Values guide Metsä Group's operations

Vi bedriver virkeshandel som förut

Marknadsläget för sågade varor är den faktor som för närvarande påverkar vår verksamhet. Efterfrågan har försämrats till följd av coronapandemin och vi följer dagligen med marknadsutvecklingen. Vi bedriver ändå virkeshandel i normal takt.

Coronaviruspandemins inverkan på efterfrågan av sågade varor varierar beroende på marknad. Våra egna sågverk och andra sågande kunder har meddelat oss sina planer på att begränsa produktionen och en del aktörer har redan gjort det. Detta har direkta återverkningar på behovet av stock och på virkesdrivningen.

Även om användningen av stock och massaved är på olika nivåer, strävar vi efter att hålla sortimentbalansen så god som möjligt. Detta är viktigt också med tanke på sysselsättningen av våra avtalsföretagare.

I Baltikum var det knappt någon vinter, så där har man bedrivit virkesdrivning i sommarförhållanden redan i förra månaden. Detta har underlättat virkesanskaffningen där. De ryska begränsningarna på grund av coronaviruspandemin har påverkat oss också. Å andra sidan skulle vi oberoende hålla paus under menförestiden på vårt verksamhetsområde, så begränsningarnas betydelse blir inte särskilt stor. I Sverige är vår verksamhet nästan normal.

Hemma i Finland köper vi stämplingsposter som förut, men tyngdpunkten ligger på gallringar som kan drivas på ofrusen mark. En del vinterposter kunde tyvärr inte drivas under vintern, vilket återspeglas på möjligheten att köpa in sådana poster.

Den elektronisk handelns andel av både virkeshandel och försäljning av skogstjänster slog nya rekord under årets början. Under de bästa veckorna var den elektroniska handelns andel nästan 70 procent, vilket innebär att många nu har gjort sin första affär i Metsäverkko. Min gissning är, att många kommer att göra så senare också, då de märker hur behändigt det är.

Skogsodlingsarbetet är nu inne i sin intensivaste fas. Även om en del av de planteringsarbetare som vi väntade att skulle komma från utlandet inte har nått arbetsobjekten, har vi ingen brist på arbetskraft, eftersom vi har kunnat skaffa planterare med hjälp av olika arrangemang. Till exempel våra avtalsföretagares förare har deltagit i planteringsarbetet, vilket är fint.

Det finns också arbetskraft för skogsvårdsarbeten, för vars kostnader det fortfarande finns Kemera-finansiering att tillgå. Det lönar sig att utnyttja möjligheten för gödsling med aska på torvmark, eftersom stödets användningsmöjligheter har utvidgats. Man behöver inte längre påvisa skogens näringsämnesobalans så som tidigare då man ansöker om stöd.

Nu är det en bra tid att överväga gödsling av relativt bördiga torvmarker med aska för att trygga tillgången på fosfor och kalium. Våra skogsexperter står till buds med råd också i dessa frågor.

Beskattaren har på grund av ny lagstiftning gett anvisningar om användning av bonus som införtjänas från virkeshandel och inköp av skogstjänster. Vårt bonussystem är uppbyggt på det sättet, att de ägarmedlemmar som har förbundit sig vid vår verksamhet får de bästa förmånerna. Denna centrala princip kommer att förverkligas också i framtiden, eftersom beskattarens anvisningar har små effekter på vårt bonussystem.

Beslutet om att bygga ett sågverk i Raumo är säkert vårens bästa nyhet inom skogssektorn. Det uppstår nya arbetsplatser och sågverket använder 1,5 miljoner kubikmeter tallstock per år. Huvuddelen av sågverkets virke anskaffas från västra och södra Finland.

Behovet av tallstock ökar dock så betydligt, att anskaffningen påverkas på ett större område. Vi optimerar virkesanskaffningen i Finland som en helhet, vilket innebär att strömmarna av tallstock ändras i stora delar av landet. Det är till exempel möjligt att vi hämtar tallstock sjövägen från norra Finland, särskilt om också bioproduktfabriken i Kemi förverkligas.

Vi har redan nu importerat FSC-certifierad tallstock från Sverige då det inhemska utbudet inte har räckt till. Vid behov kan vi importera stock också till Raumo. Dessutom kan man hämta virke över Östersjön, antingen från Finland eller importerat virke. Liksom bioproduktfabriken i Äänekoski kommer sågverket i Raumo att ha en positiv effekt på efterfrågan för många ägarmedlemmars virke.

Många av oss har under de senaste månaderna tagit oss ut i skogen oftare än vanligt. Vi ska hålla oss friska och även framdeles röra oss aktivt i skogen.

 

Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta