Values guide Metsä Group's operations

Du kan betala med virkeshandelsbonus

Plantskogsvård som utförs vid rätt tid säkrar plantskogens tillväxt och sparar kostnader. Vid tidig röjning avlägsnar man lövsly som hindrar plantornas tillväxt i barrträdsplantbestånd. Den tidiga röjningen utförs, då tall- eller granplantorna som odlas är ungefär en meter höga, dvs. 4–8 år efter plantering. Genom åtgärden säkrar du tillväxten i din plantskog och förhindrar skador på beståndet som annars skulle uppstå i övertäta bestånd.

Plantskogsgallring avser skogsvårdsarbete, där man avlägsnar träd av dålig kvalitet och ringa värde från ett pantbestånd och gallrar beståndet så, att de värdefullaste trädens tillväxt fortsätter att vara snabb. I granbestånd är det bra att utföra gallringen vid 3–4 meters höjd och i tallbestånd vid 5–6 meters höjd. Förstagallringens lönsamhet förbättras rejält tack vare plantskogsgallringen.

Plantskogsvård som utförs vid rätt tid belönar i pris och tillväxt

Då man utför tidig röjning och plantskogsgallring vid rätt tid och på rätt sätt, kan man utföra förstagallringen till och med fem år tidigare och utfaller blir också större vid gallringen. Skogsägaren får redan hyfsade virkesförsäljningsinkomster från förstagallringen av ett välvårdat bestånd.

Enligt en gammal tumregel inom skogsbranschen blir arbetet tio procent dyrare för varje år som plantskogsvården försenas. En försenad plantskogsvård leder också till skador på plantorna och tillväxtförluster. I värsta fall leder försummelser till att de värdefulla planterade plantorna ersätts av mindre värdefullt lövträdsbestånd. Det lönar sig dock att utföra också en försenad röjning, eftersom förlusterna slutar att öka. Realiserade tillväxtförluster får man dock inte tillbaka.

Ta kontakt och begär anbud!

Du får kostnadsfritt en prisuppskattning av din skogsexpert. Då du beställer arbetena av oss, så ansöker vi om Kemera-stöd för arbetet i ditt ställe. Ju snabbare du beställer plantskogsvårdsarbeten, desto säkrare räcker Kemera-medlen till också för ditt objekt. Utbetalningstidtabellen för Kemera-stöden beror på Skogscentralen och på hur långt anslagen räcker.

Du kommer väl ihåg att man kan betala skogsvårdsarbeten med bonus som Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar införtjänar på virkeshandel och skogsvårdsarbeten. Man förtjänar bonus också för skogsvårdsarbeten.