Values guide Metsä Group's operations

Delägarskap i samfälld skog

Delägarskap i samfälld skog är ett enkelt sätt att vara skogsägare. Man behöver inte själv sköta om sin skog, utan samfälligheten tar hand om virkesförsäljning och skogsvårdsarbeten enligt skogsbruksplan. Man deltar i beslutsfattandet vid delägarlaggets möten.

Fastigheter som ansluts till samfälld skog får andelar i samfälligheten i proportion till områdets värde. Anslutningen sker genom avtal. Delägare i samfälld skog får regelbunden och jämn inkomst. Den årliga vinsten är skattefri inkomst för delägarna, eftersom samfälligheten har betalat de skatter som verksamheten har gett upphov till.

Förvaltning av samfälld skog

De samfällda skogarnas verksamhet regleras av lag om samfällda skogar och reglemente som har uppställts utgående från lagen. Beslutanderätten i samfällda skogar används av delägarstämman som hålls en gång per år och den praktiska ledningen handhas av en förvaltningsnämnd som väljs av delägarlaget. Förvaltningsnämnden för Forestia samfälld skog har fyra medlemmar.

Förvaltningsnämnden har hand om skötseln av den samfällda skogen enligt delägarlagets beslut och den girerar årligen delägarna deras andel av den samfällda skogens resultat som så kallat överskott.