Values guide Metsä Group's operations

Vi bär vårt ansvar för skogen

Vi är Finlands största virkesköpare. Därför bär vi också vårt ansvar för skogarnas tillväxt och välmående. Tillsammans med ägarmedlemmarna verkar vi så att deras skogar blir allt mångfaldigare och binder allt mera kol.

Största delen av våra ägarmedlemmar är aktiva skogsbrukare, vilket är en bra sak för kolbindningen. Välväxande skogar binder mycket kol från atmosfären. Vi har metoder för att få skogen att växa bättre. I nyckelställning finns snabb skogsförnyelse, förädlat skogsodlingsmaterial som ökar virkesproduktionen under hela omloppstiden och ännu gödsling av lämpliga objekt. Med dessa åtgärder kombineras virkesproduktion och kolbindning – samtidigt verkställs ekonomisk hållbarhet.

Under den senaste tiden har det varit tal om att man borde låta bli att avverka sin skog och lämna kvar den som kollager. Om man vill göra på det här sättet borde man borde man välja gammal, bördig skog som kollager, varvid den skulle ha betydelse också för skogsnaturens mångfald. Sådana objekt, som helt tydligt har flera värden, kan skogsägaren erbjuda till METSO-programmet, som har fått tilläggsfinansiering. Vi är beredda på att ge råd till våra skogsägare också i skyddsfrågor.

Det är skäl att öka på mångfalden i ekonomiskogarna. Vårt mål är att bland annat fördubbla antalet konstgjorda högstubbar som tillverkas per hektar om det passar för skogsägaren, lämna buskagen för djur och handleda skogsägarna till att bedriva allt mera skogsbruk med blandskog.

Vår nyaste tjänst tar också sikte på blandskog, då vi erbjuder blandkultur av gran och tall, vilket vi har prövat på under en lång tid. Metoden lämpar sig särskilt för skogar av blåbärs-lingon-typ, där risken för älgskador är stor – sådana skogar finns det mycket av i Finland. Tanken är, att granarna blir kvar att växa om älgarna betar av en del av tallarna.

Blandkultur är en bra metod både för virkesproduktionen och för skogens hälsa. I blandkulturbeståndet uppkommer det också ett naturligt inslag av lövträd, varvid beståndet blir motståndskraftigare mot olika skogsskador. De flesta skadegörare trivs i sitt specifika trädslag. Om någon av granens skadegörare gör av med granarna, finns tallarna kvar och vice versa.

Virkeshandeln har i år varit mycket lugnare än i fjol, vilket har berott både på efterfrågan och utbud. Våra kunder har använt mindre virke än planerat, varför vi tyvärr har varit tvungna att minska på drivningen under höstens menförestid.

Under slutet av året köper vi framför allt gallringsposter som kan drivas på ofrusen mark. Vintergallringsposter köper vi främst av våra avtalskunder. Efter att vi har gjort affärerna med dem, bedömer vi hur mycket virke vi kan driva under den kommande vintern. Det beror både på industrins virkesbehov och vinterns drivningsförhållanden.

Östersjöregionens virkesmarknad är i överutbud. Först kom det storm- och insektskadat virke in på marknaden från Polen och nu strömmar liknande virke in från Tyskland i betydligt större volymer. Till följd av detta har virkespriserna börjat sjunka i snabb takt i Baltikum och närmar sig normalnivå. I Sverige har utbud och efterfrågan balanserats, vilket har lugnat ner virkesmarknaden.

Utbudet av virke i Ryssland har varit gott. Det återstår att se hurudana drivningsförhållanden vintern för med sig denna gång. Drivningsförhållandena är avgörande för hur stora mängder virke det kommer ut på marknaden.

Många tar sig så här inför jul ut till skogs för att söka sig en julgran. Vad skulle vara ett bättre ställe för avkoppling och paus från julstressen än den egna skogen. Vi ska njuta av den möjligheten!


Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör
Metsäliitto Osuuskunta

27.11.2019