Values guide Metsä Group's operations 
 

Skogen fortsätter att växa i tilläggsandelar

Genom att sälja ditt virke till Metsä Group kan du bli delaktig i Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning även om du inte placerar en enda euro i tilläggsandelar. Utdelning som bygger på virkeshandeln beräknas på utifrån de volymer industriellt gagnvirke som tagits emot från ägarmedlemmar under de föregående fyra åren.

Utdelningen enligt mottagna virkesvolymer betalas i form av Metsä1-tilläggsandelar. Vårt mål är att belöna de mest engagerade, aktiva ägarmedlemmar som handlar med oss.

Beloppet av andelsräntorna eller annan avkastning påverkas av Metsäliitto Osuuskuntas överskott. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige beslutar årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning på förslag av styrelsen. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för framtida vinstutdelning eller intäkt.

Ett fiktivt exempel på vinstutdelning baserad på mottagande av virke i form av Metsä1-tilläggsandelar 2022*

De siffror och uppgifter som presenterats är bara belysande exempel och återspeglar inte historiska eller förväntade framtida intäkter. Utifrån exemplen är det inte möjligt att ge några tillförlitliga antaganden om framtida intäkter. Vi ber dig ta del av presentationsmaterialet samt de allmänna villkoren och emissionsvillkoren för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar.

Den virkesvolym som mottas av en medlem under ett år deltar i uträkningen av vinstutdelningsandelen under fyra kalenderår från och med 2022. Till exempel 950 m³ som har mottagits 2021 beaktas i vinstutdelningen under åren 2022–2025. Till höger presenteras årlig inköpsvolym av industriellt gagnvirke, vilken beaktas i vinstutdelningen under den beräkningsperiod på fyra år som föregår vinstutdelningen.*


Årlig vinstutdelning på basen av virkesaffärer och fiktivt exempel

Virkesmottagningen under fyra föregående år beaktas vid vinstutdelningen. Meravkastning räknas alltså fyra gånger för varje kubikmeter.*

Medlemmens andel av ett års vinstutdelning fastställs på basen av mottagen virkesvolym enligt följande:


Fiktivt exempel för 2022

Antaganden:

  • Mottagen virkesvolym av medlemmen (sammanlagt under fyra föregående kalenderår) 2 250 m³
  • Mottagen virkesvolym av alla medlemmar (sammanlagt under fyra föregående kalenderår) 55 milj. m³
  • Metsäliitto Osuuskuntas fiktiva vinstutdelning skulle vara den samma som vinstutdelningen till medlemmarna 2021, dvs. 66 M€ och av detta är Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning för ett år på basen av mottagen virkesvolym 10 M€**

Medlemmens andel av vinstutdelningen på basen av mottagen virkesvolym under det fiktiva året 2022 skulle då vara cirka 409 € ( = 2 250 m³ / 55 milj. m³ x 10 M€) vilket motsvarar cirka 0,18 €/m³/år. Virkesmottagningen från medlemmen under ett år beaktas under fyra år i kalkylen av vinstutdelningsandel. Efter förskottsinnehållning (7,5 %) skulle medlemmen som vinstutdelning få 378 Metsä1-tilläggsandelar***.

Under fyra års tid skulle medlemmen i detta fiktiva exempel för den mottagna virkesvolymen under ett år få sammanlagt 0,72 €/m³ = 4 år x 0,18 €/m³/år av den vinstutdelning som betalas på basen av virkeshandelsvolymen. Exemplets 0,72 €/m³ grundar sig på siffrorna för det fiktiva vinstutdelningsåret 2022 och antagandet om att den totala virkesvolymen som mottas av medlemmarna hålls konstant vid 55 milj. m³ under fyra kalenderår och att vinstutdelningen på basen av virkesvolym skulle hållas på nivån 10 M€/år under fyra års tid.

Genom att göra en andelsplacering i Metsäliitto Osuuskunta, intygar medlemmen att hen har bekantat sig med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar, det presentationsdokument som beskriver Metsäliitto Osuuskunta och dess tilläggsandelar, allmänna villkor och emissionsvillkor för tilläggsandelar samt allmänna villkor och emissionsvillkor för Metsä1- och Metsä2-tilläggsandelar och godkänner dem. Tilläggsuppgifter och ovan nämnda dokument finns på adressen metsaforest.com/Placeringsalternativ.

* Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar kan den vinstutdelning som grundar sig på mottagen virkesvolym fördelas i förhållande till den volym industriellt gagnvirke som har mottagits under 2-6 års tid. Fullmäktige beslutar på styrelsens beredning om överskottsåterbäring.

** Den vinstutdelning som fullmäktige årligen fattar beslut om, vilken betalas ut till medlemmarna på basen av mottagen virkesvolym. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige fattar årligen på styrelsens beredning beslut om andelsräntor och övrig vinstutdelning. Det finns inga garantier för vinstutdelning.

*** Förskottsinnehållningens andel kan variera bland medlemmarna enligt beskattarens regler.