Values guide Metsä Group's operations 
 

DE SIFFROR OCH UPPGIFTER SOM PRESENTERAS PÅ DENNA SIDA ÄR ENDAST EXEMPEL OCH DE BESKRIVER INTE HISTORISK ELLER FÖRVÄNTAD KOMMANDE AVKASTNING. PÅLITLIGA ANTAGANDEN OM KOMMANDE AVKASTNING KAN INTE GÖRAS UTGÅENDE FRÅN EXEMPLEN. VI BER ER BEKANTA ER MED TILLÄGGSANDELARNAS PRESENTATIONSDOKUMENT OCH EMISSIONSVILLKOR.

Tilläggsandelarnas giltighetstid

Metsä1-tilläggsandelarna gäller i 10 år räknat från utgången av det år som de tecknades eller erhölls. Efter detta konverteras de till Metsä2-tilläggsandelar med lägre ränta, om deras giltighetstid inte har förlängts genom virkesaffärer med Metsä Group.

Konverteringstidpunkten för samma tilläggsandel kan framskjutas flera gånger, men konverteringstidpunkten kan inte vid en enskild framskjutning skjutas längre fram än 20 år efter utgången av det kalenderår under vilket den virkesinkomst som ligger som grund för ifrågavarande framskjutning har mottagits. Det innebär att varje euro* som du får i intäkt av virkeshandeln av Metsäliitto Osuuskunta automatiskt förlänger giltighetstiden för en av dina befintliga Metsä1-tilläggsandelar med tio år räknat från utgången av den nuvarande giltighetstiden.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna är sex månader räknat från utgången av uppsägningsåret. Uppsägningen av Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna kan inte återkallas senare.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har dock rätt att skjuta upp återbetalningen, rätt som fastställs i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, om återbetalningen utgör en risk att andelslagets kapitaltäckning eller betalningsförmåga inte ska ligga på en tillräcklig nivå. Dessutom har Metsäliitto Osuuskunta rätt att lösa in alla Metsä1- och/eller Metsä2-tilläggsandelar eller en del av andelarna.

* Avrundat nedåt till närmaste hela euro för varje enskild redovisning och med avdrag för gällande mervärdesskatt eller liknande skatter och avgifter samt förskottsinnehållning.

Exempel på placering av virkesförsäljningsinkomster i Metsä1-tilläggsandelar och förlängning av deras giltighetstid med virkesaffärer

I det fiktiva exemplet placerar en medlem 10 000 € av sina virkesförsäljningsinkomster i Metsä1-tilläggsandelar 2022. Medlemmen får 7 000 € virkesförsäljningsinkomster 2024, vilket medlemmen placerar i nya Metsä1-tilläggsandelar.

Virkesförsäljningsinkomsten 2024 förlänger automatiskt giltighetstiden för de Metsä1-tilläggsandelar som skaffades 2022 för 7 000 €, dvs. för 7 000 Metsä1-tilläggsandelar. Efter förlängningen konverteras 7 000 av de Metsä1-tilläggsandelar som införskaffades 2022 till Metsä2-tilläggsandelar först vid utgången av 2042 och 3 000 enligt den ursprungliga giltighetstiden, dvs. vid utgången av 2032. De 7 000 Metsä1-tilläggsandelar som anskaffades 2024 konverteras till Metsä2-tilläggsandelar efter 2034, eftersom deras giltighetstid inte har förlängts med virkesaffärer.

Medlemmarna kan dessutom återplacera sina andelsräntor eller en del av dem i Metsä1-tilläggsandelar.* Varje återplacering av andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar får sin egen giltighetstid på 10 år, varefter de konverteras till Metsä2-tilläggsandelar, om deras giltighetstid inte har förlängts med virkesaffärer.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar är 6 månader räknat från slutet av uppsägningsåret. Styrelsen har dock enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar rätt att skjuta upp återbetalningen, om detta skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarande av en tillräcklig betalningsförmåga.

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen har bekantat sig med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns på adressen metsaforest.com/Placeringsalternativ.

* En återplacering av endast en del andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar är endast möjlig i en situation, där en del av andelsräntorna används för att betala obetalda grundandelar.