Values guide Metsä Group's operations

Nya stegmärken inför det nya året

Virkesanvändningen var under årets början avsevärt mindre än planerat, först till följd av skogsindustrins strejker, sedan på grund av att marknaderna försvagades av pandemin. Även om virkeshandeln tog fart under hösten, kommer inköpsvolymerna antagligen att bli mindre än i fjol. Förväntningarna inför nästa år är bättre.

Det minska de virkesbehovet har tyvärr också återspeglat sig på våra entreprenörers verksamhet, då vi har varit tvungna att anpassa drivning och transporter. Mindre arbete har haft negativa återverkningar också på entreprenörernas ekonomi.

Det är svårt att förutspå nästa år, eftersom pandemin mycket snabbt kan förskjuta marknaden för skogsindustrins slutprodukter. Pellervos ekonomiska forskning PTT och Naturresursinstitutet förutspår dock att nästa år skulle vara normalare än innevarande år. Det finns alltså förhoppningar om att få tåget på räls och i rörelse igen.

Vår industri kommer i vilket fall som helst att behöva stora mängder virke också nästa år. Hos oss har virkeshandeln tagit fart då våra avtalskunders försäljningsperiod har inletts. Vi hoppas naturligtvis på rejäl köld så föret ska bli bättre. Vi har vinterposter från flera år som inte har kunnat drivas, vilket begränsar inköpen av dem. Stämplingsposter som kan drivas på ofrusen mark är fortfarande mest efterfrågade.

Marknadssituationen har balanserats i Östersjöregionen, då behovet av importvirke har minskat i Finland och Sverige. I södra Sverige har man avverkat stora mängder insektskadat virke, samtidigt som utbudet av sådant virke fortsätter från Tyskland – låt vara att det tyska virket börjar vara energived. I Baltikum har virkeshandeln varit försiktig och drivningen exceptionellt liten på grund av dåligt före.

I Ryssland har den träförädlande industrin klarat sig bra, den är konkurrenskraftig och kan fungera också i krävande marknadssituationer. Ryssland har meddelat att man kommer att begränsa exporten av barrträdsrundvirke från ingången av 2022. Förbudet skulle ha en mycket liten betydelse för vår verksamhet, eftersom vi främst importerar björkmassaved från Ryssland, då det inhemska utbudet inte är tillräckligt. Det oaktat är det önskvärt att man kan uppnå en överenskommelse om handelsavtalet.

EU:s skogspolitik präglas under det kommande året av Europeiska kommissionens program för hållbar tillväxt. Det innehåller bland annat förslag på betydande ökning av skyddsområden och begränsningar i användningen av torvmarker. Det har också framställts förslag på att öppna de redan godkända LULUCF-förordningen och direktivet om förnybar energi. Vi får hoppas att den rapport som togs fram under europarlamentariker Petri Sarvamaas ledning, som redan godkändes av Europaparlamentet ska styra innehållet. Stora ärenden är alltså under beredning på EU-nivå, vilka kommer att ha betydande effekter också för Finland.

Här hemma ser Kemera-stödet ut att hållas i kraft i nuvarande form till 2023. Från årsskiftet träder beskogningsstöd för trädlösa områden i kraft. Man kan får stöd för minst en halv hektar stora, trädlösa områden, för vilka man inte har fått jordbruksstöd. Beskogningsstödet har klimatpolitisk betydelse, men ur virkesproduktionens synpunkt har det inte särskilt stor betydelse jämfört med de kostnader som uppstår.

Sågverket i Raumo körs igång 2022 och vi hoppas på positiva investeringsnyheter från Kemi. Under nästa år förbereder vi oss för att förstärka vårt landsomfattande nätverk av skogsexperter så att vi är färdiga för den ökande virkesanskaffningen. Virkesströmmarna kommer åter att omdirigeras, så ägarmedlemmar i hela landet kommer att ha nytt av det ökande virkesbehovet.

Tack till vår ägarmedlemmar för et gångna året, som vi sent kommer att glömma. Vi ska ta en positiv ansats till det kommande året, vilket förhoppningsvis kommer att föra med sig en slutlig vinst över coronaviruset och en normalisering av världsmarknaden. Vi ska ta emot julfriden tillsammans med våra närmaste och hålla oss friska.


Juha Mäntylä

Affärsverksamhetsdirektör

Metsäliitto Osuuskunta