Values guide Metsä Group's operations

Hösten är en tid av aktiv virkeshandel

Under årets början var virkeshandeln i Finland mycket lugnare än i fjol, då vi slog nya rekord. Virkeshandeln ska dock gärna vara så jämn som möjligt. 

Virkeshandelns lugnare takt är en klar reflektion av marknadssituationen för slutprodukterna. Effekten är störst inom den mekaniska skogsindustrin, där virkesråvarans andel av tillverkningskostnaderna är stor. Sålunda har en betydande sänkning av priserna på sågvaror påverkat stockens pris och vi har kommit neråt från priserna under fjolårets konjunkturtopp. 

Våra skogsexperter har börjat bedriva aktiv virkeshandel, även om vår virkesreserv är god. Den egna industrins virkesförbrukning har ökat under de senaste åren, så det behövs virke i jämn takt och i stort sett samma volymer som i fjol. Virkeshandeln har tagit bra fart efter semestrarna. Efterfrågan är fortfarande bäst på gallringsposter som kan drivas på ofrusen mark, men det lönar sig att erbjuda också andra stämplingsposter till oss. 

Östersjöregionens virkesmarknad har balanserats. Insektsskadorna i Tyskland och Polen förorsakar fortfarande att det kommer ut mycket massaved på marknaden, vilket återspeglas i hela Östersjöregionen. I södra Sverige har man också observerat insektsskador. Det är skäl att vara på sin vakt också i Finland, så att de varma somrarna inte förorsakar omfattande skador hos oss. God skogsvård är en bra medicin också mot insektsskador, eftersom en livskraftig skog är tåligare mot skador. 

I Ryssland har gynnsamma drivningsförhållanden lett till stort virkesutbud på marknaden. Den ryska mekaniska skogsindustrin är för tillfället mycket konkurrenskraftig, vilket sätter fart på avverkningarna med stora volymer massaved på marknaden som följd. 

Plantskogsvård är alltid aktuellt och en ekonomiskt sett mycket lönsam investering. Tack vare skogsvården förbättras både mängd och kvalitet på det virke som under omloppstiden kan tas ut. Det lönar sig för skogsägarna att utnyttja det Kemera-stöd som betalas för plantskogsvård. Kom också ihåg, att ju längre man skjuter upp skogsvårdsarbeten, desto dyrare blir arbetskostnaden. Vi har yrkesfolk för skogsarbeten och vi tar också hand om Kemera-ansökan i skogsägarens ställe.

Skogscertifieringen har varit på tapeten under senaste tiden. I slutet av maj tog certifieringssystemet FSC i bruk en ny så kallad riskkartering, kallad höga bevarandevärden (HCV), vilket har lett till en mängd felaktiga slutsatser. Under hösten kommer vi i vår Metsäverkko-tjänst att publicera kartmaterial som har preciserats av Tapio Palvelut Oy, ur vilket våra kunder får riktgivande information om eventuella höga bevarandevärden på sina marker. Om sådana framkommer i samband med virkeshandeln, reder vår skogsexpert ut situationen före anbudet – de utgör inte nödvändigtvis ett hinder för virkeshandel. 

I Finland har vi två certifieringssystem, av vilka PEFC är mera bekant för skogsägarna. Båda certifieringssystemen tryggar att skogar som är certifierade sköts på ett hållbart sätt. 

Metsä Group deltar i båda systemen, eftersom våra kunder och deras kunder har olika behov och krav på sina produkter, beroende på marknadsområde och produktsegment. Vi är med också för att påverka. Jag hoppas att så många som möjligt skulle göra på motsvarande sätt, dvs. att miljöorganisationerna skulle delta i PEFC och att skogsägarorganisationerna skulle delta i FSC. Man kan endast påverka genom att delta.

Friska höstdagar är det skäl att njuta av under veckosluten om man inte får göra det i sitt arbete. Man kan trampa gräs kring plantor eller gå och titta om det äntligen har kommit någon svamp. 

Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör
Metsäliitto Osuuskunta

18.9.2019