Values guide Metsä Group's operations

Höstens virkeshandel har tagit god fart

Innevarande år ser ut att bli ett utmärkt virkeshandelsår, då de inköpta volymerna närmar sig volymerna under rekordåret 2018. Det går bra för skogsindustrin och den behöver sitt virke. Virkeshandeln har varit livlig efter sommaren.

Ett varmt tack till ägarmedlemmarna för den aktiva virkeshandeln under början av året. För närvarande är efterfrågan störst för gallringsposter som kan drivas på tjälfri mark, men vi köper aktivt även slutavverkningar, särskilt poster med stor andel björk. Dessutom köper vi grot och slanor från vård av ungskog – även på leverans.

Utvecklingen av den globala marknaden för sågvaror påverkar direkt vår virkeshandel i hela Östersjöregionen. Nu verkar både efterfrågan på sågvaror och deras pristopp vara över för till tillfället och marknadsläget håller på att jämna ut sig. Det är besvärligt att förutspå situationen under årets fjärde kvartal. Men då man ser längre fram till de närmaste åren, är marknaden för sågat barrträ som helhet vid god tillväxt.

Inom Östersjöregionen har handeln med stock överhettats i Ryssland och Baltikum växlat mera än i Finland. Massavedsmarknaden har varit jämn och tillgången på massaved har varit god.

Den torra sommaren har varit gynnsam ur drivningens synpunkt – visserligen var man tvungen att vara särskilt försiktig på grund av risken för bränder. Också detta klarade våra avtalsentreprenörer av med glans.

I våras levererade vi 32 miljoner skogsträdsplantor till skogsägarna och vi planterade en stor del av dem. Det är på grundf av torkan skäl att följa upp hur väl planteringarna har lyckats. Till början av september har vi inte fått kännedom om betydande plantskador, men vi följer också upp situationen.

Vi har inlett rekryteringen av fältpersonal i södra Finland till följd av investeringarna i Raumo sågverk och bioproduktfabriken i Kemi. Vi behöver ett stort antal kunniga människor som förstärker vår yrkeskunniga arbetsstyrka. I norra Finland ökar mängden virke som ska anskaffas så mycket, att vi har beslutat grund att nytt anskaffningsdistrikt för att hålla antalet personer som rapporterar till distriktschefen på en rimlig nivå. För anskaffningsdistriktet som grundas i Kajana väljs först en dragare, som vid årsskiftet börjar rekrytera tjänstemän och planera det nya distriktets verksamhet.

Stormen fällde ungefär en miljon kubikmeter virke i Koillismaa kring midsommar. Våra tjänstemän sköt upp sina semestrar och våra avtalsentreprenörer hämtade maskiner till området så att vi kunde köpa ägarmedlemmarnas virke och drivningen igång. Tack vare dessa insatser kunde vi snabbt betjäna områdets ägarmedlemmar. I enlighet med vårt kundlöfte inledde vi i våra avtalsmedlemmars skogar, men vi harv redan hittat en mottagare för nästan alla andra medlemmars virke också.

Våra tjänstemän på fältet har sedan sommaren fördjupat sitt kunnande om lundar. Även om lundarna utgör mindre än två procent av vårt lands skogsareal, finns inemot hälften av våra hotade skogsarter i lundar och andra bördiga objekt. Därför vill vi att våra tjänstemän kan informera ägarmedlemmarna om lundarnas betydelse för skogsnaturens mångfald. De har nu en djupare kunskap om skogsvård och behandlingsalternativ i lundarna och även om hurudana objekt det kunde löna sig att bjuda ut till exempel till Metso-programmet. Besluten om skogens användning fattas alltid av skogsägaren.

Under sommaren skedde viktiga saker i EU ur skogsägarsynpunkt. Utöver skogsstrategin publicerades EU:s klimat- och energipaket, vilket också påverkar skogsanvändningen. Skogsindustrin är med och påverkar de ställningstaganden som man tar i den finländska skogspolitiken. Det lönar sig för skogsägarna att följa med den diskussion som förs.

Efter den heta sommaren är det skönt att njuta av kylslagna höstdagar. Vi kan alltså dra till skogs liksom allt flera finländare gör idag.

 

Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta