Values guide Metsä Group's operations

Samfälld skog som form för skogsägande

En samfälld skog är ett gemensamt område, som är avsett att i första hand användas för att bedriva av hållbart skogsbruk till nytta för delägarna. Samfällda skogar är privat mark och de har inte offentligrättslig karaktär eller skyldigheter.

Samfälld skog ägs av delägarfastigheternas ägare, vilka bildar samfällighetens delägarlag. Delägarstämman, som består av delägarfastigheternas ägare, är den samfällda skogens högsta beslutande organ. Den samfällda skogen är en juridisk person, så delägarna är inte personligen ansvariga för samfällighetens skulder.

Delägarna i samfälld skog kan vara privatpersoner, dödsbon, bolag, sammanslutningar och samfund. Delägarens rösträtt och rättigheter beror på andelens storlek. Delägarlaget äger inte den samfällda skogens område, utan sköter och förvaltar samfälligheten för delägarnas räkning.

Samfälld skog som ägandeform lämpar sig lika bra för privatpersoner, dödsbon som för samfund. Även kommuner, församlingar, stiftelser och bolag kan vara delägare i samfälld skog.