jag deltar i gruppcertifieringen av skog och befullmäktigar

  • Metsä Group att göra avtal i anslutning till certifieringsverksamheten med certifieringsorgan och organisationer som ansvarar för certifieringen, att representera mig i ärenden som gäller området som certifieras och att överlåta uppgifter som behövs för certifieringen i certifieringsärenden.
  • Metsä Groups PEFC-grupp att fungera som en del av en större regional PEFC-certifieringsgrupp.
  • det certifieringsorgan som har gjort avtal med den som förvaltar certifikatet och dess auditorer att utföra granskningar med anknytning till uppfyllandet av certifieringskriterierna på de lägenheter i min ägo som meddelas på denna blankett.

 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter du ger för att hålla kontakt och för at genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning till PEFC-skogscertifiering. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning