​​

Låt dina skogspengar växa

När du betalat dina stadgeenliga insatser kan du placera dina intäkter av virkeshandeln eller annat kapital i andelslagets tilläggsandelar, som har en konkurrenskraftig ränta. För 2019 var räntan på A-tillägsandelarna 6,0 procent och på B-tilläggsandelarna 2,0 procent.

Placera intäkterna av virkeshandeln eller räntan i A-tilläggsandelar

De medel som du har fått av virkeshandeln med oss eller från utbetalda andelsräntor kan du placera i A-tilläggsandelar. Du kan själv bestämma hur stort belopp du överför till A-tilläggsandelar i samband
med virkesaffären. Din placering kan maximalt uppgå till värdet av hela virkesaffären, efter att förskottsinnehållningen har avdragits. Teckningen görs i samband med att virkesaffären registreras, dock senast i samband med mätningen eller den slutliga betalningen. Om du vill göra en placering i A-tilläggsandelar från förskottsbetalningen, ska placeringen utföras i samband med betalning av förskott och den kan inte göras i efterskott. Om teckningen görs med andelsräntan ska du meddela detta till din kontaktperson.

Om du vill frigöra medel som placerats i A-tilläggsandelar kan du göra detta med en skriftlig uppsägningsanmälan. Pengarna betalas till ditt konto i månadsskiftet juni–juli året efter att uppsägningen gjordes. Ränta på de uppsagda tilläggsandelarna utgår fram till återbetalningsdagen.

Teckna A-tilläggsandelar 15 % billigare

När du placerar i A-tilläggsandelar får du även rätt att under de två kalenderår som följer efter förvärvningsperioden av A-tilläggsandelarna (så kallade bruksperioden) använda inkomster av virkeshandeln för att teckna nya A-tilläggsandelar till ett pris som utgör endast 85 procent av andelarnas nominella värde. Återstoden (15 procent) betalas av Metsäliitto Osuuskunta.

Maximal avkastning uppnås genom en långsiktig placering på minst fem år. Det lönar sig att behålla de förmånligt tecknade A-tilläggsandelarna under två hela kalenderår efter bruksperioden. Skulle du säga upp A-tilläggsandelarna tidigare förlorar du den del som Metsäliitto Osuuskunta betalat (15 procent av det nominella värdet).

Så här kommer du med

Kapitalbonus ger skogsägare som är intresserade av långsiktigt placerande en möjlighet att maximera avkastningen av sina skogspengar.

 

1. året FÖRVÄRVNINGSPERIOD

Under det första kalenderåret placerar du medel från virkesförsäljning eller andelsräntor i A-tilläggsandelar till normalt pris. På det sättet får du möjlighet att dra nytta av Kapitalbonus.

2. och 3. året BRUKSPERIOD

Under bruksperioden som sträcker sig över två följande kalenderår kan du använda virkesförsäljningsinkomster för att teckna A-tilläggsandelar till nedsatt pris till ett lika stort belopp som under förvärvningsperioden. Du betalar 85 procent av A-tilläggsandelarnas nominella värde och vi betalar återstående 15 procent. Du får dem alltså med en rejäl rabatt och räntan löper på placeringen på normalt sätt enligt det räntebeslut som fullmäktige har fattat.
4. och 5. året

BINDNINGSPERIOD

Dina A-tilläggsandelar växer ränta under två följande kalenderår. Om du säger upp dina andelar som är bundna till Kapitalbonus under bindningsperioden, går du miste om den del av tilläggsandelarna som vi har betalat – räntorna och den del du själv har betalat får du tillbaka enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Efter bindningstiden kan du lyfta dina A-tilläggsandelar jämte ränta eller fortsätta placeringen enligt normala regler för A-tilläggsandelar.

Placera i B-tilläggsandelar

B-tilläggsandelarna är inte bundna till virkesaffärer och du kan placera pengar i dem utan minimigränser. Den maximala placeringen i B-tilläggsandelar är 1,5 milj. euro/medlem. Du kan frigöra medel som du placerat i B-tilläggsandelar genom en skriftlig uppsägningsanmälan. Pengarna betalas till ditt konto inom ett och ett halvt år efter årsskiftet det år då uppsägningen gjordes. Ränta på de uppsagda tilläggsandelarna betalas fram till återbetalningsdagen.

Alla våra placeringsprodukter är endast tillgängliga för våra ägarmedlemmar. Mer information om placeringsmöjligheterna får du via din egen kontaktperson eller genom att ringa till servicenumret SkogsLinjen 010 7770 eller per e-post till jasenpalvelu[at]metsagroup.com.

Beskattningen av andelsräntor

Andelsräntor till 5000 euro är beskattningsbar kapitalinkomst till 25 procent och skattefri inkomst till 75 procent. Till den del andelsräntorna överstiger 5000 euro är den överstigande delen till 15 procent skattefri inkomst och till 85 procent beskattningsbar kapitalinkomst.

Metsäliitto Osuuskunta förrättar förskottsinnehållning på andelsräntor som utbetalas till naturliga personer, dödsbon och sammanslutningar. Förskottsinnehållningen verkställs enligt 7,5 procent om andelsräntan uppgår till högst 5000 euro. Till den del som andelsräntan överstigen 5000 euro, förrättas förskottsinnehållningen enligt 25,5 procent. Om andelsräntans belopp är högst 20 euro, förrättas ingen förskottsinnehållning.