Values guide Metsä Group's operations 
 

Visste du, att man kan plantera skog från maj till september

Du hinner ännu beställa plantering till hösten, om ditt skogsodlingsobjekt lämpar sig för höstplantering. I typiska fall planterar man skog på våren och försommaren. Planteringstiden kan förskjutas ända till september. Gran och björk kan planteras hela sommaren, men för tallplanteringarna håller man paus mitt på sommaren. En planta som planteras i augustiseptember hinner rota sig och börjar växa snabbt genast på våren. Planteringar utförs inte efter september, eftersom plantorna inte längre rotar sig då.

Rätt planta, omsorgsfullt val av objekt och planteringsdjup i nyckelställning

Drivningen av plantor för höstplantering avviker på plantskolorna från drivningen av plantor för vår- och sommarplantering. Höstplantornas tillväxt har avbrutits vid plantskolan redan i juli genom att artifi ciellt förkorta dagens längd (sk. kortdagsbehandling). Kortdagsbehandlade plantor har redan förberett sig för vintern och de tål höstens frost. Höstplantering lämpar sig för grova och medelgrova mineraljordar som inte fryser upp. Finfördelade mineraljordar och torvmarker ska inte planteras på hösten på grund av uppfrysningsrisken. Det är viktigt, att plantan planteras tillräckligt djupt och att marken återpackas grundligt kring plantan. En rätt planterad plantas rotkruka når humusskiktet inne i högen och krukan (potten) täcks av cirka fem centimeter jord.

Beställ plantering redan i samband med virkesaff ären – vi ser till att rätt slag av plantor fi nns i skogen vid rätt tid

Eftersom det behovs olika plantor för vår-, sommar- och höstplantering, lönar det sig att beställa plantorna tillräckligt tidigt redan i samband med virkesaff ären. Du kan vara lugn, vi säkrar att din skog börjar växa med god fart. Vi planterar plantor som tar god fart, vilka lämpar sig för planteringstiden vår, sommar eller höst. Vi ger till och med kompletteringsgaranti: om planteringen misslyckas på grund av fel i plantskolan eller brister i vårt planteringsarbete (inklusive uppfrysning vid höstplantering), så utför vi en kompletteringsplantering. Lämna anbudsbegäran i Metsäverkko eller på vår webbplats eller fråga mera av din egen skogsexpert!