Puumarkkinakatsaus

Ett år av många rekord

I Finland köptes det till och med slutet november lika mycket virke som under hela fjolåret sammanlagt. Metsä Group har också gjort rekordmycket virkesaffärer.

Virkespriserna steg klart under det gångna året. Stockens pris steg på våren och massavedens på hösten. Under årets lopp har balansen mellan gran- och tallstock förbättrats, då efterfrågan på tall har ökat.

I nästa år behöver vi minst lika mycket virke som i år. Bioproduktfabriken förbrukar redan virke enligt sin normala produktionsvolym och de investeringar som ökar förbrukningen av stock kommer att bli färdiga före sommaren. Även om marknaden för slutprodukterna ser hyfsade ut för alla produkter, kan sågindustrins konkurrenskraft avsevärt påverka efterfrågan på stock.

Sommargallringar är fortfarande mest eftertraktade och då efterfrågan på massaved är god, så har den som avverkar på leverans utomordentliga möjligheter att få mera inkomster från sitt skogsbruk. Dessutom ser det äntlige lite ljusare ut på skogsenergimarknaden, då det finns tryck på alternativa bränslen. Våra egna inköp riktar sig fortfarande till grot.

I Östersjöregionen är efterfrågan på virke fortfarande stark. Skogsindustrins produktionskapacitet ökar i såväl Finland som Sverige. Utgångspunkterna för den inkommande vintern är goda, eftersom drivningsförhållandena har varit utmärkta i hela regionen. Marknadssituationen påverkas av virke som strömmar in från stormskadade områden i Tyskland. Omfattningen av de insektsskador som följde efter stormskadorna uppskattas till så mycket som 20 miljoner kubikmeter.

Skogsvårdsarbeten har också utförts i rekordfart. Utöver förnyelsearbeten har vi vårdat ägarmedlemmarnas plantbestånd och arbetet fortsätter aktivt också i nästa år. Det finns fortfarande Kemera-pengar att tillgå. I regel har outnyttjade medel överförts till följande år och så torde det gå också denna gång.

Ägarmedlemmarna kan sköta sin skogsegendom allt mera digitalt, då man virtuellt kan besöka sin egen skog i Metsäverkko. Den virtuella skogen som grundar sig på skogsdata har byggts som en aktiv del av skogsbruksplanen. Om skogsdata finns uppladdat i Metsäverkko, lönar det sig att ta en virtuell titt på till exempel skogens skötselbehov. Dessutom börjar de första skogsbruksplanerna som grundar sig på information som insamlades med drönare förra sommaren bli klara för överlåtelse.

Diskussionen om klimatförändringen fortsätter säkert att vara livlig också i nästa år. Jag hoppas att man betraktar saken från många olika synvinklar så, att man fäster uppmärksamhet både på utsläppskällor och på hur koldioxid binds upp och lagras. Tills vidare har diskussionen mera kretsat kring skogarnas kolbindning än kring metoder för att minska på koldioxidutsläppen – det skulle förutsätta åtgärder bland annat inom energiförbrukning och lantbruket.

I anknytning till klimatförändringen fortsätter också diskussionen om avverkningsmetoder. Vår uppgift är att tillhandahålla ett urval av olika avverkningsmetoder och sakkunskap om dem. Skogsägaren bestämmer själv, på vilket sätt hon vill utföra avverkningar i den skog som hon äger.

Naturresursinstitutet tillkännagav i oktober resultaten från den senaste riksskogstaxeringen, som grundar sig på mätningar från 2014–2017. Enligt uppgifterna hålls det hållbara virkesuttaget på den nivå som fastställdes för några år sedan i den nationella klimat- och energistrategin. Enligt inventeringsresultaten fins det bättre möjligheter att öka avverkningarna av stock än av massaved, vars största ökningspotential finns i norra Finland.

Tack till medlemmarna för ett aktivt år. Nästa år är ett valår i Finland. Nästa år är ett valår också för Metsäliitto Osuuskunta, då andelslaget väljer ett nytt fullmäktige på våren. Nu är det lämplig tid att begrunda sitt intresse för att påverka det egna andelslagets verksamhet. 

 

Juha Mäntylä
Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta


Metsä Group 5.12.2018