Puumarkkinakatsaus

Metsä Group gjorde ett utmärkt ekonomiskt resultat

 

Metsä Groups omsättning 2018 var 5 709 miljoner euro (5 040) och det jämförbara rörelseresultatet 849 miljoner euro (566). Rörelseresultatet förbättrades främst tack vare större leveransvolymer av massa, högre priser och kartongaffärsverksamhetens positiva utveckling.

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har beslutat föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga andelskapital för 2018 skulle utgå med 7,5 % (7,0 % för 2017) och 7,0 % (6,5) på A-tilläggsandelar samt 2,5 % (2,5) på B-tilläggsandelar. Den slutliga räntan fastställs av Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige i april.

Virkesutbudet höll en god nivå i Finland. Metsä Forest levererade klart mera virke än under föregående år, sammanlagt 36,4 miljoner kubikmeter (2017 var volymen 32 milj.) Av virket från privatskogar köptes 35 % elektroniskt. Inom försäljning av skogsvårdstjänster var den elektroniska handelns andel 42 %.

 

Ägarmedlemmarna får gratis 70 % förskott på sommargallringar

Efterfrågan på virke riktas nu framför allt på gallringsposter som kan drivas på ofrusen mark. En väl utförd gallring som utförs vid rätt tid försnabbar diameterutvecklingen och håller beståndets livskraft. Vintergallringar kan vi köpa endast i begränsad omfattning och enbart av avtalskunder.

 

Som ägarmedlem i Metsä Group får du kostnadsfritt 70 % förskott på sommargallringar, om du gör affären senast 30.4.2019 (normalt uppläggningskostnad 200 euro (moms 0 %) och ränta som är 3 mån euribor (alltid minst 0 %) + 1,75 %). Passa på att samtidigt beställa gödsling, så får du en snabbare diameterutveckling och effektivare kolbindning.

 

För leveransvirkets del är vi framför allt intresserade av massaved – det lönar sig alltid att göra ett leveranskontrakt innan du beger dig ut i skogen! Bland energivirke köper vi i första hand grot.

Begär anbud på virkesaffär på adressen www.metsaforest.com. Som ägarmedlem sköter du också enkelt virkesaffärerna i Metsäverkko.

 

Medlemsförmånerna i genomsnitt 6 euro/m3

Som ägarmedlem är du berättigad till många medlemstjänster. Under 2018 betalade vi ut över 90 miljoner euro medlemsförmåner i reda pengar (ränta på andelskapital, virkeshandelsbonus, priskorrigeringar för avtalskunder och kapitalbonus), vilket i genomsnitt motsvarar cirka sex euro per kubikmeter virke som vi har köpt av ägarmedlemmarna. Bekanta dig med vår exempelkalkyl på vilken nytta våra ägarmedlemmar i genomsnitt har av medlemskapet varje år.

 

Kandidat i februari 2019

Kom med och bygg upp världens bästa skogsbolag för finländska skogsägare. I vårt Metsä utövas makten av vanliga skogsägare som har valts genom fullmäktigeval, dvs. av Metsäliitto Osuuskuntas ägarmedlemmar. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa räntan på andelskapitalet, fastställa andelslagets stadgar och bokslut. I samband med fullmäktigevalet väljs också medlemmarna till distriktsråden. Läs mera metsaval.fi.

 

Tips till skogsägarna

 

Deklarationen före utgången av februari

Skogsägare och skogssammanslutningar ska lämna sin skogsskattedeklaration före utgången av februari. Skogsägare som äger sin skog ensamma eller tillsammans med sin make/maka kan sända deklarationen direkt via Metsäverkkos skattetillämpning. I andra fall kan ägarmedlemmarna skriva ut en färdig blankett från Metsäverkko och sända den till beskattaren. Du kommer väl ihåg att du också kan fylla i deklarationen av skatter på eget initiativ i Metsäverkko.

 

Tillväxtgödsling ger tom. 15 % avkastning på placeringen

Tillväxtgödsling är en av de mest lönsamma investeringarna i virkesproduktion. En rätt utförd tillväxtgödsling kan ge till och med 15 % avkastning. Det är en utmärkt avkastning på pengarna jämfört till exempel med bankernas depositionsräntor. Gödslingskostnaden är också avdragbar i skogsbrukets beskattning.

Tillväxtgödsling lönar sig att utföra i tall- och granbestånd i god tillväxt. Den bästa tidpunkten för gödsling är 1–4 efter gallring. Ägarmedlem, kontakta din egen skogsexpert eller lämna en anbudsbegäran i Metsäverkko. Du kan läsa mera om gödsling eller lämna en anbudsbegäran på adressen metsaforest.com.

 

Metsä Group 11.2.2019