Values guide Metsä Group's operations 
 

Skogsgåvoavdraget en ny sporre för generationsväxling på skogsfastigheter

Skogsgåvoavdraget planeras bli en ny metod för att minska skattebördan för den som tar över vid en generationsväxling. Skogsgåvoavdraget är ett nytt avdrag i inkomstskattelagen, som innebär att den som vid generationsväxling har mottagit en skogsfastighet som gåva, kan dra av en del av gåvoskatten från sina virkesförsäljningsinkomster. Skogsgåvoavdragets storlek beror på den gåvoskatt som betalas vid generationsväxlingen.

En minimiareal fastställs för skogsgåvoavdraget, vilken grundar sig på beskattarens avkastningsvärde. Avkastningsvärdet fastställs genom att multiplicera den årliga medelavkastning som beskattaren fastställer per kommun med 10 år och fastighetens areal. Det föreslagna gränsvärdet för skogsgåvoavdraget är 30 000 euro, vilket innebär, att den som tar över kan utnyttja skogsgåvoavdraget, om skogsfastighetens avkastningsvärde är större än det.

Arealkravet är mottagarspecifikt och alla skogsmark som har mottagits genom samma gåva kan räknas med i arealen. Skogsgåvoavdraget kan utnyttjas endast för gåva som är given under livstiden och det beviljas inte för arv, varför avdraget uppmuntrar till planerade generationsväxlingar. Avdraget kan endast göras från skogsbrukets rena kapitalinkomst, dsv. avdraget kan inte utnyttjas som avdrag från andra inkomster genom fastställd förlust. Avdraget ska utnyttjas inom 15 år.

Lagförslaget kommer till regering och riksdagsbehandling under hösten och avsikten är att avdraget skulle tas i bruk från början av 2017.