Puumarkkinakatsaus

Skogsdirektör: Tack till drivnings- och transportföretagarna

Våra samarbetsparter inom virkesdrivning och -transporter har under den gångna drivningsperioden sträckt sig på et fint sätt, liksom våra egna tjänstemän. Trots utmanande förhållanden har vi klarat av att leverera virke till vår egen industri.

Drivningsvintern blev sist och slut riktigt hyfsad, även om den var kort. I södra Finland dröjde säsongen kvar senare än vanligt på våren. Vi kunde öka våra lager vid vägar och fabriker efter ett mycket besvärligt slut på föregående år.

Virkeshandeln har löpt väl under årets början och vår medlemskår ska ha ett tack för det. Vi har köpt mera virke än i fjol, vilket dock också har varit vårt mål. Våra medlemmar har lagt märke till den fördubblade bonusen på massaved som lanserades i början av mars, vilket hade en klar effekt på våra virkesströmmar. Den dubbla bonusen var i kraft till slutet av maj.

Leveranshandeln har också varit livlig. Redan under vintern levererades mera leveransvirke än vanligt till vägarna. Utvecklingen av leveransvirkesleveranserna jämnare under årets lopp är en önskad utveckling. För närvarande är efterfrågan god på virke som kan drivas på sommaren och särskilt gallringar tar vi gärna under arbete.

Östersjöregionens virkesmarknadssituation hettade till särskilt i Baltikum under vårens lopp. Dåliga drivningsförhållanden under hösten hade lett till minskande virkeslager. Då efterfrågan ökade mycket kraftigt, steg priset på virket i hamnarna i samma takt. I Ryssland hölls vårens marknadssituation på en normalare nivå än i Baltikum.

Skogsodlingssäsongen ser ut att bli rekordlivlig och därför finns det inte längre plantor att få till försommarens planteringar. Till höstens planteringar finns det plantor, så det lönare sig att fråga efter sådana plantor om förnyelseobjektet blir utan plantor eller om markberedningen utförs först under sommaren. Via skogsexperten får man också arbetskraft till skogsvårdsarbeten, till vilka det finns Kemera-finansiering att få.

Sedan oktober 2016 har vi lämnat över 250 000 konstgjorda högstubbar på våra gallrings- och förnyelseobjekt. Den verksamhetsmodell som vi då tog i bruk har gillats av våra ägarmedlemmar, eftersom cirka 75 procent av dem har gett sitt tillstånd för tillverkning av konstgjorda högstubbar i samband med avverkningarna. Högstubbarna är ett utmärkt sätt att öka mängden död ved i skogarna och de är till glädje för många hålbyggande fåglar nu under våren.

Vi har deltagit i en utredning om hurudana förutsättningar Metsä Group har att utveckla massafabriken i Kemi – ska den nuvarande fabriken förnyas eller ska vi bygga en ny, betydligt större produktionsanläggning, varvid virkesbehovet skulle bli avsevärt större än för närvarande.

Vår andel har varit att grundligt utreda frågor i anslutning till råvarans tillräcklighet och dess logistik. Redan nu vet vi att tillväxtpotentialen i fråga om ökning av massavedsanvändning finns uttryckligen i norra Finland.

Virkesförsörjningen till bioproduktfabriken som startades i Äänekoski i augusti har löpt väl. Vi har fått goda erfarenheter av att öka virkesanskaffningen kraftigt. Nyheten om utvecklande av massafabriken i Kemi är säkert en mycket god nyhet för våra ägarmedlemmar i norr – oberoende av vilket alternativ som förverkligas.

God skogsodlingssäsong!

Juha Mäntylä
Skogsdirektör
Metsä Group