Values guide Metsä Group's operations 
 

Du kan konvertera dina nuvarande A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar

Metsäliitto Osuuskuntas A- och B-tilläggsandelar som redan varit föremål för teckning kan tecknas enligt emissionsvillkoren till den 31 december 2021. * Med undantag för ägarmedlemmarnas möjlighet att teckna A-tilläggsandelar med Kapitalbonus som samlats före 2022 under dess bruksperiod kalenderåren 2022–2023, kan några nya A- och B-tilläggsandelar inte längre efter den 1 januari 2022 tecknas, om ägarmedlemmarna fortfarande har A-tilläggsandelar och om Kapitalbonus anknyter till andelarna. Alternativt kan ägarmedlemmarna även använda Kapitalbonus för teckning av Metsä1-tilläggsandelar från och med den 1 januari 2022 i enlighet med dess bruksperiod.

Ägarmedlemmarnas A- och B-tilläggsandelar gäller på de tidigare villkoren. Vid behov kan ägarmedlemmarna dock utan kostnad konvertera sina A-tilläggsandelar till samma antal Metsä1-tilläggsandelar, dvs. konverteringsförhållandet är 1:1. Konvertering av medlemmarnas A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar kräver inte virkesaffärer.

Konvertering av A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar börjar gälla efter utgången av det kalenderår som Metsäliitto Osuuskunta tog emot ägarmedlemmens ansökan om konvertering. Konverteringen av ägarmedlemmens A-tilläggsandelar sker i åldersordningen så att den äldsta A-tilläggsandelen konverteras först.

Konverteringen går enkelt att utföra i Metsäverkko

Konverteringsbegäran kan enkelt göras i Metsäverkkos konverteringsverktyg, vilket skogsägaren kan använda för att meddela om hon önskar att hennes A-tilläggsandelar konverteras till Metsä1-tilläggsandelar 1.1.2022.

Då medlemmen loggar in i Metsäverkko och väljer avsnittet Placeringar, kan medlemmen meddela sin önskan med konverteringsverktyget. I avsnittet visas hur stora placeringar medlemmen har i Metsäliitto Osuuskunta samt konverteringens effekt på eventuell Kapitalbonus och den fondförhöjning av A-tilläggsandelar som har tecknats med kapitalbonus.

Om en medlem vill konvertera sina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan man med konverteringsverktyget meddela om man vill konvertera alla tilläggsandelar eller ett visst antal av dem. Konverteringsbegäran kan ändras om medlemmen ännu under detta år placerar i A-tilläggsandelar och vill konvertera dessa A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar 1.1.2022.

Konverteringen kan utföras av naturliga personer och medlemskapens generalbefullmäktigade personer. I medlemskap med flera delägare utförs godkännandet av alla delägare, utom i det fall att medlemskapet har en generalbefullmäktigad som kan godkänna konverteringen för allas räkning. En bekräftelse över konverteringen sänds till delägarnas e-post.

Konverteringen kan också meddelas på ändringsblanketten och medlemmarna kan meddela sin önskan att konvertera A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar genom att fylla i blanketten och sända den till Metsä Groups kundtjänst.

Om en ägarmedlem inte vill konvertera alla A-tilläggsandelar före årsskiftet, kan ägarmedlemmen göra en ny konverteringsbegäran för de återstående A-tilläggsandelarna senare. Konverteringen sker alltid den första januari av det år som följer efter att konverteringsbegäran har lämnats, dvs. konverteringar som meddelas 2022 utförs 1.1.2023. En konverteringsbegäran kan dock inte ångras.

Så här konverterar du A-tilläggsandelarna till Metsä1-tilläggsandelar

​1. ​2.
​Meddela vilka A-tilläggsandelar som ska konverteras till Metsä1-tilläggsandelar ​Konvertering sker den 1 januari efter meddelandet
  • ​I Metsäverkkos avsnitt Placeringar med hjälp av konverteringsverktyget, eller
  • Konverteringen sker i åldersordningen med början från de äldsta andelarna
  • Per post på den ändringsblankett som du har fått genom att leverera den till Metsäliitto Osuuskuntas kundtjänst.
​Du kan konvertera alla eller en del av dina A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar. Begäran om konvertering kan lämnas in när som helst från och med den 1 oktober 2021.


Om ägarmedlemmen konverterar A-tilläggsandelar till Metsä1-tilläggsandelar, kan Kapitalbonus som eventuellt anknyter till A-tilläggsandelarna efter konvertering endast användas för teckning av Metsä1-tilläggsandelar under den återstående bruk perioden för Kapitalbonus. A-tilläggsandelar som sagts upp kan inte konverteras.

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen har bekantat sig med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns på adressen metsaforest.com/Placeringsalternativ