Values guide Metsä Group's operations

Med tillväxtgödsling kan du få till och med 15 procent avkastning på dina virkesintäkter

Ägarmedlemmarna kan i samband med en gallringsaffär köpa en gödsling som utförs senare och betala den med förskott från virkesaffären. För ägarmedlemmarna är det behändigt om man kan välja att betala gödslingen med ett förskott från gallringslikviden. En del av virkesförsäljningsinkomsten kan alltså omedelbart återinvesteras i skogen och dessutom behöver man inte senare i samband med gödslingen fundera på finansieringen.

Försäljningsögonblickets pris på gödseln är grund för indexprissättningen, då den utgör hälften av gödslingstjänstens pris. Om gödselns pris, då gödslingen utförs efter ett par år, är till exempel 10 procent lägre, så sjunker priset på gödslingen 5 procent jämfört med det pris man ursprungligen kom överens om. På motsvarande sätt stiger priset på tjänsten 5 procent om gödselns pris stigen med 10 procent.

En investering i tillväxtgödsling innebär för skogsägaren cirka 20 procent av en gallringsaffärs bruttovärde och den ger 10–15 procent avkastning. Vid tillväxtgödsling förbättrar man beståndets tillväxt genom att tillföra sådana näringsämnen som det ur trädens synpunkt råder brist på. Det lönar sig att utföra en tillväxtgödsling i tall- och granbestånd som är vid god tillväxt. Den bästa och mest avkastande tidpunkten är 1–3 år efter gallring.

Gödslingen ökar snabbt

Metsä Group utvidgade gödslingstjänsten kraftigt under 2014, då vi kunde erbjuda tjänsten i hela landet. Efter det har ägarmedlemmarna tagit denna enkla och kostnadseffektiva metod för att öka skogsbrukets lönsamhet till sig. Under 2015 ökade försäljningen av tillväxtgödsling med över 70 procent och i fjol var tillväxten 50 procent.

Metsä Group utför tillväxtgödsling under hela växtperioden och arbetet utförs av våra yrkeskunniga samarbetspartner. Gödseln sprids antingen från mark från körstråken med skogstraktor eller alternativt med helikopter om området som ska gödslas är större än tio hektar. Markspridningsobjekt ska vara minst 5 hektar stora.

Miljön tas i beaktande

Vår skogsexpert bedömer gödslingsbehovet och det bästa gödselalternativet på ort och ställe. Redan i planeringsskedet beaktar man också eventuella miljöeffekter så att gödsel inte ska komma i vattendragen. Skogsägaren får en utförlig rapport efter att arbetet är utfört. Vid markspridning får man dessutom en figurkarta, där man ser skogstraktorns gps-spår över hur den har spridit gödseln på objektet.

Fråga mer om tillväxtgödsling av din egen skogsexpert och begär anbud på tillväxtgödsling!