​​

Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning förnyas från 1.1.2022

Vi har omarbetat Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelningsmodell så att den belönar de ägarmedlemmar som aktivt bedriver virkeshandel med oss. Målet är att betala den högsta avkastningen på andelslagets grundandelar så som tidigare, men tilläggsandelarna omvandlas så, att avsikten är att de som säljer mycket virke ska kunna få en större nytta än tidigare. Förändringen sker i början av 2022 – Metsä1-tilläggsandelar ersätter A-tilläggsandelar som objekt för nya placeringar.

Från ingången av 2022 kan du placera virkesförsäljningsinkomster och andelsräntor i Metsä1-tilläggsandelar. På det sättet kan dina träd avkasta ännu flera år efter avverkning. Dessutom kan du få meravkastning under fyra följande år för varje kubikmeter som du har sålt, även om du inte skulle placera en cent.

Avsikten är att den högsta räntan för tilläggsandelar ska betalas för Metsä1-tilläggsandelar. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar dock beslut om och fastställer andelsräntorna årligen på styrelsens förslag. Metsä1-tilläggsandelarna är i kraft 10 år, varefter de konverteras till Metsä2-tilläggsandelar, om inte deras giltighetstid har förlängts genom nya virkesaffärer. Genom att göra en ny virkesaffär med Metsä Group förlängs Metsä1-tilläggsandelarnas giltighet för den andelen som motsvarar din virkesförsäljningsinkomst. En del av vinstutdelningen ska i framtiden riktas till medlemmar som bedriver aktiv virkeshandel i proportion till mottagen virkesvolym och vinstutdelningen ska utföras i form av Metsä1-tilläggsandelar.

Du kan konvertera dina nuvarande A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

A- och B-tilläggsandelar hålls fortfarande i kraft, men från 2022 kan man inte längre placera i dem. A-tilläggsandelarna ersätts av Metsä1-tilläggsandelar. Om du vill, kan du konvertera dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Konvertering förutsätter inte att man gör en virkesaffär. Kapitalbonus börjar också gälla för Metsä1-tilläggsandelar. Den Kapitalbonus som har införtjänats under åren 2020 och 2021 kan användas för att teckna A-tilläggsandelar enligt dess normala bruksperiod, om man så önskar, om medlemmen ännu har A-tilläggsandelar och de har rätt till Kapitalbonus. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2020 upphör vid utgången av 2022. Bruksperioden för Kapitalbonus som har införtjänats 2021 upphör vid utgången av 2023.

Uppsägningstiden för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar är 6 månader räknat från slutet av uppsägningsåret. Styrelsen har dock enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar rätt att skjuta upp återbetalningen, om detta skulle äventyra andelslagets soliditet eller bevarande av en tillräcklig betalningsförmåga. Dessutom beaktas vad som stadgas i 16 § i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar om återbetalning av grundandelar och tilläggsandelar och de uppsagda andelarnas rättigheter. Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelarna omfattas också av Metsäliitto Osuuskuntas rätt att återinlösa andelar i proportion till ägandet av andelsslaget. Inlösningspriset är tilläggsandelens nominella värde, dvs. en (1) euro. Genom nyttjande av inlösngsrätten kunde man vid behov förvalta andelskapitalets totalbelopp.

Övriga medlemsförmåner, så som virkeshandelsbonus är oförändrade och ger dig nytta på bekant sätt.

Mer information

Lär dig mera om den nya vinstutdelningen på vårt webbinarium 10.11.2021 kl. 18. Direktör, medlemstjänster Hannes Vickholm och chef, skogs- och elektroniska tjänster Tomi Lankinen går igenom principerna för förnyelsen av vinstutdelningen och hur det ser ut i Metsäverkko.

Delta i tillfället här.

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen har bekantat sig med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns på listan ovanför.

Tidigare vinstutdelning är inte en garanti för kommande vinstutdelning eller avkastning. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen beslut om andelsräntor och annan vinstutdelning på styrelsens förslag.