Puumarkkinakatsaus

Affärsverksamheten utvecklades enligt våra förväntningar

Metsä Groups andra kvartal 2017 förlöpte enligt våra förväntningar. Rörelseresultatet förbättrades av den positiva utvecklingen inom kartongaffärsverksamheten och stigande massapriser. Koncernens omsättning under januari-juni var 2 451 miljoner euro (2 339 milj. euro). Det jämförbara rörelseresultatet var 247 miljoner euro (229) och avkastningen på sysselsatt kapital var 11,5 procent (11,0).

Bioproduktfabriken i Äänekoski startas i medlet av augusti. Metsä Wood började bygga en björkplywoodfabrik i Pärnu. Fabriken startas under andra halvåret 2018.

Virkesutbudet och priserna var jämna i Finland. Skogsindustrin köpte mera virke än under motsvarande period i fjol. Virkesdrivningen löpte i Finland enligt uppställda mål och leveranserna till produktionsanläggningarna löpte enligt plan.

 

Virkeshandeln kretsar kring poster som kan drivas under den tjälfria tiden

Virkesefterfrågan riktar sig till rotposter som kan drivas under den tjälfria tiden. Vi köper av alla sortiment från både gallringar och slutavverkningar. Man ska försäkra sig om avsättning för leveransvirke hos den lokala skogsexperten innan man inleder avverkningarbetet. För energivedens del är vi fräst intresserade av grot.

 

Tips till skogsägarna

 

Ge oss tillstånd att överföra uppgifter om dins skogstillgångar och delta i utlottning

Skogscentralens skogsdata omfattar redan över 80 % av privatskogarnas areal i Finland. Du kan överföra dina skogsdata till Metsäverkko. Då dina skogsdata finns i Metsäverkko, uppdaterar vi uppgifterna för de arbeten som vi utför i din skog och skogsegendomens tillväxt årligen. Du kan också själv uppdatera figuruppgifterna och spara kostnaden för uppställande av en särskild skogsbruksplan.

I Metsäverkko kan du dessutom bedriva elektronisk virkeshandel och beställa skogsvårdsarbeten samt förvalta dina andelsplaceringar och sköta skogsbrukets skattebokföring. All information och nödvändiga dokument finns på ett ställe, alltid uppdaterade.

Ge oss tillstånd att överföra dina skogsdata på adressen www.metsaverkko.fi. Bland alla som under perioden 11.8.-30.9.2017 överlåter sina skogsdata till oss lottar vi ut 5 st arbetsdagar som utförs av skogsarbetare. Du kan logga in i tjänsten med dina bankkoder. Det finns en länk till att ge tillstånd för överföring på Metsäverkkos ingångssida.

Värdet på ett pris är cirka 250 e. Reglerna för utlottningen finns att läsa här.

 

Ta i bruk Metsäverkko-mobil

Då din skogsbruksplan eller dina skogsdata finns uppladdade i Metsäverkko, kan du kostnadsfritt ta i bruk Metsäverkkos mobiltillämpning. I Metsäverkko-mobil har du alltid skogsbruksplanen med dig – till och med mitt i skogen. Med hjälp av tillämpningen kan du orientera dig till en viss figur till exempel för att kolla brådskande arbeten, se på figuruppgifter och åtgärdsförslag, lägga till egna anteckningar och kvittera att åtgärder har utförts. Du kan också förbereda anbudsbegäran för skogsvårdsarbeten eller virkesaffärer i fält. Ladda ner Metsäverkko-mobil i din telefons appbutik.

 

Beställ plantskogsvårdsarbeten från oss

Plantskogsvård är en avkastande investering, vars resultat ger sig till känna i form av värdefullare bestånd och kortare omloppstid. Ett välvårdat bestånd av planterad gran kan i södra Finland producera över 50 % mera stock än ett ovårdat bestånd. Plantskogsvårdsinvesteringens avkastningsprocent är cirka fem i planterade granbestånd och i sådda tallbestånd till och med över sex procent.*

Som privatskogsägare kan du få statligt Kemera-stöd för tidig vård av ungskog (minst 1 ha) och vård av ungskog (minst 2 ha). Vi ansöker om stödet i ditt ställe och inleder arbetet först då finansieringsansökan har lämnats. Utbetalningstidtabellen för Kemera-stöden beror på Skogscentralen och på hur väl anslagen räcker till. Metsä Groups skogsexperter har alltid aktuell information om Kemera-situationen. Du hittar skogsexperternas kontaktuppgifter på vår webbplats. Du kan också begära anbud på plantskogsvårdsarbeten på adressen www.metsaverkko.fi.

 

Tillväxtgödsling ger till och med 15 % avkastning på din investering

Tillväxtgödsling är en av de ekonomiskt mest lönsamma investeringarna i virkesproduktion. Årsavkastningen på en gödslingsinvestering kan vara till och med 15 %, vilket är en utmärkt avkastning jämfört till exempel med de räntor som för närvarande betalas för bankdepositioner.

Det lönar sig att utföra en tillväxtgödsling i gran- och tallbestånd som är vid god tillväxt. Den bästa tidpunkten för gödsling infaller 1–4 år efter gallring. Sådana objekt som kan drivas på sommaren eller under menförestiden och vilka är minst fem hektar stora per lagringsplats lämpar sig för tillväxtgödsling.

Lämna en anbudsbegäran för gödsling våren 2018 i Metsäverkko www.metsaverkko.fi eller läs mera om tillväxtgödsling.

 

*Källa: Luke

14.8.2017