Puumarkkinakatsaus

Virkesströmmarna mot Äänekoski börjar växa

Startandet av bioproduktfabriken har löpt enligt plan och den tilltänkta startkurvan. Den nya fabrikens virkesförbrukning ökar i samma takt som fabriken går mot sin fulla produktionskapacitet. Senast nästa höst ska den gå på full effekt.

Virkesinköpen i Finland har hållit ungefär samma takt som i fjol, då vi uppnådde en god nivå. I år borde den totala virkesvolymen öka, så att det nästa år ska finnas att driva av för att täcka den ökande förbrukningen. Våra egna uppköp har löpt enligt uppställda mål, vilket vi åter kan tacka framför allt våra avtalskunder för.

Vi köper för tillfället aktivt virke, eftersom målsättningen är betydligt större än i fjol. Mest eftertraktade är fortfarande granstocksposter och gallringar som kan drivas på tjälfri mark.

Möjligheterna att öka mottagningen av leveransvirke från självverksamma ägarmedlemmar blir också bättre så småningom. Skogsägarna ska bara snabbt kontakta sin egen skogsexpert och komma överens om affär och en mottagningsplats för virket invid en sommarfarbar väg. Ju tidigare ägarmedlemmen tar kontakt, desto bättre ryms virket med i våra kalkyler. Det lönar sig för leveransavverkare att utnyttja höstens bästa drivningsföre, då vädret har blivit så kallt att virket inte far illa.

Virkesmarknaden är i balans i Östersjöregionen. I Baltikum har den tidiga höstens drivningsväder varit dåligt och i Sverige råder det fortfarande ett litet överutbud av björkmassaved. Det ryska virkets konkurrenskraft förbättras av att rubelns värde har sjunkit kraftigt. Det återstår att se hur kraftigt stormskadorna i Polen i medlet av augusti påverkar virkesmarknaden i Östersjöregionens södra delar.

Det har varit fint att få se hur starkt våra avtalsföretagare har förbundit sig vid att vi ökar vår virkesanskaffning. De har investerat i nya maskiner, som får allt mera arbete då bioproduktfabrikens igångkörning framskrider.

Ett nätverk av virkesterminaler har byggts kring Äänekoski och det har redan tagits i bruk. Den inkommande vintern ska vi utnyttja det maximalt. Målet är att minska på säsongsvariationer som beror på drivning och transporter samt bland annat att klarar av att tömma virkeslager längs skogsvägar i den takt som insektskadelagen förutsätter. Nätverket av terminaler bildar en god möjlighet att rationalisera vårt arbete, men det förutsätter god planering av transporterna och att de olika skeendena integreras på bästa sätt med varandra.

Inom skogsvård är det nu tid för iståndsättning av plantbestånd och unga skogar. Även om vår försäljning av skogsvårdsarbeten åter har slagit nya rekord, så är det fortfarande möjligt att få skogsarbetare på arbete i större delen av landet. Det lönar sig att utnyttja den positiva Kemera-situationen.

Hösten är en utmärkt tid att utföra förröjning av stämplingsposter. Det ger skogsägaren en möjlighet att förbättra gallringsposternas pris och framför allt förbättras drivningsspåret vid drivningen. Det är också skäl att planera in en skogsgödsling om skogsägaren har utfört gallringar för ett par år sedan. Nu är det dags för gödsling, då beståndet har vant sig vid vinden och kronorna växer ut.

Vi har en på många sätt intressant vinter framför oss. I fråga om vädret hoppas vi förstås på en period med köldgrader för att bygga upp tjäle och sedan bara så mycket snö att drivning och transporter kan rulla på ända till våren. Det skulle ge en möjlighet att avverka så mycket som möjligt av poster som förutsätter vinterföre.

Juha Mäntylä
Skogsdirektör
Metsä Group