Planmässig skötsel nyckeln till skogsbrukets höga rörelseresultat

Som ägarmedlem i Metsäliitto Osuuskunta kan du till och med utlokalisera hela skötseln av din skogsegendom till oss. Om du vill trygga planmässig skötsel av din skog och att det utförs skogsvårdsarbeten och avverkningar alla år i din skog, så har du nytta av avtal om skötsel av skogsegendomen.

Metsä Groups kunder som har avtal om skötsel av skogsegendomen har en fjärdedel högre rörelseresultat per hektar än landets skogar i genomsnitt. Detta framkom, då Metsä Groups skogsvårdsavtalskunders lönsamhetssiffror jämfördes med Naturresursinstitutets nationella siffror. Metsä Groups långvariga kunders rörelseresultat kan vara till och med 30–40 procent högre än genomsnittet.

”I en nationell jämförelse kan man inte vara helt säkert på om våra kunders skogsfastigheter geografiskt fördelar sig på samma sätt som skogsfastigheterna i genomsnitt”, konstaterar Metsä Groups direktör för medlemstjänster Juha Jumppanen. Därför lyfter han fram siffrorna för Mellersta Finland. ”Där har vi mycket skogsvårdsavtalskunder och det uppstår ingen skillnad som kunde bero på regional fördelning.”

”Då skogsbrukets rörelseresultat per hektar i Mellersta Finland i genomsnitt i fjol uppgick till 127 euro, så var rörelseresultatet för våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen i genomsnitt 159 euro, dvs. 25 procent högre.”

Jumppanen berättar, att Metsä Groups långvariga kunder kan ha ett rörelseresultat som är till och med 30–40 procent högre än på området i genomsnitt. Enskilda resultat beror bland annat på de mål som skogsägaren har ställt upp och på skogens struktur.

Vid beräkningen av rörelseresultat har man beaktat skogsareal, virkesförsäljningsinkomster, utgifter för skogstjänster och de Kemera-stöd som skogsägaren har mottagit.

En ny verksamhetsmodell

”Man uppnår hög ekonomisk avkastning, då man utnyttjar de möjligheter skogen erbjuder och utför arbetena planmässigt: skogsvårdsarbeten med nyttjande av erkänt goda metoder och avverkningarna vid rätt tidpunkt”, säger kundchef Mikko Välikoski. ”Vi värnar om skogen enligt rekommendationerna för god skogsvård.”

”Vi erbjuder våra kunder med avtal om skötsel av skogsegendomen en helhetsmässig tjänst. De betjänas av skogsexperter som har specialiserat sig på skötsel av skogsegendom och via dem får skogsägaren alla de tjänster som är förknippade med normalt idkande av skogsbruk. All skötsel av ärenden sköts via en tjänsteman.”

Utgångspunkten för samarbetet är en årsplan inklusive inkomst- och utgiftsbudget som ställs upp i samarbete. ”Vi föreslår olika åtgärder utgående från vad skogsägaren vill betona och skogsägaren besluter själv vad som görs i skogen. I årsplanen skrivs också in vilka arbeten skogsägaren utför själv eller om skogsägaren väljer nycklarna i handen -tjänst. En individuell plan ställs upp för varje kund.”

”Vi följer upp arbetets kvalitet med ett kvalitetssäkringssystem i fyra steg. Vi ger en garanti på skogsvårdsarbeten enligt de allmänna villkoren för skogsvårdstjänster.”

Metsä Group skolar aktivt sina tjänstemän samt skogsarbetare och andra som utför skogsvårdsarbeten så som markberedningsföretagare. En stor del av företagarna är våra långvariga partners. ”Vi säkrar på många olika sätt att arbetets kvalitet säkert är konkurrenskraftigt”, säger Välikoski.

Fråga mer om avtal om skötsel av skogsegendomen av din egen skogsexpert. Du hittar kontaktuppgifterna på vår webbplats eller i Metsäverkko.