Values guide Metsä Group's operations

Virkesanskaffning är långsiktig verksamhet

Skogsindustrins strejkaktioner under årets början påverkar inte våra virkesinköp. Det är långsiktig verksamhet som jämnar ut sådana situationer som påverkar skogsindustrins produktion från marknaden eller exceptionella situationer.

Virkeshandeln fortlöper som vanligt och efterfrågan är störst på förnyelse- och gallringsobjekt som kan drivas på ofrusen mark. Drivningsförhållandena har tillsvidare i vinter varit usla i största delen av landet och vinter blir oundvikligen kort. Därför kan vi köpa endast köpa vinterposter i begränsad omfattning och i mycket varierande grad på olika områden.

Jag är särskilt ledsen för våra drivnings- och transportföretagare. Det var stilla redan kring julen och början av det nya året har varit ännu besvärligare på grund av föret och strejkerna. Virkeslagren blir snabbt fulla då fabrikerna står stilla. Situationen underlättas till en del av virkesterminalerna som vi har nära järnvägsstationerna och i ett nätverk kring Äänekoski. Terminalerna har visat sin nödvändighet genom att förbättra flexibiliteten också i exceptionella situationer som denna.

I Baltikum har vintern uteblivit, vilket begränsar virkesströmmarna därifrån. I Ryssland har man däremot kunnat driva virke på normalt sätt på vårt verksamhetsområde. Insektskadat virke från Tyskland och Centraleuropa kommer fortfarande ut på marknaden och tyvärr gäller skadorna inte endast förra växtperioden, utan mera virke är att vänta på marknaden senast under försommaren.

 skogsägare som är intresserade av FSC-certifiering kan nu ansluta sig genom vårt FSC-gruppcertifikat. Vi har redan länge funderat på metoder för att också andra än stora skogsägare kunde få FSC-certifikat för sina skogar. På små fastigheter är det ofta omöjligt att hitta tillräckligt stora områden med sådana naturvärden, att skyddskravet på fem procent av arealen skulle uppfyllas. Nu är det möjligt genom det samarbete som vi har inlett med Dasos. Genom den nya tjänsten riktar sig skogsskyddet till sådana objekt som har de högsta naturvärdena.

Vi slog igen nya rekord i fjol inom försäljning och utförande av skogsvårdstjänster. Särskilt skogsodlingsåtgärder gjordes i större omfattning än tidigare, men också plantskogsvårdsarbeten såldes i betydligt större omfattning än under året innan. Cirka tio procent av de Kemera-medel som hade reserverats för tidig plantskogsvård utnyttjades inte i fjol då man ser på hela landet, vilket är beklagligt för hela skogssektorn.

Kolbindningen har väckt livlig diskussion under den senaste tiden. Skogsägarna kan ge sitt konkreta bidrag genom att hålla sina skogar i bra tillväxt och genom att effektivera förnyelsen med plantor och frön av hög kvalitet. Dessutom är gödsling en mycket lönsam investering i rätta objekt – också med tanke på kolbindning.

Torvmarkernas behandling är ett annat tema som har fått utrymme i diskussionerna. Vid förnyelse av torvmarker ska man vara på sin vakt: vattennivån ska hållas så låg, att beståndets tillväxt är god, men å andra sidan så hög, att torven inte börjar förmultna snabbt, varvid det frigörs koldioxid. Det är en utmanande balansgång, men inte omöjlig. Vi förnyar för närvarande våra anvisningar för förnyande av torvmarker utgående från de nyaste forskningsresultaten. Vi deltar också aktivt i ett forskningsprojekt om hållbar skogsvård på torvmarker.

På många ställen är det nu lätt att röra sig i skogen då det inte finns någon snö, så det lönar sig at kontrollera vilka skötsel- och avverkningsbehov det finns. Man kan också besöka skogen tillsammans med vår skogsexpert.

 

Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta