Values guide Metsä Group's operations 
 

Exempel på anslutningskalkyl för anslutning till Forestia samfälld skog

Fastigheter / outbrutna områden

​Metsälö 123-456-1-1

Ägare

​Lauri Liittyjä
Adress​Metsätie 1
00001 Metsälä

 

​ ​1. Basuppgifter
Areal, haVolym, m3/haTillväxt, m3/ha/år
Lauri Liittyjä110,0135,04,8
Forestia samfälld skog(*1 660,0105,05,6
Ny Forestia samfälld skog (**1 770,0106,85,5

 

2. Egendomens värde
Lauri Liittyjä ​Yhteismetsä Forestia(*
€/ha€/ha
Uppskattade nettoinkomster 2014-2103811 0007 37316 574 0009 984

Nettoinkomsternas nuvärde
(7 %)

244 0002 2183 171 5001 910
Marken värde
(korrigerinsfaktor -30 %)
21 200193323 000195
Övriga värden0030 00018
Sammanlagt265 2002 4113 524 5002 123

 

3. Sammandrag
Skogegendomens sammanlagda värde: Lauri Liittyjä265 200 €
Sammanlagt värde för Forestia samfälld skog3 524 500 €
Anslutarens (Lauri Liittyjä) andel av Forestia samfälld skog (**

7,00 %

 

Värderingen har utförts utgående från uppdaterade figuruppgifter. Anslutarens andel av den samfällda skogen har räknats ut genom att jämföra produktionsvärdet för anslutarens skog med produktionsvärdet för den samfällda skog som bildas. Eventuella andra värden har adderats till produktionsvärdet enligt sitt värde vid värderingstidpunkten.

Beståndets värde har fastställts utgående från framtida nettoinkomster. Nettoinkomsterna har diskonterats med kalkylräntan 7 procent. Avverkningar och skogsvårdsarbeten uppskattas från uppdaterade skogsvårdsuppgifter för följande 90 års tid med hjälp av Skogsforskningsinstitutets MELA-program. Beståndets värde vid kalkylperiodens slut ingår i nettoinkomsternas nuvärde.

Markens värde har fastställts med hjälp av de tabeller för summavärdemetoden som Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio har utgett. Markens värde beror på skogsegendomens storlek, läge och beståndsvis bonitet. Markens värde har enligt rådande praxis korrigerats med faktorn -30 %.

Eventuella andra värden (t.ex. strandtomter, marksubstans, andelsplaceringar i Metsäliitto) värderas skilt.

(* avser nuvarande Forestia samfälld skog
(** avser den Forestia samfälld skog som eventuellt bildas (med Lauri Liittyjä som delägare)