Jämn avkastning på ett enkelt sätt

Vill du ha en del av dina tillgångar placerade i skogsegendomen med en bra avkastning, men vill du av ett eller annat skäl låta professionella helt ta hand om skötseln av skogsegendomen? Som ägarmedlem har du möjlighet att ansluta din skog till den samfällda skogen Forestia – Yhteismetsä Forestia.

Som delägare i Yhteismetsä Forestia kan du dra nytta av de skalfördelar som en stor skogssammanslutning ger, både när det gäller köp av skogsvårdstjänster och virkesaffärer. Enligt kapitalinkomstbeskattningen betalar samfällda skogar endast 30 procent skatt på sina inkomster från virkesförsäljning.

Metsä Groups professionella sköter din skog på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Yhteismetsä Forestia har ett medlemsförmånsavtal med Metsä Group, vilket garanterar en säker avsättning och ett konkurrenskraftigt pris på virket.

Yhteismetsä Forestia är ett bekymmersfritt sätt att äga skog, eftersom den samfällda skogen bland annat åtar sig ärenden som rör virkesförsäljning, beställning och genomförande av skogsvårdsarbeten samt ärenden som rör beskattning och markanvändning. Delägarskapet i Yhteismetsä Forestia garanterar en regelbunden inkomst från skogen.

För småskogsägarna är organisationen i den samfällda skogens verksamhet enklare än i ett aktiebolag. Det lönar sig även för små samfund, som kommuner, församlingar och stiftelser utan egna skogsspecialister, att ansluta sig som delägare i den samfällda skogen. Som delägare har du till exempel möjlighet att jaga på den samfällda skogens mark.

Delägare utan skattepåföljder

Du kan ansluta dig till Yhteismetsä Forestia oavsett var i Finland din skog är belägen. Förutsättningen för att ansluta sig som medlem är en uppdaterad skogsbruksplan, som du kan beställa hos Metsä Group. Anslutningen till en samfälld skog medför överlåtelsevinst eller överlåtelseskatt. Även alla kemera- och beskattningsförmåner i samband med privatskogsägandet bibehålls.

Lantmäterimyndigheten ansluter din skogsfastighet till Yhteismetsä Forestia kostnadsfritt som tjänstemannaarbete. Den sökandes andel av den samfällda skogen bestäms på basis av uppgifter om de beståndsvisa skogstillgångarna. Värdet på skogsegendomen beräknas enligt de allmänna beräkningsprinciperna. Beräkningsprinciperna dokumenteras och finns tillgängliga för alla intresserade.

Yhteismetsä Forestia beslutar själv om sin verksamhet enligt lagen om samfällda skogar och andelslagets reglemente, och verksamheten utvecklas utifrån delägarnas behov. Beslutanderätten utövas av delägarstämman, där delägarens rösträtt motsvarar den andel han eller hon har i den samfällda skogen. I enlighet med lagen om samfällda skogar upprättas ett bokslut över Yhteismetsä Forestias ekonomi för varje redovisningsperiod. Efter att utgifterna är betalda delas överskottet mellan delägarna.