Values guide Metsä Group's operations 
 

Bekymmerfritt sätt att äga skog

Många skogsägare hinner eller kan i dag inte själv sköta om sin skog. Det behövs ett alternativ också i de situationer, då följande generation inte har ett fast förhållande till skogsärenden. Skogsägandet har dock ett egenvärde. Man vill inte sälja skog som länge har gått inom släkten till utomstående, utan man vill fortfarande hålla kvar skogen som placeringsobjekt.

För privata skogsägare kan de årliga avverkningsinkomsterna variera mycket, men delägarna i samfälld skog får inkomst från skogen varje år. Samfälligheten betalar skatten på virkesförsäljningen, så delägarnas inkomst från den samfällda skogen är skattefri.

I södra och mellersta Finland erbjuder Forestia samfälld skog ett sätt att äga skog som är bekymmersfritt och ger en jämn avkastning. Läs mera om Forestia samfälld skog här.

Fördelar med delägarskap i samfälld skog

Delägarskap i samfälld skog är ett sätt att fortsätta att äga skog och placera i skog med så lite besvär som möjligt. Delägarskapet tryggar regelbundna inkomster årligen till delägarna. Samfällighetens skogar sköts kostnadseffektivt, planmässigt och långsiktigt.

Skattesatsen för samfälld skog (26,5 %) är 3,5-7,5 % lägre än skattesatsen för kapitalinkomst. Samfällda skogar är också Kemera-stöddugliga. På grund av sin större areal ger samfälld skog ofta bättre möjligheter till exempelvis markaffärer och hyresinkomster. Beslutsfattandet är demokratiskt och självständigt i samfällda skogar.