Values guide Metsä Group's operations 
 

PEFC-skogscertifieringen märks i din skog på många sätt

Skogscertifieringen tryggar skogsanvändningens hållbarhet på många sätt. Kommer du till exempel ihåg dessa åtgärder för skogsnaturens välmående?

1. På certifierade skogsfastigheter lämnas minst 10 naturvårdsträd per hektar vid avverkningar. De kan till exempel lämnas i större grupper och de drivs inte senare bort, inte ens om de skulle välta. Naturvårdsträden ska murkna i skogen. Genom att lämna kvar levande naturvårdsträd tryggar man kontinuiteten för död ved och at det i framtiden finns grova trädindivider i din skog.


2. Vid skogsbehandlingarna lämnas död ved kvar, särskilt grövre stammar. Grova döda stammar rör man inte vid skogsarbeten, men färska stammar kan flyttas bort från körstråken.

3. Intill vattendrag lämnas en skyddszon som binder näringsämnen som annars skulle följa med avrinningsvattnen. Markberedning utförs inte på skyddszonen. En del av beståndet kan plockas bort från skyddszonen. Buskskiktet röjs inte, vilket automatiskt leder till flera skikt och skapar nödvändiga skyddsbuskage för djuren.

4. En skyddszon lämnas också kring torvmarker i naturtillstånd. Skogshönsfåglarnas livsmiljöer tryggas genom att hålla skyddszonerna trädtäckta och skiktade.

5. Förutsättningarna för mångsidig användning av skogen främjas genom att hålla friluftsleder gångbara. Avverkningsrester lämnas till exempel inte på stigar.